Nævn pålægger Ahwazna Fonden at stoppe med at sende tv

21.02.2020
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om, at Ahwazna Fonden skal indstille sin i Danmark registrerede programvirksomhed. Dermed må fonden ikke længere sende tv via internettet eller satellit.

Ved afgørelse af 20. februar 2020 har Radio- og tv-nævnet truffet afgørelse om, at Ahwazna Fondens registrerede programvirksomhed skal indstilles.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt til grund, at der på kanalen i efteråret 2018 har været vist programmer, der groft overtræder bestemmelserne om, at der ikke må vises programmer, som på nogen måde fremmer terrorisme.

Nævnet har i forbindelse med sit tilsyn med Ahwazna Fondens programvirksomhed gennemgået et udsnit af fondens programvirksomhed.

Ud fra en samlet vurdering har Nævnet fundet, at der flere steder i programmerne såvel direkte som indirekte legitimeres og opfordres til en væbnet og voldelig kamp mod det iranske styre.

Fungerende formand Elisabet Michelsen, Radio- og tv-nævnet, udtaler:

"Vi har i Radio- og tv-nævnet truffet afgørelse om at pålægge Ahwazna Fonden straks at indstille sin programvirksomhed. Der har været enighed i Nævnet om afgørelsen, hvor vi benytter os af Nævnets strengeste sanktionsmulighed.”

Elisabet Michelsen er dommer og retspræsident ved Retten i Lyngby og udpeget af Den Danske Dommerforening til at indtræde som formand for Radio- og tv-nævnet i sager af denne karakter.

Ahwazna Fonden blev den 6. november 2017 registreret som udøver af programvirksomhed af Radio- og tv-nævnet.

Nævnet har været i dialog med politiet om sagen.

Læs afgørelsen

Fakta om registrering af programvirksomhed

Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale radio- eller tv-sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet. Dette følger af bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed (nr. 697 af 8. juni 2016).

Konkret sker det ved, at foretagendet udfylder et skema med en række oplysninger, herunder foretagendets navn, programvirksomhed, distributionskanaler (for eksempel satellit eller internet), målgruppe, sendetider m.v. Herefter registreres foretagendet af Radio- og tv-nævnet, hvis nogle objektive betingelser er opfyldt (for eksempel at foretagendet hører under dansk myndighed), og foretagendet har givet de nødvendige oplysninger.

I forbindelse med registreringen oplyses foretagendet om reglerne for programvirksomheden, herunder at Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomheden, såfremt foretagendet ikke overholder de gældende regler.

Med en registrering følger ikke et tilskud til programvirksomheden.

Fakta om Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet, der er nedsat af kulturministeren, består af i alt 10 medlemmer.

Et medlem udpeges af Den Danske Dommerforening, og et medlem med særlig strafferetlig indsigt udpeges af kulturministeren. Disse to medlemmer deltager alene i Nævnets arbejde ved behandlingen af sager, der vedrører regler om, at programmer ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans og heller ikke på nogen måde må fremme terrorisme.

Medlemmet udpeget af Den Danske Dommerforening er Elisabet Michelsen, som er retspræsident ved Retten i Lyngby. Medlemmet med særlig strafferetlig indsigt udpeget af kulturministeren er professor i strafferet Trine Baumbach,

Ved behandlingen af de nævnte sager fungerer Elisabet Michelsen som formand for Nævnet, mens professor Caroline Heide-Jørgensen, der normalt er formand for Nævnet, fungerer som næstformand.

Fakta om udvalgte regler

Det følger af radio- og fjernsynslovens § 48, at kulturministeren kan fastsætte regler om, at programmer ikke på nogen måde må fremme terrorisme.

Af registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, følger, at registrerede foretagender, der udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed, ikke må udsende programmer, der på nogen måde fremmer terrorisme.

Læs radio- og fjernsynsloven

Læs registreringsbekendtgørelsen

Yderligere oplysninger:  

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 21. februar 2020

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. udtalelsen, kan du kontakte os her