Ny rådgivningsstruktur på museumsområdet

07.12.2021
Kulturministeren har udstedt en ny bekendtgørelse, som skal sikre Slots- og Kulturstyrelsen en faglig og mere agil rådgivning på museumsområdet.

Med den nye bekendtgørelse etableres en ny struktur for rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen inden for museumsområdet. Den nye struktur vil består af et Museumsråd med et strategisk sigte samt et antal museumsudvalg, der er mere afgrænsede og varetager konkrete opgaver. 

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, siger: 

”Den nye struktur for rådgivning inden for museumsområdet giver Slots- og Kulturstyrelsen meget bedre muligheder for at drøfte og kvalificere faglige aspekter af vores arbejde. Vi ser frem til i begyndelsen af 2022 at etablere det nye råd og de nye udvalg og til at samarbejde med dem om udvikling af vores mangfoldige og landsdækkende museumslandskab.” 

Museumsrådet 

Museumsrådet skal fungere som styrelsens strategiske rådgiver på museumsområdet og bistå i at identificere trends, udfordringer og indsatsområder samt beskrive overordnede standarder og initiativer for sektoren. 

Rådet skal vælges for en 4-årig periode og vil bestå af op til 11 medlemmer. Forpersonen for Organisationen Danske Museer (ODM) er fast medlem, mens tre medlemmer udpeges som repræsentanter for hvert af de tre museer Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Statens Naturhistoriske Museum. Derudover vil tre museumsledere fra henholdsvis et naturhistorisk museum, et kulturhistorisk museum og et kunstmuseum indgå. Op til fire medlemmer udpeges af Slots- og Kulturstyrelsen ud fra styrelsens vurdering af aktuelle behov for kompetencer og fagligheder. 

Museumsudvalgene 

Styrelsen vil desuden nedsætte museumsudvalg, der skal rådgive styrelsen i forbindelse med specifikke institutions- og museumsfaglige spørgsmål og indsatsområder. Det kan eksempelvis være inden for arkæologi eller fordeling af puljemidler. Udvalgene skal give Slots- og Kulturstyrelsen nødvendige faglige input inden for specifikke emner og problemstillinger. Slots- og Kulturstyrelsen fastlægger antallet af medlemmer i det enkelte udvalg og udvalgets faglige profil efter opgavens karakter, evt. i samråd med Museumsrådet. 

Bekendtgørelsen er trådt i kraft 6. december 2021. Styrelsen forventer at kunne nedsætte Museumsrådet primo 2022, når de tre hovedmuseer har udpeget deres repræsentanter og Organisationen Danske Museer har afholdt valg til blandt museumslederne. 

Læs bekendtgørelsen og høringssvar til bekendtgørelsen

Læs mere om museumsloven og Slots- og Kulturstyrelsens opgaver på museumsområdet

Yderligere oplysninger:

Museumskonsulent Lene Stengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: tlf.: 22 61 19 95

Opdateret 07. december 2021