Afrapportering for kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i 2022

Fristen for afrapportering er den 7. januar 2024 kl. 23:59. Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrol af tilsagn om kompensation i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed. Du kan finde Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik her: https://slks.dk/persondatapolitik/

Al afrapportering skal i udgangspunktet indsendes elektronisk. I kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 

Tilskud på eller under 100.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende regnskabstal og en elektronisk tro- og loveerklæring. I erklæringen skal I bekræfte, at kompensationen er brugt i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i afgørelsesbrevet, og at de oplysninger, der er angivet i regnskabet, er korrekte.

Læs vejledning for tilskud på eller under 100.000 kr. og hent elektronisk erklæring og skabelon til indsendelse af regnskabstal

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs vejledning for tilskud over 100.000 kr. og hent elektronisk blanket og skabelon til regnskab

Tilskud over 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs vejledning for tilskud over 500.000 kr. og hent elektronisk blanket og skabelon til regnskab

Læs bekendtgørelserne

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelsen om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19 fra Kulturministeriet.

Udmøntningen af Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i forbindelse med covid-19, har afsæt i bekendtgørelse nr. 238 af 12/02/2022.

Bekendtgørelsen udstedt i medfør af aktstykke nr. 177 af 14. januar 2022.

Opdateret 26. oktober 2023

Afrapportering

Se oversigten over alle afrapporteringer
Gå til oversigten