10 museer får kvalitetstjek i 2022

22.11.2021
Slots- og Kulturstyrelsen har nu udvalgt de 10 statsanerkendte museer, som styrelsen besøger i forbindelse med en kvalitetsvurdering i 2022.

Hvert år er Slots- og Kulturstyrelsen på besigtigelse på en række af de statsanerkendte museer landet over, og nu har styrelsen udvalgt de 10 museer, der får besøg i løbet af 2022. 

Slots- og Kulturstyrelsen foretager løbende kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer, og cirka hvert 10. år kommer styrelsens fagfolk på besøg. I 2022 vil derudover at sikre at kvaliteten er i top – også være fokus på at observere, hvordan coronap-andemien har påvirket museernes faglige og strategiske arbejde. 

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

"Coronaepidemien og nedlukningen af kulturlivet har haft stor betydning for alle kulturinstitutioner både højskoler, zoologiske anlæg og de statsstøttede museer. Vi vil derfor i den kommende tid have et særligt fokus på konsekvenserne af coronarestriktionerne for de statsanerkendte museer. Det er vigtigt, at vi har et tæt og konstruktivt samarbejde med museerne og landets kommuner om at sikre en høj kvalitet på de statsanerkendte museer. Det gælder i forhold til tilbud om spændende oplevelser og udstillinger, men også når det drejer sig om forskning og sikring af samlingerne.” 

Kvalitetsvurderingerne er et led i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med og rådgivning af museerne og fungerer som en dialog mellem styrelsen og det enkelte museum. Formå-let med kvalitetsvurderingerne er både at sikre, at museerne overholder krav og for-pligtigelser i museumsloven, men også at støtte op om en konstruktiv og frugtbar udvikling af de statsanerkendte museer.

Udvalgte museer bliver vurderet:

De udvalgte museer, der skal kvalitetsvurderes i 2022, afspejler både kunst- og kultur-historiske museer, og museerne er valgt på baggrund af risiko, væsentlighed og kaden-ce. Som udgangspunkt bliver de statsanerkendte museer kvalitetsvurderet cirka hvert 10. år, dog bliver landets største museer vurderet lidt oftere. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan også udpege museer, hvor der kan være usikkerhed om kvaliteten. Vurderingerne bliver primært foretaget på baggrund af nøgletal fra museer-nes egne årlige indberetninger til styrelsen.

De 10 museer, der skal kvalitetsvurderes, er: 

Billund Kommunes Museer
Fuglsang Kunstmuseum
Furesø Museer
Gammel Estrup Herregårdsmuseum
Greve Museum 
Kongernes Samling
Museum Skanderborg
Ny Carlsberg Glyptoteket
Ribe Kunstmuseum
Struer Museum 

Når Slots- og Kulturstyrelsens museumskonsulenter har været på besigtigelse, bliver der udarbejdet en rapport. Der går som regel to til tre måneder fra en besigtigelse på et museum, til der foreligger en endelig rapport. Kvalitetsvurderingsrapporterne bliver offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Læs offentliggjorte kvalitetsvurderingsrapporter

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger

Museumskonsulent Lene Oskaria Stengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 22. november 2021