Stikprøve vedr. afrapportering for tilskud på 100.000 kr. eller derunder for pulje til 1000 nye fællesskaber 2021

Hvis jeres tilskud er blevet udtaget til stikprøve, vil I modtage en mail om dette, efter I har indsendt jeres erklæring. Stikprøven indebærer, at I skal afrapportere med et regnskab og en beretning. Regnskabet og beretningen skal redegøre for aktivitetens forløb og indfrielsen af de betingelser, der er fastsat i afgørelsesbrevet.

Fristen for indsendelse af stikprøven er én måned efter, at I har modtaget mailen om, at I er udtaget til stikprøve.

På denne side kan I læse mere om, hvad det indebærer at være udtaget til stikprøve.

Klik for at udfylde og indsende jeres stikprøve.

Hvad skal vi gøre, hvis vi er udtaget til stikprøve?

Hvis jeres tilskud er blevet udtaget til stikprøve, vil I modtage en mail om det. Stikprøven indebærer, at I skal indsende et regnskab og en beretning, der viser, at I har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med det budget og den beskrivelse af aktiviteten, som I ansøgte på baggrund af. 

Regnskabet og beretningen skal beskrive aktivitetens forløb og redegøre for, at aktiviteten er afviklet i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i afgørelsesbrevet.

For at kunne udfylde og indsende jeres stikprøve, skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Det budget som I indsendte med ansøgningen. Hvis I senere har fået godkendt et revideret budget, skal I have det klar
 • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • De bilag som I ansøgte på baggrund af
 • Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabelon (xlsx)
 • Det MitID som er tilknyttet foreningen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Hvordan udfylder jeg regnskabet og beretningen?

Regnskabet og beretningen skal udarbejdes i Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabelon. Når I åbner regnskabsskabelonen, skal I være opmærksom på, at der er tre ark, hvoraf to skal udfyldes. Regnskabsskabelonen kan udfyldes i Microsoft Excel eller Google Sheets. Bemærk, at den ikke må udfyldes i Numbers.

Regnskabet skal indeholde:

 • Indtægter og udgifter (OBS: Regnskabet og de angivne poster skal være sammenlignelige med de poster, der var angivet i det senest, af Slots- og Kulturstyrelsen, godkendte budgettet).
 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter og et samlet resultat
 • Eventuel Egenfinansiering

I samme Excel-fil som regnskabet skal du/I udfylde en beretning. Beretningen findes i et separat ark. 

I beretningen skal I redegøre for følgende:

 • Er aktiviteten udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål, tilskuddet er bevilget til?
 • Er der ændringer i regnskabet fra ansøgningen eller senest godkendte budget?
 • Er der ændringer i aktiviteten, som ikke på forhånd var godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen?

Udveksling af information

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun jeres personoplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Hvornår får man svar?

Når I har indsendt stikprøven, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen.

Slots- og Kulturstyrelsens behandlingstid på stikprøver er seks måneder fra, at vi har modtaget dem.

Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af jeres regnskab

Når Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget jeres regnskab og beretning, vil det blive gennemgået. Det efterprøves om:

 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Tilskudsbetingelserne i afgørelsesbrevet er opfyldte
 • Tilskuddet er anvendt efter formålet
 • Tilskudsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” dvs. ageret økonomisk fornuftigt
 • De oplysninger som tilskudsmodtager har meddelt Slots- og Kulturstyrelsen om opfyldelsen af aktivitetens formål og mål er dokumenterede

Tilbagebetaling

Hvis I ikke har anvendt hele det tilskud, der blev bevilget til aktiviteten, vil I blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Det gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Derudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt betingelserne for tildeling af tilskud ikke er opfyldt.

Gem dine kvitteringer

Vi beder ikke om jeres bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager jeres regnskab og beretning. 

Det sker dog, at vi beder om dokumentation for aktivitetens økonomi fra udgangen af det år, hvor aktiviteten er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at I gemmer jeres regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Lovgrundlag

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelserne for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014.

Opdateret 31. oktober 2023