Afsluttede sager vedr. kommerciel lokalradio

Afgørelser 2015

Overdragelse af programtilladelse til SBS

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af ansøgning af 5. januar 2015 fra SBS Discovery ApS, truffet afgørelse om overdragelse af programtilladelse. Ansøgning omhandlede overdragelse af tilladelser tilhørende Lokalforeningen Birkerød FM og Lokalforening Glostrup FM til SBS Discovery ApS.

Da der var tale om overdragelse til et selskab, der i længere tid har stået for den daglige drift af radiostationerne, følger det Radio og tv-nævnets praksis, at der ikke er behov for selvstændig dokumentation for selskabets økonomiske formåen.
På baggrund af ovenstående godkendte Radio- og tv-nævnet overdragelsen af tilladelserne betinget af, at SBS Discovery ApS indtræder i de tidligere programtilladelseshaveres forpligtelser i relation til programtilladelserne.

Læs nævnets afgørelse her

Afgørelser 2014

Afgørelser om tilsyn med manglende ibrugtagning af programtilladelser fra lokalradioudbuddet i 2012 (Radio Limfjord, Mediehuset Herning Folkeblad A/S og SBS Discovery A/S

Radio- og tv-nævnet udstedte den 2. november 2012 tilladelser til lokalradioprogramvirksomhed til Foreningen Radio Limfjord (CVR-nr. 11152589), Mediehuset Herning Folkeblad A/S (CVR-nr. 44662116) og SBS Discovery Radio A/S (CVR-nr. 14248293).

Af tilladelserne fremgik det, at tilladelseshavers programvirksomhed skulle indledes senest den 2. februar 2013, og at det var tilladelseshavers ansvar at erhverve sig en teknisk tilladelse fra Erhvervsstyrelsen rettidigt for at kunne overholde fristen for programstart.

Samtlige tilladelseshavere ansøgte Erhvervsstyrelsen om tekniske tilladelser til at sende på deres respektive frekvenser efter den 2. februar 2013, dvs. senere end de i programtilladelsen angivne startdatoer for programvirksomheden.  

Radio- og tv-nævnet fandt i alle tre tilfælde, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af tilladelsesvilkårene i den udstedte programtilladelse til frekvensen. Nævnet understregede, at den manglende ibrugtagning og manglende ansøgning om dispensation til at udskyde sendestarten var særdeles kritisabel. Sagerne gav nævnet anledning til at indføre en ny procedure ved fremtidige udbud af ledig sendetid, hvorefter nævnet ved overtrædelse af fristen for ibrugtagning af en udstedt programtilladelse umiddelbart vil inddrage tilladelsen midlertidigt eller permanent, medmindre tilladelseshaver har søgt og opnået dispensation til at udskyde påbegyndelsen af programvirksomheden.

Afgørelser om tilsyn med manglende ibrugtagning af programtilladelser fra lokalradioudbuddet i 2012

Radio Limfjord

Mediehuset Herning Folkeblad A/S

SBS Discovery A/S

Opdateret 10. november 2022