Pulje for kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet

OBS. Der kan kun søges om kompensation som følge af forsamlingsforbuddet til 10 personer af 26. oktober 2020 og ikke som følge af fuld nedlukning af aktiviteter i aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet.

Frist

  • 11.12.2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

  • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kapitel 4.
  • Daghøjskoler, der er godkendt efter folkeoplysningslovens kapitel 12 A.
  • Foreninger og selvejende institutioner, der tilbyder Folkeuniversitets virksomhed efter folkeoplysningslovens kapitel 13, herunder også underliggende komiteer.

Hvad kan man søge kompensation for:

  • Der ydes kompensation for tabt deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer medfører, for alle afholdte, påbegyndte eller planlagte kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021, i den periode hvor indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer fortsat er gældende.
  • Der ydes ikke kompensation for tab af deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer medfører, der er dækket af andre indtægter, herunder offentlige Covid-19-hjælpepakker eller andre offentlige tilskud.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at kompensere den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet for 90 pct. af aktørernes tabte deltagerbetaling, 100 pct. af aktørernes ekstra udgifter og 100 pct. af aktørernes faktisk afholdte ekstra udgifter til administration, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer medfører i perioden fra den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021 som følge af foranstaltningerne til forebyggelse af Covid-19-smitte. Der ydes kun kompensation for den periode, hvor indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer også er gældende. 

Der ydes 90 pct. i kompensation for tabt deltagerbetaling, mens der derimod ydes 100 pct. i kompensation for ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration mhp. at skabe incitament til at holde aktiviteter i gang inden for rammerne af begrænsningen af forsamlingsforbuddet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Budgetskabelonen skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Hent budgetskabelon (xlsx)

Budgetskabelonen skal indeholde:

En opgørelse over forventet tabt deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra administrative udgifter, der knytter sig til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i kompensationsperioden, der er berørt af indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer.

Opgørelsen over forventet tabt deltagerbetaling til kurser og aktiviteter skal indeholde en opgørelse over dels deltagerbetaling, som allerede er – eller forventes at blive – betalt tilbage til kursisterne, samt dels deltagerbetaling, som er tabt på grund af, at kursisten har fået mulighed for at tilmelde sig et kursus eller en aktivitet, som foregår efter, at indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer er ophørt – dog til senest påbegyndelse den 31. marts 2021.

Opgørelsen over forventede ekstra udgifter til kurser og aktiviteter skal indeholde en opgørelse over ekstra udgifter i form af ekstra udgifter til lærerlønninger og lokaler, herunder rengøring af lokaler, som er – eller forventes at blive – afholdt for at kunne afvikle afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte aktiviteter inden for rammerne af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Opgørelsen over forventede ekstra udgifter til administration skal indeholde en opgørelse over ekstra udgifter til administration, som er – eller forventes at blive – afholdt for at kunne afvikle afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte aktiviteter inden for rammerne af forsamlingsforbuddet på 10 personer, herunder ekstra udgifter til administration i forbindelse med tilbagebetaling af deltagerbetaling og opdeling af aktiviteter til flere hold mv. Opgørelsen skal angive lønudgifter til skoleledere og administratorer samt af antallet af arbejdstimer direkte anvendt på opgaver afledt af indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer. Det er forudsætning for kompensation, at timerne ligger ud over skoleledernes og administratorernes almindelige kontraktforhold. Der kan fx søges om kompensation for antallet af arbejdstimer x satsen for timelønnede skoleledere + 12,5 pct. i feriepenge (207,38 + feriepenge i alt 233,30).

Der ydes kun kompensation vedrørende afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte kurser og aktiviteter i kompensationsperioden. Herved menes kurser og aktiviteter i kompensationsperioden, som er afholdt eller påbegyndt, eller som allerede var/er planlagt til at blive gennemført i kompensationsperioden, herunder hvis et kursus eller en aktivitet er udskudt fra tidligere, men nu er planlagt til afholdelse i kompensationsperioden. Der ydes således ikke kompensation for tabt deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration til nye kurser eller aktiviteter.

Ansøger skal i forbindelse med den efterfølgende kompensationsopgørelse og efterregulering kunne dokumentere, at kurset eller aktiviteten er afholdt, påbegyndt eller var/er planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, herunder fx via henvisning til digital offentliggørelse, henvisning til kursuskataloger eller lignende.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Udbetaling af foreløbig kompensation

Foreløbig udbetaling af kompensation beregnes således:

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. + forventede ekstra udgifter til kurser og aktiviteter * 100 pct. + forventede ekstra udgifter til administration * 100 pct. i kompensationsperioden for de kurser og aktiviteter, der er berørt af indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer = foreløbig kompensation.

Kompensationsopgørelse og efterregulering

Ved kompensationsopgørelsen vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den endelige tabte deltagerbetaling, de endelige ekstra udgifter og de endelige ekstra udgifter til administration i kompensationsperioden. Efterreguleringen kan enten betyde, at det udbetalte a conto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.

I tilfælde af reduktion vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation. Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Ved kompensationsopgørelsen opgøres den endelige kompensation på følgende måde:

Den endelige tilbagebetalte/tabte deltagerbetaling * 90 pct. + de endelige ekstra udgifter * 100 pct. + de faktiske afholdte ekstra udgifter til administration * 100 pct. i kompensationsperioden for de kurser og aktiviteter, der er berørt af indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer = den endelige kompensation.

Kompensationsopgørelsen skal indeholde:

En opgørelse over den endelige tilbagebetalte/tabte deltagerbetaling, de endelige ekstra udgifter til kurser og aktiviteter og de endelige ekstra udgifter til administration i kompensationsperioden, som vedrører tilbagebetalinger af deltagerbetaling, ekstra udgifter og ekstra udgifter til administration til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i kompensationsperioden, der er berørt af indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer.

Der ydes kun kompensation vedrørende afholdte, påbegyndte og/eller allerede planlagte kurser og aktiviteter i kompensationsperioden. Herved menes kurser og aktiviteter i kompensationsperioden, som er afholdt eller påbegyndt, eller som allerede var/er planlagt til at blive gennemført i kompensationsperioden, herunder hvis et kursus eller en aktivitet er udskudt fra tidligere, men nu er planlagt til afholdelse i kompensationsperioden. Der ydes således ikke kompensation for tabt deltagerbetaling, ekstra udgifter eller ekstra udgifter til administration til nye kurser eller aktiviteter.

Ansøger skal kunne dokumentere, at kurset eller aktiviteten er afholdt, påbegyndt eller var/er planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, herunder fx via henvisning til digital offentliggørelse, henvisning til kursuskataloger eller lignende.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsens § 6 om kompensationsopgørelse.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage. Dog max 14 dage.

Puljens ansøgningsfrist er fredag den 11. december 2020. Her skal der søges for perioden fra og med den 26. oktober til og med den 31. december 2020, der ydes dog kun kompensation såfremt at indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer også er gældende til og med denne dato. Der aflægges kompensationsopgørelse herfor i 2021.

Første ansøgningsrunde vil muligvis blive suppleret af en anden ansøgningsrunde, hvis indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer forlænges yderligere. Der vil ikke være mulighed for at søge om kompensation for perioden fra og med den 26. oktober til og med den 31. december 2020 i forbindelse med en eventuel anden ansøgningsrunde.

Lovgrundlag

Aktstykke 64 af 26. november 2020 om kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet. 

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1722 af 24. november 2020 om kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Kompensationen udbetales umiddelbart efter bevillingen. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler kompensationen til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

I skal aflægge kompensationsopgørelse efter reglerne i Bekendtgørelse om kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal I aflægge en endelig opgørelse over de midler, som I har søgt om kompensation for samt bekræfte på tro og loveerklæring, at tilskuddet et anvendt til formålet, og at opgørelsen er korrekt. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i en stikprøvekontrol kræve, at I skal indsende dokumentation for, at kurserne eller aktiviteterne har været afholdt, påbegyndt og/eller, at de har været planlagt.

Slots- og Kulturstyrelsen kan herudover indhente oplysninger fra andre myndigheder om indtægter fra andre hjælpepakker såvel som andre offentlige tilskud mv. 

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende en kompensationsopgørelse, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få kompensationsopgørelsen revideret af en revisor.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende en kompensationsopgørelse, som er revideret af statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 

Materialet skal indsendes elektronisk via www.slks.dk

Læs ansøgningsvejledning (pdf).

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023