Afrapportering for midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster 2020

På denne side kan du læse, hvordan du skal afrapportere for kompensation modtaget fra Kunststøtteordningen 2020.


Du kan afrapportere for følgende kompensationsperioder:

 • 9. marts - 8. juni 2020
 • 9. marts - 8. juli 2020
 • 9. juli - 8. august 2020
 • 9. juli - 31. august 2020
 • 1. september - 31. oktober 2020
 • 1. november - 31. december 2020
 • Udvidede restriktioner i nordjyske kommuner i perioden 6. - 26. november 2020

Bemærk: Det er ikke muligt at indsende afrapportering for Kunststøtteordningen 2021 via denne erklæring. Afrapportering vedrørende kompensation for tabt kunstnerisk indkomst i perioden 1. januar - 30. juni 2021 har frist for afrapportering den 1. juni 2022, og der vil blive åbnet for indsendelse af denne afrapportering i løbet af foråret 2022. Du vil modtage en mail med besked i 2022, når det bliver muligt at indsende afrapportering for kompensationsperioden 1. januar - 30. juni 2021.

Frist for afrapportering

Den 14. januar 2022

Hvad skal afrapporteringen indeholde?

Afrapporteringen består af en elektronisk tro- og loveerklæring. I erklæringen skal du angive, hvilket journalnummer du afrapporterer for. Dit journalnummer starter med ”HJKUNST”, og du kan finde det i det afgørelsesbrev, du modtog om bevillingen af kompensation. Hvis du har modtaget kompensation fra ordningen flere gange, har du modtaget et brev per afgørelse.

 • Hvis du har modtaget kompensation for flere kompensationsperioder på samme journalnummer, skal du afrapportere for samtlige kompensationsperioder under dette journalnummer i samme erklæring.
 • Hvis du har modtaget kompensation for flere kompensationsperioder på forskellige journalnumre, skal du indsende en erklæring per journalnummer.

I erklæringen skal du angive, hvilke kompensationsperioder der afrapporteres for på det pågældende journalnummer, samt angive det udbetalte kompensationsbeløb for hver af de pågældende perioder.

Du skal derefter angive, hvorvidt der har været væsentlige ændringer sammenholdt med de oplysninger, du angav i ansøgningen:

 • Hvis der ikke har været væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning, skal du vælge ”Nej” og herefter udfylde resten af tro- og loveerklæringen.
 • Hvis der har været væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning, skal du vælge ”Ja”. Ud over tro- og loveerklæringen, skal du udfylde et regnskabsskema, hvori du angiver slutafregningen for de perioder, hvor der har været væsentlige ændringer. Læs mere under afsnittet ”Væsentlige ændringer i dine indtægter i kompensationsperioden”.

Herudover skal du erklære på tro- og love:

 • at du ikke havde en samlet personlig indkomst over 800.000 kr. i 2020, da dette er et krav i ordningen. Du kan læse mere om denne erklæring, og hvad der forstås ved personlig indkomst, nedenfor under afsnittet ”Erklæring vedrørende samlet personlig indkomst i 2020”.
 • at du, med modtagelsen af kompensation fra denne ordning, ikke har modtaget over 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) i direkte støtte fra staten inden for de foregående tre løbende regnskabsår i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte. Du skal være opmærksom på, at der findes forskellige former for EU-statsstøtte, og at det alene er støtte fra staten indberettet på dit CPR-nummer under EU’s de minimis-forordning, som har betydning i forhold til din kompensation fra denne ordning.
 • at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i afgørelsesbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Al afrapportering skal indsendes elektronisk via nedenstående link.

Indsend afrapporteringen her

Erklæring vedrørende samlet personlig indkomst i 2020

I tro- og loverklæringen skal du erklære dig på, at din samlede personlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

Retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din samlede personlige indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr.

Opgørelsen af din samlede personlige indkomst fremgår af din årsopgørelse for 2020.

Når du erklærer dig på, at din personlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr., skal du ikke medregne modtaget kompensation for tabt indtægt fra kompensationsordningerne under Slots- og Kultursstyrelsen samt Erhvervsstyrelsen. Dette inkluderer kompensation modtaget fra Kunststøtteordningen.

Såfremt din samlede personlige indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr., bedes du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen på følgende mail: coronakunststoette@remove-this.slks.dk

Væsentlige ændringer i dine indtægter i kompensationsperioden

Hvis der har været væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning, skal du udfylde et regnskabsskema, hvori du angiver slutafregningen for den periode, hvor du har modtaget kompensation.

Hvilke væsentlige ændringer, der kan have betydning for slutafregningen af dit kompensationsbeløb, afhænger af, hvilket beregningsgrundlag der er benyttet ved udregningen af din kompensation for den pågældende periode. Nedenfor kan du læse en uddybning af, hvad der betragtes som væsentlige ændringer, der kan have betydning for det kompensationsbeløb, du har modtaget.

Væsentlige ændringer, hvis din kompensation er beregnet på baggrund af aflyste aftaler mv. i kompensationsperioden:

 • Hvis du i ansøgningen har angivet tabte indtægter fra kunstnerisk arbejde, som efterfølgende er blevet udbetalt enten helt eller delvist.
 • Realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden, som ikke var angivet i ansøgningen.
 • Tabte kunstneriske indtægter i kompensationsperioden, som ikke var angivet i ansøgningen.
 • Modtagne dagpenge eller kompensation for tabt indkomst i samme periode fra anden kompensationsordning, som ikke var angivet i ansøgningen.

Væsentlige ændringer, hvis din kompensation er beregnet på baggrund af en referenceperiode i enten 2017, 2018 eller 2019 (kun gældende for perioderne 1. september - 31. oktober samt 1. november - 31. december 2020):

 • Højere eller lavere realiseret kunstnerisk indtægt i kompensationsperioden end det angivne beløb i ansøgningen.
 • Modtagne dagpenge eller kompensation for tabt indkomst i samme periode fra anden kompensationsordning, som ikke var angivet i ansøgningen.

Væsentlige ændringer, hvis din kompensation er beregnet på baggrund af en referenceperiode kombineret med ekstraordinær honorarindtægt (kun gældende for perioderne 1. september - 31. oktober samt 1. november - 31. december 2020):

 • Højere eller lavere realiseret kunstnerisk indtægt i kompensationsperioden end det angivne beløb i ansøgningen.
 • Ekstraordinære tabte indtægter fra kunstnerisk arbejde, som efterfølgende er blevet udbetalt enten helt eller delvist.
 • Modtagne dagpenge eller kompensation for tabt indkomst i samme periode fra anden kompensationsordning, som ikke var angivet i ansøgningen.

Hvis du også har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at modtage kompensation for tabt indkomst for samme periode fra både Slots- og Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Hvis du har modtaget kompensation for tabte indtægter for samme kompensationsperiode fra en af Erhvervsstyrelsens ordninger for selvstændige, freelancere med B-indkomst eller freelancere med A- og B-indkomst, skal du vælge, om du vil tilbagebetale dit kompensationsbeløb til Slots- og Kulturstyrelsen eller til Erhvervsstyrelsen. Dette skal du angive i regnskabsskemaet, som kan hentes nedenfor.

Hvis du har modtaget kompensation for tabt indkomst fra Erhvervsstyrelsen for en kompensationsperiode fra 9. december 2020, hvor kompensationsperioden kun overlapper delvist med kompensation modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen for perioden 1. november - 31. december 2020, skal du angive dette i regnskabsskemaet. Den kompensation du har modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen for den overlappende periode fra 9. - 31. december 2020, vil blive krævet tilbagebetalt.

Sådan gør du, hvis der har været væsentlige ændringer

Hvis du har væsentlige ændringer at angive, skal du bruge regnskabsskemaet udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. I regnskabsskemaet kan du vælge imellem de forskellige kompensationsperioder ved at benytte navigationspanelet i højre side af skemaet.

Du skal kun udfylde regnskabsskemaet for de perioder, hvor der har været væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning.

Du kan vedhæfte regnskabsskemaet i den elektroniske erklæring, hvis du vælger ”Ja” til, at der har været væsentlige ændringer sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning.

Hent regnskabsskemaet til afrapportering, hvis der har været væsentlige ændringer (Excel)

Hvis du har angivet nye tab i regnskabsskemaet, som ikke indgik i din oprindelige ansøgning, skal du vedhæfte dokumentation for dette tab.

Hvis du har oplyst væsentlige ændringer i din slutafregning, som giver anledning til op- eller nedregulering af den udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen kontakte dig senest seks måneder efter, at vi har modtaget din afrapportering.

Såfremt dit tab af kunstnerisk indkomst ikke længere udgør et fald på minimum 30%, kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve en fuld tilbagebetaling af det udbetalte kompensationsbeløb.

Hvis der sker væsentlige ændringer efter indsendt afrapportering

Hvis der, efter afrapporteringen er indsendt, sker væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden, som ikke var angivet i den indsendte afrapportering, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen og oplyse om ændringerne med henblik på eventuel regulering af den modtagne kompensation, som følge af de væsentlige ændringer.

Når afrapporteringen er indsendt

Når du har indsendt den elektroniske erklæring, vil du modtage en mail med kvittering for indsendelsen. Herefter skal du ikke foretage dig yderligere.

Hvis du har oplyst væsentlige ændringer i din slutafregning, som giver anledning til op- eller nedregulering af den udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen kontakte dig senest seks måneder efter, at vi har modtaget din afrapportering.

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen risikobaseret kontrol og udtager tilfældigt en andel til stikprøvekontrol. Hvis din sag bliver udtaget til kontrol, får du besked om dette inden for seks måneder fra den dato, hvor afrapporteringen er indsendt. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i den risikobaserede kontrol samt stikprøvekontrol kræve, at modtagere af kompensation skal aflægge fuldt regnskab.

Lovgrundlag

Afrapporteringen sker efter BEK nr. 1359 af 26. september 2022 og reglerne i bekendtgørelsen for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014, samt aktstykke nr. 144 af 16. april 2020, aktstykke nr. 174 af 14. maj 2020, aktstykke nr. 255 af 25. juni 2020, aktstykke nr. 309 af 17. september 2020, aktstykke 35 af 12. november 2020, aktstykke 36 af 12. november 2020, aktstykke nr. 40 af 12. november 2020, aktstykke nr. 95 af 3. december 2020, aktstykke nr. 134 af 17. december 2020 og aktstykke nr. 167 af 25. februar 2021.

Opdateret 17. januar 2023