Medienævnets årsrapport for 2018 er klar

12.04.2019

Medienævnet er nu klar med årsrapporten for 2018.

Årsrapporten for 2018 fra Medienævnet er netop blevet offentliggjort. Rapporten er den første for det Medienævn, der blev udpeget 1. januar 2018.

En del af Medienævnets arbejde i 2018 vedrørte redaktionel produktionsstøtte, mens nævnet i forhold til tidligere år behandlede færre ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte.

I 2018 havde 13 nye medier søgt ordningen, hvoraf 7 fik tilsagn om redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2019, herunder Børneavisen og InsideBusiness, som begge havde fået bevilget tilskud fra innovationspuljen til etablering af deres projekter.

Formand for Medienævnet, professor, dr. jur. Thomas Riis, siger:

”Det er positivt, at flere medier bliver godkendt til redaktionel produktionsstøtte, og at der fortsat er flere innovationsprojekter, som resulterer i etablerede medier. Det viser, at ordningerne fungerer, og at der er et godt flow imellem dem. Det er med til at sikre en diversitet til gavn for demokratiet og samfundet.”

Flere innovationsansøgninger end tidligere

En anden del af Medienævnets arbejde vedrører netop innovationspuljen. Her behandlede Medienævnet i 2018 flere ansøgninger end i de to foregående år. Kun i 2015 har der været flere ansøgninger til puljen.

Der kan via innovationspuljen søges tilskud til henholdsvis etablering af nye medier eller udvikling af eksisterende. Nævnet modtog således 70 ansøgninger fordelt på 46 etableringsprojekter og 24 udviklingsprojekter. Heraf fik henholdsvis 14 og 5 projekter støtte, svarende til 36 procent af de ansøgte projekter. 7 af projekterne omhandlede forundersøgelser.

Mange af nævnets afslag blev givet i forhold til de økonomiske forudsætninger i ansøgningerne.

Formand for Medienævnet, Thomas Riis, siger:

”Vi oplever som nævn, at det kan være svært for mindre projekter at opnå støtte i forhold til de økonomiske krav. For projekter omhandlende forundersøgelser er egenfinansieringskravet dog lavere. Det samme gælder projekter målrettet særlige grupper, såsom børn og unge”.

Læs Medienævnets årsrapport for 2018

Fakta om Medienævnet

Medienævnet behandler ansøgninger om mediestøtte og fører blandt andet tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven.

Fra mediestøtteordningen ydes redaktionel produktionsstøtte og projekttilskud til trykte og skrevne digitale nyhedsmedier.

Medienævnet består af syv medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for fire år ad gangen.

Det følger af lov om mediestøtte, at Medienævnet årligt offentliggør en rapport om dets aktiviteter. Det fremgår af lovforarbejderne, at rapporten bør omfatte en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af årets aktiviteter, herunder redegørelse for administrationen af tilskudsordningerne samt oversigt over tildelte tilskud.

Læs mere om Medienævnet

Yderligere oplysninger:

Konsulent Eva Sønderstrup-Andersen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Kontakt Medienævnet: mediestotte@remove-this.slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 08. marts 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen