Stikprøve - Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter

Stikprøve - Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter og Aktivitetspulje til kulturaktører

Hvis jeres tilskud er blevet udtaget til stikprøve, vil I modtage en mail om dette, efter I har indsendt jeres erklæring. Stikprøven indebærer, at I skal afrapportere med et regnskab og en beretning. Regnskabet og beretningen skal redegøre for aktivitetens forløb og indfrielsen af de betingelser, der er fastsat i afgørelsesbrevet.

Fristen for indsendelse af stikprøven er én måned efter I har modtaget mailen om, at I er udtaget til stikprøve.

For at kunne udfylde og indsende jeres stikprøve, skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Det budget, som I indsendte med ansøgningen. Hvis I senere har fået godkendt et justeret budget, skal I have det klar
 • Jeres journalnummer, som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • De bilag, som I ansøgte på baggrund af
 • Det MitID, som I benyttede, da I indsendte ansøgningen.
 • Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabeloner:

På denne side kan I læse mere om, hvad det indebærer at være udtaget til stikprøve.

Aktivitetspulje til kulturaktører 2022

Aktivitetspulje til kulturaktører for tilskud i 2022 - 16. januar til 4. februar 2022

Hent obligatorisk regnskabsskabelon for stikprøve her

Aktivitetspulje til kulturaktører for tilskud i 2022 - 1. februar - 15. februar 2022

Hent obligatorisk regnskabsskabelon for stikprøve her

Aktivitetspulje for kulturaktiviteter 2020-2021

Første ansøgningsrunde - 1. september til 31. oktober 2020

Hent obligatorisk regnskabsskabelon for stikprøve (xlsx)

Anden ansøgningsrunde - 1. november til 31. december 2020

Hent obligatorisk regnskabsskabelon for stikprøve (xlsx)

Tredje ansøgningsrunde - 1. januar til 28. februar 2021

Hent obligatorisk regnskabsskabelon for stikprøve (xlsx)

Fjerde ansøgningsrunde - 1. marts til 30. april 2021

Hent obligatorisk regnskabsskabelon for stikprøve (xlsx)

Femte ansøgningsrunde - 1. maj til 30. juni 2021

Hent obligatorisk regnskabsskabelon for stikprøve (xlsx)

Sjette ansøgningsrunde - 1. juli til 31. august 2021

Hent obligatorisk regnskabsskabelon for stikprøve (xlsx)

Hvis jeres tilskud er blevet udtaget til stikprøve, vil I modtage en mail om dette. Stikprøven indebærer, at I skal indsende et regnskab og en beretning, der viser, at I har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med det budget og den beskrivelse af aktiviteten, som I ansøgte på baggrund af. 

Regnskabet og beretningen skal beskrive aktivitetens forløb og redegøre for, at aktiviteten er afviklet i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i afgørelsesbrevet.

For at kunne udfylde og indsende jeres stikprøve, skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Det budget, som I indsendte med ansøgningen. Hvis I senere har fået godkendt et justeres budget, skal I anvende det
 • Jeres journalnummer, som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • De bilag, som I ansøgte på baggrund af
 • Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabelon til stikprøver.
 • Det MitID, som I benyttede, da I indsendte ansøgningen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Regnskabet og beretningen skal udarbejdes i Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske stikprøve regnskabsskabelon.

 • Læs Slots- og Kulturstyrelsens vejledning for udfyldelse af regnskabsskabelonen (pdf)
 • Når I åbner regnskabsskabelonen, skal I være opmærksom på, at der er flere ark, som skal udfyldes. Regnskabsskabelonen kan udfyldes i Microsoft Excel eller Google Sheets. Bemærk, at den ikke må udfyldes i Numbers.
 • I samme excel-fil som regnskabet skal I udfylde en beretning. Beretningen findes i et separat ark. 
 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.  Eventuelle overskud skal oplyses i erklæringen, og skal tilbagebetales.
 • Såfremt at I, i forbindelse med aflysning af jeres aktivitet, har afholdt omkostninger, der kunne afværges, skal I selv finansiere disse omkostninger. I skal dermed enten undlade at skrive den afholdte omkostning ind i regnskabsskabelonen eller skrive 0 kr. ud fra budgetposten. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun oplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Når I har indsendt stikprøven, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen.

Slots- og Kulturstyrelsens sædvanlige behandlingstid på stikprøver er seks måneder fra vi har modtaget dem.

Når Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget jeres regnskab, vil det blive gennemgået. Det efterprøves om:

 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Tilskudsbetingelserne i afgørelsesbrevet er opfyldte
 • Tilskuddet er anvendt efter formålet
 • Tilskudsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” dvs. ageret økonomisk fornuftigt
 • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Slots- og Kulturstyrelsen om opfyldelsen af aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Hvis I ikke har anvendt hele det tilskud, der blev bevilget til aktiviteten, vil I blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.  

Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Derudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt betingelserne for tildeling af tilskud ikke er opfyldt.

Vi beder ikke om jeres bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager jeres regnskab. 

Det sker dog, at vi beder om dokumentation for aktivitetens økonomi fra udgangen af det år, hvor aktiviteten er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at I gemmer jeres regnskabsmateriale som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelserne for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014, dog gælder det for denne pulje, at der generelt dispenseres fra bekendtgørelsens krav om forvaltningsrevision jf. BEK § 10, stk. 2, nr. 4.

Opdateret 31. oktober 2023