Pulje 2: Tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne

Hvis I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra Pulje 2: Tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. Afrapporteringen består i, at I skal indsende en elektronisk erklæring. I denne skal I erklære, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med kravene i afgørelsesbrevet.

Fristen for afrapportering er den 8. april 2022.

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • De bilag som I ansøgte på baggrund af
 • Det NemID som I benyttede, da I indsendte ansøgningen

Nedenunder kan I læse mere om, hvordan I afrapporterer.

Når I har indsendt den elektroniske erklæring, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen. I skal derefter ikke foretage jer mere.

Klik her for at udfylde og indsende jeres elektroniske erklæring.

Hvordan afrapporterer vi?

Hvis I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra Pulje 2: Tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere for tilskud på 100.000 kr. eller derunder betyder, at I skal afgive en erklæring på, at I har anvendt tilskuddet til det formål, som det er bevilget til, og at betingelserne for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne for tilskuddet fremgår af jeres afgørelsesbrev.

Erklæringen er elektronisk og består af en række punkter. I skal erklære jer på:

 • At tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet
 • At de oplysninger der i øvrigt er afgivet i forbindelse med ansøgning og afrapportering er korrekte
 • At aktiviteten har fundet sted i 2021 eller inden for en fastsat periode godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen
 • At tilskuddet er anvendt til digitalisering af et kultur- eller idrætstilbud
 • At I ikke har modtaget tilskud fra denne pulje til omkostninger, der er dækket af andre corona-hjælpepakker eller offentlig støtte

Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • De bilag som I ansøgte på baggrund af
 • Det NemID som I benyttede, da I indsendte ansøgningen

Udfyld og indsend jeres elektroniske erklæring via dette link.

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Væsentlige ændringer i aktiviteten

I har pligt til at oplyse Slots- og Kulturstyrelsen, hvis der er sket væsentlige ændringer i forbindelse med de aktiviteter, I har fået tilskud til.

Væsentlige ændringer kan eksempelvis være:

 • Hvis aktivitetens indhold er blevet ændret. Det kan være, hvis aktiviteten blev afviklet hos en ny kulturudbyder, eller hvis I engagerede en ny kunstner eller idrætsudøver
 • Hvis I har lavet store ændringer i forhold til jeres budget
 • Hvis I har tilføjet en helt ny aktivitet
 • Hvis aktiviteten ikke blev afviklet inden udgangen af 2021. Hvis aktiviteten først blev afviklet i 2022, skal Slots- og Kulturstyrelsen have givet skriftlig godkendelse for dette

Det er ikke en væsentlig ændring, hvis:

 • Det digitale tiltag var tilgængeligt for offentligheden på en ny dato, der ligger inden for den periode, hvori tilskuddet skulle anvendes (inden udgangen af 2021)
 • I har foretaget lavpraktiske ændringer i forhold til afviklingen
 • I har foretaget mindre ændringer i jeres aktivitet. Dette kunne eksempelvis være, hvis I har udviklet kultur- eller idrætstilbuddet ved brug af andre digitale løsninger end angivet i jeres oprindelige ansøgning

Hvis de væsentlige ændringer forøger budgettet, er det ikke muligt at få opreguleret tilskuddet. I skal imidlertid stadig have den væsentlige ændring godkendt.

Hvis I har fået tilskud på forskellige ansøgninger, er det ikke muligt at overflytte midler mellem de forskellige tilskudsberettigede aktiviteter.

I tilfælde af væsentlige ændringer skal I sende en mail til genstart@remove-this.slks.dk med oplysninger om ændringerne. Slots- og Kulturstyrelsen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, om ændringerne har betydning for berettigelsen af tilskuddet.

Bemærk, at I ikke kan afrapportere, før de væsentlige ændringer er blevet godkendt.

Vær særlig opmærksom på

Statsstøtte

Jeres tilskud er tildelt efter EU’s de minimis-forordning. Såfremt I har modtaget tilskud på over 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) i direkte støtte fra staten inden for de foregående tre løbende regnskabsår i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte inden for indeværende samt to foregående regnskabsår, regnet fra dags dato skal dette angives når I udfylder den digitale afrapporteringsblanket. I denne skal I angive oplysninger vedrørende tidligere modtaget støtte – ikke oplysninger om den aktuelle støtte, der er modtaget fra denne pulje.

Udveksling af information

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Stikprøve

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis I udtages til stikprøve, vil I blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Tilbagebetaling                                                           

Hvis I ikke har anvendt hele det tilskud, der blev bevilget til aktiviteten, vil I blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Derudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt betingelserne for tildeling af tilskud ikke er opfyldt.

Statsstøtte

I jeres afgørelsesbrev fremgår det, at jeres tilskud er tildelt efter EU’s de minimis-forordning.

Såfremt I har modtaget tilskud på over 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) i direkte støtte fra staten inden for de foregående tre løbende regnskabsår i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte inden for indeværende samt to foregående regnskabsår, regnet fra dags dato, skal dette angives når I udfylder den digitale afrapporteringsblanket. I denne skal I angive oplysninger vedrørende tidligere modtaget støtte – ikke oplysninger om den aktuelle støtte, der er modtaget fra denne pulje.

Om de minimis-forordningen

De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en institution støtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår.

Behold jeres kvitteringer

Bilag, kvitteringer mv. skal ikke indsendes sammen med erklæringen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for aktivitetens økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor aktiviteten er afsluttet. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Lovgrundlag

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelsen for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014, aktstykke nr. 236, tiltrådt den 12. maj 2021 samt i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte.

Opdateret 10. marts 2022