Udbud af DAB-blok 3 og DAB-blok-4, 2023

Udbud af DAB-blok 3 og DAB-blok-4

Radio- og tv-nævnet udbyder tilladelser til programvirksomhed i de 13 områder i den regionalt opdelte DAB-blok 3 og DAB-blok 4.

Ansøgningsfristen var onsdag den 18. oktober 2023 kl. 23.59.

Der kan ifølge udbudsbetingelserne udstedes op til 32 tilladelser i hvert område.

Tilladelserne udstedes af Radio- og tv-nævnet. Tilladelserne forventes udstedt senest den 10. januar 2024 med ikrafttrædelse mandag den 1. juli 2024 og vil gælde til og med den 30. juni 2032.

Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, der skal indeholde den dokumentation, og de oplysninger der er krævet.

Udbudsmateriale (pdf)

OBS! Udbudsmaterialet er blevet opdateret pr. 21. september 2023, med en præcisering om at anfordringsgarantien på kr. 100.000.- stilles pr. ansøgte programtilladelse.

Non-binding summary of the tender documents in English (pdf)

Bilag

Der kan kun ansøges ved at anvende det elektroniske ansøgningsskema, du finder øverst på siden. 

Ansøgningen skal udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og skal indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v. der er krævet.

Oversigt over samtlige ansøgere findes her. - OBS: Listen er opdateret pr. 27. oktober 2023 efter frafald af ansøgninger.

I områder med konkurrence, dvs. hvor der er ansøgt om flere end antallet af ledige sendemuligheder, vil ansøgerne skulle vurderes i en såkaldt skønhedskonkurrence. Her vil ansøgerne få tilsendt et link til udfyldelse af trin 2 senest den 26. oktober 2023. Ansøgerne skal udfylde trin 2 inden torsdag den 23. november 2023 kl. 12.00. 

Ansøgningerne vil være tilgængelige for offentligheden i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven), se bilag 10.

Som udgangspunkt er der således adgang til aktindsigt i alle ansøgninger med bilag. Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysninger i ansøgningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven. Eksempelvis kan oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende undtages fra retten til aktindsigt, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår.

Såfremt ansøgningen indeholder oplysninger, som ansøger anser for omfattet af offentlighedslovens undtagelser fra adgangen til aktindsigt, skal dette tydeligt angives ved indsendelse af ansøgningen

Oversigt over samtlige ansøgere findes her. - OBS: Listen er opdateret pr. 27. oktober 2023 efter frafald af ansøgninger.

Spørgsmål, der stilles om udbudsmaterialet, vil blive offentliggjort i anonymiseret form her på siden. 

I perioden frem til og med fredag den 29. september 2023 kl. 12.00 kunne der stilles uddybende spørgsmål vedrørende udbuddet.

Der var ved fristen, stillet og besvaret spørgsmål som kan findes her.

Bilag til spørgsmål og svar findes her

Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgninger at aflyse udbuddet.

Nævnet er endvidere berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger.

Nævnet kan i øvrigt foretage nødvendige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. 

Der tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Alle informationer om ændringer vil ske på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 27. oktober 2023