Afrapportering for Kunstneriske sommeraktiviteter 2021

Hvis du/I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra puljen til kunstneriske sommeraktiviteter 2021, er du/I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. Idet tilskuddet er på 100.000 kr. eller derunder, består afrapporteringen i, at du/I skal indsende en elektronisk erklæring. I denne skal du/I erklære, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med kravene i afgørelsesbrevet.

Fristen for afrapportering er den 31. januar 2022

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering skal I bruge:

 • Afgørelsesbrevet
 • Journalnummer som du/I kan finde i afgørelsesbrevet
 • De bilag som du/I ansøgte på baggrund af
 • Det MitID som du/I benyttede, da du/I indsendte ansøgningen

Hvordan afrapporteres der?

Hvis du/I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra puljen kunstneriske sommeraktiviteter 2021 er du/I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere for tilskud på 100.000 kr. eller derunder betyder, at du/I skal afgive en erklæring på, at du/I har anvendt tilskuddet til det formål, som det er bevilget til, og at betingelserne for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne for tilskuddet fremgår af jeres afgørelsesbrev.

Erklæringen er elektronisk og består af en række punkter. Du/I skal erklære jer på:

 • At tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet.
 • At mindst 60 procent af de tildelte tilskudsmidler er anvendt til kunstnerhonorar.
 • At der har været offentlig adgang til den kunstneriske aktivitet i perioden 1. juli til 30. september 2021.
 • At de oplysninger der i øvrigt er afgivet i forbindelse med ansøgning og afrapportering er korrekte.

Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Væsentlige ændringer i aktiviteten 

Du/I har pligt til at oplyse Slots- og Kulturstyrelsen, hvis der er sket væsentlige ændringer i forbindelse med de aktiviteter, du/I har fået tilskud til.

Væsentlige ændringer kan eksempelvis være:

 • Hvis aktiviteten er aflyst
 • Hvis aktivitetens indhold er blevet ændret. Det kan være, hvis aktiviteten blev afviklet hos en ny kulturudbyder, eller hvis I engagerede en ny kunstner.
 • Hvis du/I har lavet store ændringer i forhold til jeres budget.
 • Hvis du/I har tilføjet en helt ny aktivitet.
 • Hvis du/I ikke har anvendt mindst 60 procent af de tildelte tilskudsmidler på kunstnerhonorar.
 • Hvis der ikke har været offentlig adgang til den kunstneriske aktivitet i perioden 1. juli til 30. september 2021.

Det er ikke en væsentlig ændring, hvis:

 • Der er afviklet på en ny dato, der ligger inden for den periode, hvori tilskuddet skulle anvendes.
 • Du/I har benyttet dig/jer af andre transportmidler end først planlagt og eksempelvis anvendt bus i stedet for tog.
 • Hvis du/I har taget entré for aktiviteten (f.eks. koncert, teaterstykke, performance, udstilling, m.m.).  

Hvis dine/jeres væsentlige ændringer forøger budgettet, er det ikke muligt at få opreguleret dine/jeres tilskud. Du/I skal imidlertid stadig have den væsentlige ændring godkendt.

Hvis du/I har fået tilskud på forskellige ansøgninger, er det ikke muligt at overflytte midler mellem de forskellige tilskudsberettigede aktiviteter.

I tilfælde af væsentlige ændringer skal du/I sende en mail til sommeraktiviteter@remove-this.slks.dk med oplysninger om ændringerne. Slots- og Kulturstyrelsen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, om ændringerne har betydning for dine/jeres berettigelse af tilskuddet.

Bemærk, at du/I ikke kan afrapportere, før de væsentlige ændringer er blevet godkendt.

Vær særlig opmærksom på

 • At erklæringen skal indsendes senest den 31. januar 2022.
 • At der ikke kan afrapporteres gennem andre puljer. Det er vigtig, at der afrapporteres korrekt.
 • At du/I skal angive det CVR- eller CPR-nummer, som I har ansøgt med.
 • At MitID skal signeres med det CVR- eller CPR-nummer, som du/I har ansøgt med.

Udveksling af information

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Stikprøve

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis du/I udtages til stikprøve, vil du/I blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Tilbagebetaling

Hvis du/I ikke har anvendt hele det tilskud, der blev bevilget til aktiviteten, vil du/I blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Derudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt betingelserne for tildeling af tilskud ikke er opfyldt.

Statsstøtte

I din/jeres afgørelsesbrev fremgår det, om jeres tilskud er tildelt efter EU’s de minimis-forordning.

Er din/jeres støtte betinget af, at du/I skal udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring vedrørende EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/201), bedes du/I kontakte sommeraktiviteter@remove-this.slks.dk

Om de minimis forordningen

De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en institution støtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår.

Behold dine kvitteringer

Bilag, kvitteringer mv. skal ikke indsendes sammen med erklæringen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for aktivitetens økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor aktiviteten er afsluttet. Du/I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Lovgrundlag

Du/I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelsen for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014. Puljen har hjemmel i aktstykke nr. 307 afgjort den 17. juni 2021 samt aktstykke nr. 321 afgjort 29. juni 2021.

Opdateret 31. oktober 2023