Detektorafsøgning

I Danmark er det lovligt at søge med metaldetektor på de fleste arealer, men der er regler og begrænsninger, som du skal kende til. Som detektorfører har du også et særligt ansvar for at sikre viden om arkæologiske fund, derfor er der også flere gode råd, som du bør forholde dig som detektorfører.

I Danmark er det i udgangspunktet lovligt at udføre detektorafsøgninger efter aftale med den aktuelle lodsejer. Det er imidlertid som detektorfører vigtigt at være opmærksom på, at de genstande, der fremkommer ved afsøgningen, ikke altid umiddelbart kan beholdes af finder. Ligeledes gør der sig en lang række forhold gældende i forbindelse indsamling og registrering af arkæologiske genstande.

Læs mere om fund og fundhåndtering

Det er vigtigt at huske på, at man ved optagning af detektorregistrerede genstande ikke må grave under, hvad der svarer til almindelig pløjelag/øvre muldhorisont, idet man derved kan komme til at forvolde indgreb i arkæologiske anlæg. Det er heller ikke tilladt at påbegynde en udgravning af et fundsted.

Som detektorfører er det en god idé at man orienterer sig om, hvilket museum, der har det arkæologiske ansvar i det området, man afsøger. Du må også gerne kontakter det aktuelle museum og fortælle, at du går med metaldetektor i området. Ofte vil museet i denne forbindelse kunne vejlede dig om eksempelvis registrering, håndtering og aflevering af fund.

Se listen med museer med arkæologisk ansvar

Begrænsninger

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er tilladt at anvende detektor på de beskyttede fortidsminder eller inden for en to meters afstand af disse (jf. museumslovens § 29 f).

Det er heller ikke tilladt at anvende detektor på registrerede fortidsminder/lokaliteter (herunder historiske vrag) på sø- og havbund. 

”Magnetfiskeri”

Man må ikke anvende magneter til opfiskning af genstande på de beskyttede fortidsminder, eksempelvis i voldgrave og kanaler. Opsamling af fund på denne vis kan ødelægge de arkæologiske fund og anlæg, ligesom det kan fjerne genstandene fra væsentlige sammenhæng. Magnetfiskeri sidestilles med brug af metaldetektor, der ligeledes er forbudt at anvende på og inden for en afstand af 2 meter af beskyttede fortidsminder.

Magnetfiskeri er heller ikke tilladt i vandløb og på sø- og havbunden, hvor der tilsvarende ikke må foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder, som eksempelvis vrag eller skibsladninger, der må antages af være mere end 100 år eller er udpeget som beskyttet. Også her kan opsamling fjerne genstandene fra væsentlige sammenhæng og derved ødelægge de arkæologiske fund og anlæg.

Læs mere om fredede fortidsminder

Kontakt med lodsejer

Sørg altid for at få tilladelse af lodsejer til at færdes på de areal, du ønsker at detektorafsøge.

Er ejeren offentlig, skal du henvende dig til den relevante myndighed, eksempelvis en kommunes tekniske forvaltning. For statens arealer, der forvaltes af Naturstyrelsen, gælder der særlige regler, og det er hér i udgangspunktet ikke tillader at udføre detektorafsøgninger.

Læs om reglerne på statens arealer

Gode råd

Det er som detektorfører en god idé at:

  • have god kontakt med områdets museum.
  • have god kontakt med lodsejer.
  • have klare aftaler med lodsejer.
  • være systematisk i sin søgen.
  • føre dagbog over sin søgen.
  • være medlem af en detektorklub eller amatørarkæologiske forening.
  • diskutere fundne genstande og afsøgningsmetoder i detektorklubben og netværk.
Opdateret 07. oktober 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen