Afrapportering - Pulje til aktiviteter på biografområdet 2021 for tilskud på eller under 100.000 kr.

Afrapportering for Pulje til aktiviteter på biografområdet 2021 for tilskud på eller under 100.000 kr.

Hvis I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra Pulje til aktiviteter på biografområdet, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis tilskuddet er på 100.000 kr. eller derunder, består afrapporteringen i, at I skal indsende en elektronisk erklæring. I denne skal I erklære, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med kravene i afgørelsesbrevet.

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • Jeres ansøgning og de bilag som I fik tilskud på baggrund af
 • Det MitID som I benyttede, da I indsendte ansøgningen

Nedenunder kan I læse mere om, hvordan I afrapporterer.

Når I har indsendt den elektroniske erklæring, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen. I skal derefter ikke foretage jer mere, med mindre Slots- og Kulturstyrelsen kontakter jer.

Afrapporteringsfrist

Fristen for afrapportering er den 30. juni 2022.

Hvis I har modtaget tilskud til en eller flere filmforevisninger fra Pulje til aktiviteter på biografområdet, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere for tilskud på eller under 100.000 kr. betyder, at I skal afgive en erklæring på, at I har anvendt tilskuddet til det formål, som det er bevilget til, og at betingelserne for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne for tilskuddet fremgår af jeres afgørelsesbrev.

Erklæringen er elektronisk og består af følgende:

 • I erklæringen skal I oplyse jeres korrekte bevilligede tilskudsbeløb og jeres afholdte direkte og indirekte omkostninger for jeres filmforevisning(er). I skal også oplyse, hvorvidt I har modtaget anden offentlig støtte i tilskudsperioden 6. maj til 6. september 2021 (inkl. offentligt driftstilskud, tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter og tilskud fra andre COVID-19-hjælpepakker). Derudover skal I erklære jer på tro og love, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Endeligt tilskud fastsættes som 65 % af de godkendte afholdte udgifter i henhold til afrapportering. Tilskuddet kan dog ikke overstige tilskud beregnet på ansøgningens budget. Tilskuddet modregnes ikke tilskudsmodtagers eventuelle overskud i perioden.

Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.  

 • I forbindelse med afrapporteringen kan I afgive en afvigelsesforklaring, hvis der, i tilskudsperioden 6. maj til 6. september 2021, har været ændringer i de publikumsfremmende tiltag, i antallet af filmforevisninger i tilskudsperioden eller i antallet af filmforevisninger, som ansøgningen omfattede.
 • Hvis filmforevisningen aflyses skal det samlede tilskudsbeløb betales tilbage. 
 • Når I har indsendt den elektroniske erklæring, vil I modtage en kvittering for indsendelsen på jeres e-mail adresse. I skal ikke foretage jer yderligere.
 • Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • Jeres ansøgning og de bilag som I fik tilskud på baggrund af
 • Det MitID som I benyttede, da I indsendte ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Der gives som udgangspunkt ikke kompensation for aflysninger. I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af filmforevisninger, der har modtaget tilskud fra puljen, hvor arrangøren kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.


I praksis betyder dette, at tilskudsmodtager eller ansøger, der har indsendt sin ansøgning inden en aktivitet aflyses på grund af skærpede restriktioner, kan beholde tilskud svarende til 65 % af de støttede omkostninger, som ved pludselig aflysning, som følge af myndighedernes skærpede restriktioner, ikke kunne afværges. Tilskudsmodtager skal følge de almindelige regler for afrapportering.


Såfremt aktiviteten ikke kan gennemføres pga. aflysninger forårsaget af COVID-19, men kan gennemføres i samme format på et senere tidspunkt inden for perioden fra den 6. maj til og med den 6. september 2021 står det tilskudsmodtager frit for at rykke sin aktivitet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun jeres personoplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis I udtages til stikprøve, vil I blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen.

I jeres afgørelsesbrev fremgår det, at jeres tilskud er tildelt efter gruppefritagelsesforordningen.

Biografpuljen er i statsstøtteretlig henseende etableret i to spor med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningens art. 53, hhv. stk. 7 og 8. Tilskudsmodtagere kan således enten modtage støtte jf. stk. 8, hvor tilskudsmodtagers samlede offentlige støtte til de samme støtteberettigede omkostninger ikke må overstige 2 mio. euro (ca. 15 mio. kr.) eller 80 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger. Eller tilskudsmodtagere kan modtage støtte jf. stk. 7, hvor der kan ydes dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 75 mio. euro (ca. 558 mio. kr.) årligt pr. virksomhed under forudsætning af, at støtten højst dækker driftsunderskuddene og en rimelig fortjeneste i den relevante periode.

Klik her for at læse mere om statsstøtte.

Bilag, kvitteringer mv. skal ikke indsendes sammen med erklæringen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for aktivitetens økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor aktiviteten er afsluttet. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelsen for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014.

Opdateret 31. oktober 2023