Medienævnets årsrapport for 2019 er klar

27.03.2020
Medienævnets rapport om det forgangne års aktiviteter er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Medienævnets årsrapport er netop blevet offentliggjort. Det er anden gang, at årsrapporten bliver udgivet af det medienævn, som kulturministeren beskikkede for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

En del af Medienævnets arbejde i 2019 vedrørte redaktionel produktionsstøtte, hvor nævnet i forhold til forrige år behandlede flere ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte.

I 2019 søgte i alt 14 nye medier ordningen, hvoraf 4 fik tilsagn om redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2020, herunder "Kulturmonitor", "Science Report", "NB-Nyt" og det grønlandske nyhedsmedie "Sermitsiaq.AG".

Både "Kulturmonitor" og "Science Report" har tidligere modtaget etableringstilskud fra Innovationspuljen, mens "NB-Økonomi", som er en del af "NB-Nyt", ligeledes tidligere har modtaget tilskud til etablering.

Formand for Medienævnet, professor, dr. jur. Thomas Riis, siger:

”Igen i år er der nye modtagere af redaktionel produktionsstøtte, der tidligere har modtaget etableringstilskud fra Innovationspuljen. Det viser, at der fortsat er et flow mellem ordningerne under mediestøtten.”

Flere ansøgere fik tilskud i 2019

En anden del af Medienævnets arbejde vedrører netop Innovationspuljen, hvor der kan søges tilskud til henholdsvis etablering af nye nyhedsmedier eller udvikling af eksisterende nyhedsmedier. Her behandlede Medienævnet i 2019 færre ansøgninger end forrige år. Til gengæld var der flere, der fik tilskud i 2019.

Nævnet modtog i alt 58 ansøgninger fordelt på 23 etableringsprojekter og 35 udviklingsprojekter. Heraf fik henholdsvis 10 og 11 projekter tilskud, hvilket svarer til 36 procent af de ansøgte projekter. 8 af projekterne omhandlede forundersøgelser.

Flere af nævnets afslag blev givet på baggrund af ansøgningernes økonomiske forudsætninger herunder egenfinansieringskravet og kravet om økonomisk selvbærenhed efter endt projektperiode.

Formand for Medienævnet, Thomas Riis, siger:

”Det er positivt, at vi stadig oplever mange og forskelligartede ansøgninger til Innovationspuljen. Det vidner om, at der en idérigdom og entreprenørånd i det danske medielandskab. Vi oplever dog også, at det kan være svært for nogle projekter at leve op til de økonomiske krav.”

Medienævnet vil derfor gerne henlede opmærksomheden på de muligheder, der er for at få gratis økonomisk sparring – for eksempel gennem de tværkommunale erhvervshuse.

Læs Medienævnets årsrapport for 2019

Fakta om Medienævnet

Medienævnet behandler ansøgninger om mediestøtte og fører blandt andet tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven.

Fra mediestøtteordningen ydes redaktionel produktionsstøtte og projekttilskud til trykte og skrevne, digitale nyhedsmedier.

Medienævnet består af syv medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for fire år ad gangen. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Medienævnet.

Det følger af lov om mediestøtte, at Medienævnet årligt offentliggør en rapport om dets aktiviteter. Det fremgår af lovforarbejderne, at rapporten bør omfatte en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af årets aktiviteter, herunder redegørelse for administrationen af tilskudsordningerne samt oversigt over tildelte tilskud.

Læs mere om Medienævnet

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Eva Sønderstrup-Andersen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Kontakt Medienævnets sekretariat: mediestotte@slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 27. marts 2020