Fredningen af Aarhus Universitet genbehandles

20.04.2023
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at tilbagekalde fredningen af Aarhus Universitet for at genbehandle fredningssagen. Det sker, fordi styrelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslå, at fredningen er omfattet af den anvendte bestemmelse i bygningsfredningsloven om fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker.

Tilbagekaldelsen sker efter modtagelse af en klage over afgørelsen fra Bygningsstyrelsen, som ejer Aarhus Universitet.

Direktør i Slots- og Kulturstyrelsen, Jesper Hermansen, siger:

”Det er vigtigt for mig at understrege, at styrelsen fortsat mener, at Aarhus Universitet samlet repræsenterer overordentligt stærke arkitektoniske, landskabsarkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som vi bør bevare. Universitetet blev blandt andet udpeget til den danske kulturkanon i 2006 som et markant og robust vidnesbyrd om, hvor smukt og humant en større struktur i en bymæssig sammenhæng kan udvikles i mere end 70 år.

Den faglige vurdering af fredningsværdierne af bygningerne ved Aarhus Universitet - som både styrelsen og Det Særlige Bygningssyn deler og som var baggrunden for fredningen - er således uændret. 

Men en fredning skal naturligvis ske på et fuldt korrekt og dækkende juridisk grundlag, og efter en genvurdering af den anvendte bestemmelse i bygningsfredningsloven er vi nu nået frem til, at centrale dele af den trufne fredningsbeslutning hviler på et hjemmelsgrundlag, vi ikke vurderer er tilstrækkeligt klart. Derfor har vi besluttet at trække afgørelsen tilbage til fornyet behandling.

Fra styrelsen vil vi gerne over for både ejere og brugere af Aarhus Universitet såvel som alle øvrige involverede i fredningssagsprocessen beklage den ulejlighed, som sagsforløbet har givet anledning til.

Styrelsen vil nu gå i dialog med Det Særlige Bygningssyn om, hvordan den rejste fredningssag bør gå videre herfra.”

Baggrund

Slots- og Kulturstyrelsen traf den 8. marts 2023 afgørelse om at frede Universitetsparken, Vennelystparken og ni bygningskomplekser på Aarhus Universitets campus efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn og en høringsfase, der sluttede den 11. december 2022.

Den 22. marts modtog Slots- og Kulturstyrelsen en klage over afgørelsen fra Bygningsstyrelsen, som ejer Aarhus Universitet.

I forbindelse med modtagelsen af klagen har styrelsen genvurderet hjemmelsgrundlaget for fredningen. Ved denne fornyede gennemgang og vurdering af hjemlen for dele af fredningsafgørelsen, er styrelsen nået frem til, at hjemmelsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt klart til med sikkerhed at kunne lægges til grund. 

Det drejer sig om bygningsfredningslovens § 3, stk. 1s bestemmelse om fredning af ”selvstændige landskabsarkitektoniske værker”. Styrelsen kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed fastslå, at fredningens betydelige fysiske omfang, herunder særligt omfanget af bygningsmassen, er omfattet af den anvendte bestemmelse i bygningsfredningsloven om fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker.

Slots- og Kulturstyrelsen har derfor besluttet at trække afgørelsen i sin helhed tilbage til samlet fornyet sagsbehandling, herunder fornyet forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn. Indstillingen om at afgørelsen trækkes tilbage vil have den konsekvens, at afgørelsen ikke har retslig virkning, herunder at Aarhus Universitet for nuværende ikke er omfattet af bygningsfredningslovens regler om fredning.

Slots- og Kulturstyrelsen vil nu gå i dialog med Det Særlige Bygningssyn om, hvordan den rejste fredningssag bør gå videre herfra. 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 
 

Opdateret 20. april 2023