Kulturhistoriske interesser på havbunden

Klassifikation af havbunden, der belyser sandsynligheden for at påtræffe kulturlevn, til hjælp for planmyndigheder og aktører, der er i berøring med anlægsarbejder og aktiviteter på havbunden.

Til hjælp for myndigheder og aktører, der er i berøring med anlægsarbejder og aktiviteter på havbunden, har Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet et vejledende kort, der opdeler havbunden i tre forskellige klassifikationer, der afspejler risikoen for at komme i berøring med kulturhistoriske interesser, der er omfattet af reglerne i museumsloven.

Alle kulturlevn på havbunden er beskyttet efter reglerne i museumsloven. Det betyder, at findes der under anlægsarbejder eller en aktivitet på havbunden spor af fortidsminder eller vrag, skal fundet anmeldes til et kulturhistorisk museum med marinarkæologisk ansvar eller direkte til Slots- og Kulturstyrelsen. Alle genstande tilhører staten, dog undtaget de genstande, hvortil nogen godtgør sin ret som ejer.

Slots- og Kulturstyrelsen beslutter, om et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden kan fortsætte, eller om det skal være indstillet indtil der er foretaget en marinarkæologisk undersøgelse eller eventuel sikring af det påtrufne fortidsminde eller vrag. Udgiften til en sådan undersøgelse eller sikring afholdes for den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten.

Vær særlig opmærksom på, at vrag og skibsladninger yngre end 100 år også kan være omfattet af beskyttelsen i museumsloven, og der på disse således heller ikke må foretages ændringer af tilstanden uden forudgående dispensation fra styrelsen.

Zonekort - kulturhistoriske klassifikation af havbunden

Røde farvandsafsnit

I det kystnære områder (markeret med rød farve på kortet) er der stor eller meget stor sandsynlighed for at støde på kulturlevn fra alle tider, der er beskyttet af museumsloven. Især stenalderbopladser og sejlspærringer er talrigt repræsenteret på disse fortrinsvis lavvandede farvandsområder, men også mange historiske skibsvrag findes i bløde og slammede kystnære aflejringer.

Orange farvandsafsnit

I Farvandsområder, der danner randzone til det kystnære samt på bankerne (markeret med orange farve på kortet) er der sandsynlighed for forekomst af stenalderbopladser og historiske skibsvrag. Væsentligheden og koncentrationen er lige så høj som i det kystnære (rødt område på kortet), men tætheden af beskyttede kulturlevn er mindre.

Gule farvandsafsnit

På den øvrige havbund (markeret med gult på kortet) er det mindre sandsynligt at støde på kulturlevn og historiske skibsvrag beskyttet efter museumsloven. Muligheden kan imidlertid ikke udelukkes, hvorfor ethvert anlægsarbejde eller aktivitet stadigt skal sagsbehandles efter de gængse principper, og bygherrer skal også her udvise agtpågivenhed.

Grundlaget for klassifikationen af havbunden

Over alt på den danske havbund er der mulighed for at træffe kulturlevn. Fundene stammer fra alle perioder af vor historie fra ca. 7000 f.Kr. og frem til i dag. Der er fortrinsvis tale om bopladser, grave, stammebåde og udsmidslag fra stenalderen. Sejlspærringer fra jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Skibe og både fra stort set alle vor histories perioder. Antallet af vrag stiger jo mere vi nærmer os vores egen tid.

I det centrale register Fund & Fortidsminder har styrelsen samlet alle kendte fortidsminder og historiske skibsvrag i danske farvande. Af naturlige årsager indeholder registeret langtfra alle eksisterende fund og historiske skibsvrag.

Det vejledende zonekortet er udarbejdet dels på baggrund af det centrale register og dels ud fra den erfaring som årelang registrering og forskning i området har givet. Kortet er praktisk operationelt, på den måde at havbunden kun er opdelt i tre forskellige klassifikationer.

Opdateret 24. maj 2023