Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Kompensationsperioden fra og med den 1. december 2021 til og med den 28. februar 2022

 

Hvis I har modtaget kompensation fra den midlertidige kompensationsordning for faste omkostninger, er I forpligtet til at indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere på kompensationsordningen for faste omkostninger betyder, at I skal indberette en række oplysninger om den periode, I har modtaget kompensation for. I har fået udbetalt kompensation på baggrund af jeres forventede omkostninger i kompensationsperioden. Når I afrapporterer, skal I blandt andet oplyse jeres realiserede omkostninger for kompensationsperioden, således at Slots- og Kulturstyrelsen kan udregne jeres endelige korrekte kompensationsbeløb. Dette beløb kan være højere eller lavere end det beløb, I fik udbetalt på ansøgningstidspunktet.

Fristen for afrapportering er den 30. november 2022.

Bemærk, at hvis I har modtaget kompensation for faste omkostninger for mere end én ansøgning, skal der indsendes en afrapportering for hver af ansøgningerne. I skal bruge den eller de afrapporteringsindgange, der passer til den eller de perioder, I modtog kompensation for. Denne afrapporteringsindgang er for jer, der har modtaget kompensation for perioden fra og med den 1. december 2021 til og med den 28. februar 2022.

Kommunale institutioner skal afrapportere på kompensationsordningen for faste omkostninger for kommunale institutioner mv., som I finder her. 

Afrapporteringen signeres ved indsendelse med MitID Erhverv. Læs mere om MitID Erhverv

I forbindelse med behandlingen af jeres afrapportering kan Slots- og Kulturstyrelsen pålægge jer, at I skal indhente og indsende en erklæring udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor, som skal afgive erklæring om den supplerende dokumentation. I skal kun indsende revisorerklæring, hvis Slots- og Kulturstyrelsen pålægger jer det.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen kontakter jer, og pålægger jer at indsende en revisorerklæring, skal revisor udfylde den obligatoriske skabelon til revisorerklæringen, som findes her.

For tilskudsmodtagere, hvis kompensation udgør maksimalt 250.000 kr., ydes der godtgørelse for 80 % af omkostningerne til revisorerklæringen, dog højst 16.000 kr. eks. moms. Der skal medsendes dokumentation for revisoromkostningen i form af faktura.  

Bemærk, at retten til godtgørelse for revisorudgifter bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal tilbagebetales fuldt ud inden for den pågældende ordning, hvis institutionen endeligt dømmes for misbrug af ordningen.

At afrapportere for kompensation for faste omkostninger betyder, at I skal indsende følgende materiale:

1. BEREGNINGSMODEL
I skal udfylde beregningsmodellen for afrapportering på faste omkostninger. Her skal I blandt andet oplyse institutionens faktiske samlede og kommercielle omsætning i kompensationsperioden, samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden.

Hvis I har været underlagt forbud mod at holde åbent, og I har haft kommerciel omsætning i kompensationsperioden, skal I angive den kommercielle omsætning for den nedlukkede periode særskilt.

Hvis I har ansøgt under statsstøttebestemmelse TF 3.12, skal I oplyse jeres faktiske udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden.

2. EVT. RESULTAT FOR KOMPENSATIONSPERIODEN
Hvis I ansøgte under statsstøttebestemmelsen krisebestemmelsen, og jeres resultat for året 2019 var negativt, skal I indsende en resultatopgørelse for kompensationsperioden.

3. AFRAPPORTERINGSSKEMA
I skal udfylde og indsende ovenstående dokumentation via afrapporteringsskemaet, som I finder på denne side.

I afrapporteringsskemaet skal I:

  • oplyse jeres faktiske udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, hvis I har modtaget jeres kompensation under statsstøttebestemmelse TF 3.12
  • erklære på tro og love, at institutionen har betalt eller vil betale den skat for indkomstårene 2020 og 2021, som institutionen er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen f.eks. i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely, jf. BEK nr. 357 af den 17. marts 2022, med senere ændringer §9, stk. 2
  • erklære på tro og love, at ejerskabsstrukturen i institutionen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen som beskrevet ovenfor som hovedformål eller et af hovedformålene, jf. BEK nr. 357 af den 17. marts 2022, med senere ændringer §9 stk. 3
  • erklære, at de omkostninger, I har modtaget kompensation for i den ansøgning, der afrapporteres for, ikke er dækket gennem andre COVID-19 hjælpepakker
  • erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a., samt i forbindelse Covid19 hjælpepakker § 81d, stk. 2

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun oplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Jeres kompensation på ordningen for faste omkostninger er tildelt i overensstemmelse med mindst en af statsstøttebestemmelserne nedenfor. I har selv i jeres ansøgningsskema valgt, hvilken statsstøttebestemmelse I ønskede at søge om kompensation under. Hvis kompensationen er tildelt efter mere end én statsstøttebestemmelse, vil det fremgå af jeres afgørelsesbrev.

Temporary Framework 3.1

Statsstøttebestemmelsen TF 3.1 tillader statsstøtte, så længe den samlede kompensation i henhold til TF 3.1 til virksomheden ikke overstiger 2.300.000 EUR (17,1 mio. kr.) i alt for perioden 1. marts 2020 til den 30. juni 2022.

Hvis I har modtaget kompensation efter TF 3.1, kan Slots- og Kulturstyrelsen kontakte jer og bede jer om en oversigt over hvilke andre statsstøttevurderede tilskud og kompensationer, I har modtaget. I skal dog ikke foretage jer noget i forbindelse med dette, med mindre Slots- og Kulturstyrelsen kontakter jer.

Statsstøttebestemmelsen fremgår af punkt 3.1 i Europa-Kommissionens meddelelse om midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud. 

Læs mere om TF 3.1.

Temporary Framework 3.12

Statsstøttebestemmelsen TF 3.12 tillader statsstøtte, så længe den samlede kompensation i henhold til TF 3.12 til virksomheden ikke overstiger 12 mio. EUR (75 mio. kr.). i alt for perioden 1. marts 2020 til den 30. juni 2022.

Hvis I har modtaget kompensation efter TF 3.1, kan Slots- og Kulturstyrelsen kontakte jer og bede jer om en oversigt over hvilke andre statsstøttevurderede tilskud og kompensationer, I har modtaget. I skal dog ikke foretage jer noget i forbindelse med dette, med mindre Slots- og Kulturstyrelsen kontakter jer.

Statsstøttebestemmelsen fremgår af punkt 3.12 i Europa-Kommissionens meddelelse om midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud.

Læs mere om TF 3.1. her

Krisebestemmelsen i TEUF artikel 107(2)

Hvis I har fået kompensation givet under krisebestemmelsen i TEUF artikel 107(2), og I har haft negativt resultat i regnskabsåret 2019, skal I skal I indsende en resultatopgørelse for kompensationsperioden, når I afrapporterer. (Se mere under ”Hvordan afrapporterer vi?”)

Når I har indsendt jeres afrapportering, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen. I skal derefter ikke foretage jer mere.

Slots- og Kulturstyrelsens behandlingstid på afrapporteringer er op til seks måneder, fra vi har modtaget dem.

Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at I har modtaget mere eller mindre i kompensation, end I er berettiget til. Viser resultatet af efterreguleringen at være på mindre end 200 kr., træffes der ikke afgørelse om regulering af den allerede udbetalte kompensation, jf. BEK nr. 357 af den 17. marts 2022 med senere ændringer, §16, stk. 10.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

  • det viser sig, at forudsætningerne for kompensationen har ændret sig væsentligt
  • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
  • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
  • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen
  • der er udbetalt for høj kompensation som følge af, at hjemsendelsen er afbrudt før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode 

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse nr. 357 af den 17. marts 2022 om den midlertidige og målrettede kompensationsordning for faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder, som vedvarende modtager halvdelen eller mere af institutions ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud med senere ændringer.

Slots- og Kulturstyrelsen kan udveksle oplysninger med andre myndigheder ifølge lov nr. 2054 af den 16. november 2021 om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område.

Opdateret 31. oktober 2023