Kulturpulje til projekter mellem Grønland og Danmark

Puljen løber i perioden 2023-2026 med én årlig frist. I 2024 er frist for ansøgning den 1. marts kl. 14:00

Hvem kan søge?

Arrangører af kulturprojekter, der arbejder på at fremme den gensidige forståelse på tværs af Grønland og Danmark i et partnerskab bestående af minimum én dansk og én grønlandsk aktør.

DU KAN SØGE TILSKUD TIL:

Kulturprojekter, der arbejder for at fremme den gensidige forståelse på tværs af Grønland og Danmark. Puljen opererer med et bredere defineret kulturbegreb, der, ud over de klassiske kunstarter, inkluderer sprog, madkultur, fællesskab, cirkus, kulturarv m.m.

For at kunne søge støtte gennem puljen skal følgende krav være opfyldt:

 • Kulturprojektet skal have kulturudveksling mellem Grønland og Danmark som grundsten.
 • Arrangementer med publikum skal være tilgængelige for offentligheden, og de skal være tydeligt annonceret. 
 • Kulturprojektet må ikke være påbegyndt før puljens ansøgningsfrist.
 • Projektet skal inddrage min. én faglig partner eller aktør fra både Grønland og Danmark. De grønlandske huse og foreninger kan opfattes som enten en dansk eller grønlandsk aktør, men de kan ikke udgøre begge dele på samme tid. Individuelle kunstnere kan også indgå som partner
   

DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL:

Puljen støtter ikke almindelige drifts- og administrationsomkostninger i forbindelse med allerede eksisterende initiativer. Herudover støtter puljen ikke rene idrætsprojekter.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at fremme og understøtte den gensidige forståelse mellem Grønland og Danmark gennem kulturprojekter.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen vil vurdere og prioritere puljens midler på baggrund af følgende kriterier:

 • Hvordan projektet lever op til formålet om at fremme gensidig kulturforståelse på tværs af Grønland og Danmark.
 • Den faglige kvalitet af projektet, herunder om ansøger har erfaring med kulturprojekter
 • Bredde- og rækkevidde af projektet, herunder refleksioner over formål og målgruppe. Projekter, der formår at nå nye målgrupper, som ikke har stort forhåndskendskab til det ansøgte kulturemne, prioriteres.
 • Geografisk spredning af puljens midler.
 • Projektets øvrige samfundsrelevans i både Grønland og Danmark.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig desuden retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af puljemidlerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Login i Tilskudsportalen kræver MitID/NemID. Er du som ansøger bosiddende uden for Danmark og har derfor ikke MitID/NemID, kan du bestille et alternativt login. Husk at gøre dette i god tid inden ansøgningsfristen.

Bestil alternativt login (siden er på engelsk)

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 
 

DU SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • At de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt.
 • At vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • At du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • At det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet.
 • At din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • At du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • At du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning.
 • Ansøgninger til Kulturpulje for projekter mellem Grønland og Danmark er omfattet af krav om obligatorisk digital selvbetjening efter tekstanmærkning nr. 187, stk. 5 og 6, § 21 Kulturministeriet på finansloven for 2024. Du skal derfor ansøge via Tilskudsportalen, med mindre du er fritaget for Digital Post eller grundet særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning.

Økonomi

Slots- og Kulturstyrelsen ser positivt på egenfinansiering og medfinansiering fra andre kilder, da puljen ikke nødvendigvis kan fuldfinansiere projekter. 
Puljen er på 970.000. kr. årligt i perioden 2023-2026.
 

UDBETALING

Ansøgere bosiddende i Danmark skal have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyoprettet CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN, som skal vedhæftes i din ansøgning.
 

MODTAGER DU TILSKUD PÅ:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • Over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

Når der er truffet afgørelse i alle sager får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via e-mail. Derudover bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem Tilskudsportalen.

Lovgrundlag

Der er afsat midler til puljen på Finansloven 2023, konto § 21.11.23.19. Kulturpulje for grønlandsk-orienterede kulturprojekter. I overensstemmelse med almindelig tilskudsforvaltning følger krav om regnskab og afrapportering svarende til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrer ordningen på baggrund af puljens listede krav og kriterier.

Opdateret 31. marts 2023