Midlertidig kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Midlertidig kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Hvis I har modtaget kompensation fra kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner, der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs, er I forpligtet til at indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere for kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs betyder, at I skal indsende institutionens godkendte årsregnskab samt en erklæring og en opgørelse over de realiserede omkostninger og indtægter for den periode, I har modtaget kompensation for. I har fået udbetalt kompensation på baggrund af forventede omkostninger og omsætning i kompensationsperioden, samt et likviditetsbudget for perioden efter kompensationsperioden.

Fristen for indsendelse af afrapportering er den 31. marts 2023.  

I skal bruge følgende for at forberede afrapporteringen:                     

  • Afgørelsesbrevet fra ansøgningen
  • De bilag som I ansøgte på baggrund af
  • Den obligatoriske skabelon til opgørelse
  • Jeres godkendte årsregnskab for den periode som kompensationen vedrører

Bemærk, at hvis I har modtaget kompensation fra denne ordning for mere end én ansøgning, skal der indsendes en afrapportering for hver af ansøgningerne.

Den endelige afgørelsen af afrapporteringen for denne ordning kan først træffes, når eventuelle kompensationer og støtte fra øvrige COVID-19-hjælpepakker er endeligt afsluttede. 

At afrapportere for kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs betyder, at I skal indsende følgende materiale:

1. ERKLÆRING

I skal udarbejde en erklæring, der dokumenterer, at institutionen i regnskabsåret ikke har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som ikke indgik i likviditetsbudgettet, som blev indsendt med ansøgningen.

Det skal fremgå af erklæringen, at kompensationen er anvendt til finansiering af ordinære driftsomkostninger eller af ekstraordinære omkostninger som følge af COVID-19- foranstaltninger, og at forudsætningerne for kompensationen ikke har ændret sig væsentligt.

Hvis institutionen har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret eller regnskabsårene, som vedrører kompensationsperioden eller har opnået et væsentligt bedre resultat end budgetteret i forbindelse med ansøgningen, skal I redegøre for årsagerne hertil og sandsynliggøre, at dette ikke er begrundet i for stor kompensation.   

2. OPGØRELSE 

I skal udfylde den obligatoriske opgørelse, der skal dokumentere, at de periodiserede omkostninger og indtægter i kompensationsperioden ikke afviger mere eller mindre end 10 % fra opgørelsen, der blev udarbejdet til ansøgningen (beregningsmodellen).

Her skal I blandt andet oplyse institutionens faktiske afholdte omkostninger og indtægter i kompensationsperioden, inklusiv øvrige kompensationer og tilskud fra andre COVID-19- hjælpepakker.

Såfremt der er en afvigelse i opgørelsen, skal I redegøre herfor i erklæringen.

Den obligatoriske opgørelse finder I her. 

3. ÅRSREGNSKAB

I skal indsende institutionens bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker. Hvis Kulturministeriets driftstilskud til institutionen i regnskabsåret udgør 200.000 kr. eller mere skal årsregnskabet være revideret af en godkendt revisor.

Hvis institutionens årsregnskab ikke revideres af en godkendt revisor, skal I indsende en revisorerklæring sammen med det bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab. Find skabelonen til revisorerklæringen her. (OBS. revisorerklæringen er under opdatering)

4. AFRAPPORTERINGSSKEMA
I skal udfylde og indsende ovenstående dokumentation via afrapporteringsskemaet, som I finder på denne side.

I afrapporteringsskemaet skal I:

  • erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid-19- hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar, jf. §81d.

Afrapporteringsskemaet signeres ved indsendelse med MitID.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve, at institutioner i forbindelse med efterfølgende kontrol af udbetalt kompensation anvender revisorbistand. Dette gælder både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft og sker ud fra en væsentligheds- og risikovurdering tilsvarende den gældende praksis på de øvrige kompensationsordninger.

I forbindelse med revisionen af det eller de årsregnskab, hvori kompensationsperioden indgår, skal revisor efterprøve, om forudsætningerne for kompensationen er opfyldt. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet eller en særskilt erklæring, at revisor har kontrolleret institutionens opgørelse og erklæring.

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden, dog maks. 16.000 kr. eks. moms.

Bemærk, at retten til godtgørelse for revisorudgifter bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales inden for den pågældende ordning, hvis institutionen endeligt dømmes for misbrug af ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af kompensation i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun oplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik

Jeres kompensation er tildelt i overensstemmelse med stk. 7 i Gruppefritagelses-forordningen. Kompensationen kan højest dække driftsunderskuddet og en rimelig fortjeneste.

I forbindelse med afrapporteringen for en kompensation, der er gruppefritaget kan Slots – og Kulturstyrelsen pålægge jer at indsende et statsstøtteark, hvor I oplyser hvilken EU-vurderet statsstøtte, I har modtaget fra andre puljer og offentlige myndigheder. Arket vil være ledsaget af en vejledning til, hvordan det skal udfyldes.

Om gruppefritagelsesforordningen

Gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 7, giver mulighed for at yde støtte svarende til driftsunderskud og en rimelig fortjeneste, dog maksimalt 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år. Dette følger af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

Når I har indsendt jeres afrapportering, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen. I skal derefter ikke foretage jer mere.

Slots- og Kulturstyrelsens behandlingstid på afrapporteringer er op til seks måneder fra, at vi har modtaget dem.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

  • det viser sig, at forudsætningerne for kompensationen har ændret sig væsentligt
  • der efterfølgende er opnået kompensation fra øvrige kompensationsordninger
  • institutionen har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret/-årene eller har opnået et væsentligt bedre resultat end budgetteret i forbindelse med ansøgningen, skal I redegøre for årsagerne hertil og sandsynliggøre, at dette ikke er begrundet i for stor kompensation.
  • Det bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab ikke fremsendes inden den fastsatte frist
  • I undlader at afgive supplerende oplysninger til den efterfølgende kontrol

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse nr. 2423 af den 13. december 2021 om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs, med senere ændringer.

Slots- og Kulturstyrelsen kan udveksle oplysninger med andre myndigheder ifølge lov nr. 2054 af den 16. november 2021 om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område.

Opdateret 31. oktober 2023