Midlertidig lønkompensationsordning til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Kompensationsperioden den 10. december 2021 til den 15. februar 2022

Hvis I har modtaget kompensation fra den midlertidige lønkompensationsordning, er I forpligtet til at indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere på lønkompensationsordningen betyder, at I skal indberette en række oplysninger om den periode, I har modtaget lønkompensation for. I har fået udbetalt kompensation på baggrund af jeres forventninger om institutionens hjemsendelsesbehov mv. Når I afrapporterer, skal I oplyse, hvor mange medarbejdere der faktisk har været hjemsendte i kompensationsperioderne, således at Slots- og Kulturstyrelsen kan udregne jeres endelige korrekte kompensationsbeløb. Dette beløb kan være højere eller lavere end det beløb, I fik udbetalt på ansøgningstidspunktet.

Fristen for afrapportering er den 30. november 2022.

Kommunale institutioner skal afrapportere på lønkompensationsordningen for kommunale institutioner mv., som I finder her.

Afrapporteringen signeres ved indsendelse med MitID Erhverv. Læs mere om MitID Erhverv

Vær særlig opmærksom på

Brug sikkert link

Hvis I får brug for at stille Slots- og Kulturstyrelsen spørgsmål om, hvordan beregningsmodellen til jeres afrapportering skal udfyldes, er det meget vigtigt, at I bruger dette sikre link til at indsende eventuelle eksempler på udfyldte beregningsmodeller. Det er vigtigt, fordi beregningsmodellen indeholder jeres medarbejderes CPR-numre, der ikke må indsendes via almindelig e-mail.

Stil spørgsmål til Slots- og Kulturstyrelsen om beregningsmodeller via et sikkert link

Hvordan afrapporterer vi?

At afrapportere for lønkompensation betyder, at I skal indsende følgende materiale:

1. BEREGNINGSMODEL

I skal indsende en ny beregningsmodel, som svarer til den eller de kompensationsperioder, I valgte i jeres ansøgning. Beregningsmodellen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Udbetalt kompensation i alt ved ansøgning. Beløbet skal anføres ekskl. godtgørelse af omkostninger til revisorerklæring.
 • CPR-nummer for hver hjemsendte medarbejder
 • Fulde navn for hver hjemsendte medarbejder
 • Begrundelse for hjemsendelse
 • Faktisk periode start og Faktisk periode slut. Her angives den faktiske periode, hvor hver enkelt ansat var hjemsendt uden at arbejde.
 • Ansættelsesforhold
 • Faktisk månedsløn
 • Faktiske godtgjorte lønudgift. Angives pr. måned.
 • Faktiske beskæftigelsesgrad i timer
 • Faktiske antal ubetalte fridage og dage på arbejde. Angives for hver måned, ellers 0 (nul) kr. Modellen fratrækker automatisk de kalenderdage, der ikke er kompensationsberettigede i perioden.

2. TRO- OG LOVEERKLÆRING (docx)

Ansøgers bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon skal anvendes.

3. DOKUMENTATION FOR HJEMSENDELSE

Institutionen skal indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. Dette kan fx være i form af skriftlige adviseringer/instrukser af/for hver af de kompenserede hjemsendte medarbejdere.

4. DOKUMENTATION FOR FORPLIGTELSE TIL AT UDBETALE LØN

I skal dokumentere institutionens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn. Dette kan være i form af ansættelseskontrakter for hver af de kompenserede hjemsendte medarbejdere.

Bemærk: Institutionen skal på forlangende udlevere yderligere oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter en frist for afgivelsen af de yderligere oplysninger.

Er der behov for det til brug for kontrollen, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

5. AFRAPPORTERINGSSKEMA

I skal udfylde afrapporteringsskemaet, som I finder til højre på denne side.

I afrapporteringsskemaet skal I:

 • oplyse om institutionens lønudgifter for den enkelte ansatte er kompenseret på anden vis, for eksempel gennem offentlig refusion, i den periode, der er søgt om kompensation for
 • oplyse, om institutionen har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i den periode, der er søgt om kompensation for
 • oplyse, om institutionen har været part i en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt i den periode, der er søgt om kompensation for.

Desuden skal I oplyse, om der er en faglig repræsentant i institutionen. Den faglige repræsentant kan ofte sidestilles med en tillidsrepræsentant eller en medarbejderrepræsentant, som er valgt af de ansatte. Hvis de hjemsendte ansatte har en faglig repræsentant, skal I oplyse dennes navn og mailadresse. Hvis de hjemsendte medarbejdere repræsenteres af forskellige faglige repræsentanter, skal I oplyse alle relevante, faglige repræsentanters navn og mailadresse.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kontakte den faglige repræsentant og anmode om en attestation om, at de pågældende ansatte har været hjemsendt uden arbejde i den periode, hvor der er søgt om lønkompensation for hver enkelt medarbejder.

Er der ikke en faglig repræsentant i jeres institution, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelser. Jeres hjemsendte medarbejdere bliver informeret om denne mulighed af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis der ikke er en faglig repræsentant i institutionen, skal I medsende en erklæring herom, som skal underskrives af direktionen eller jeres bestyrelse. Brug denne skabelon.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid-19- hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar, jf. §81d.

6. EVT. REVISORERKLÆRING (docx), HVIS DER I  AFRAPPORTERINGEN ER MEDREGNET OPSPAREDE LØNDELE.

HVIS DER I AFRAPPORTERINGEN ER MEDREGNET OPSPAREDE LØNDELE.

Hvis der i den løn, I har angivet i beregningsmodellen ovenfor, indgår opsparede løndele, skal der indsendes en erklæring fra en godkendt revisor, hvor revisor har udført arbejdshandling 101 og 102. For tilskudsmodtagere, hvis kompensation udgør maksimalt 250.000 kr., ydes der godtgørelse for 80 % af omkostningerne til revisorerklæringen, dog højst 8.000 kr. Der skal medsendes dokumentation for revisoromkostningen i form af faktura.  

Brug af revisor

I forbindelse med behandlingen af jeres afrapportering kan Slots- og Kulturstyrelsen pålægge jer, at I skal indhente og indsende en erklæring udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor, som skal afgive erklæring om den supplerende dokumentation. Dette gælder både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft og sker ud fra en væsentligheds- og risikovurdering tilsvarende den gældende praksis på de øvrige kompensationsordninger.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen kontakter jer, og pålægger jer at indsende en revisorerklæring, skal revisor udfylde den obligatoriske skabelon til revisorerklæringen, som findes her. I skal kun indsende denne erklæring, hvis Slots- og Kulturstyrelsen pålægger jer det.

For tilskudsmodtagere, hvis kompensation udgør maksimalt 250.000 kr., ydes der godtgørelse for 80 % af omkostningerne til revisorerklæringen, dog højst 8.000 kr. Der skal medsendes dokumentation for revisoromkostningen i form af faktura.  

Bemærk, at retten til godtgørelse for revisorudgifter bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal tilbagebetales fuldt ud inden for den pågældende ordning, hvis institutionen endeligt dømmes for misbrug af ordningen.

Udveksling af information

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun oplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Slots- og Kulturstyrelsen agter at kontakte alle ansatte, for hvilke institutionen har modtaget lønkompensation, med henblik på at oplyse dem om dette.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Hvornår får man svar?

Når I har indsendt jeres afrapportering, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen. I skal derefter ikke foretage jer mere.

Slots- og Kulturstyrelsens behandlingstid på afrapporteringer er seks måneder, fra vi har modtaget dem.

Efterregulering

Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at I har modtaget mere eller mindre i kompensation, end I er berettiget til. Viser resultatet af efterreguleringen at være på mindre end 200 kr. i forhold til den allerede udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen ikke træffe afgørelse om regulering af kompensationsbeløb, der allerede er udbetalt.

Tilbagebetaling

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • det viser sig, at forudsætningerne for kompensationen har ændret sig væsentligt
 • en foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen
 • der er udbetalt for høj kompensation som følge af, at hjemsendelsen er afbrudt før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode

Lovgrundlag

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse nr. 197 af den 6. februar 2022 om den midlertidige lønkompensationsordning for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder, som vedvarende modtager halvdelen eller mere af institutions ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud med senere ændringer.

Styrelsen kan udveksle oplysninger med andre myndigheder ifølge lov nr. 2054 af den 16. november 2021 om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område.

Opdateret 31. oktober 2023