Afrapportering - Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner for tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Afrapportering for Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner på 100.000 kr. eller derunder

Hvis I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis tilskuddet er på 100.000 kr. eller derunder, består afrapporteringen i, at I skal indsende en elektronisk erklæring. I denne skal I erklære, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med kravene i afgørelsesbrevet.

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • De bilag som I ansøgte på baggrund af
 • Det MitID som I benyttede, da I indsendte ansøgningen

Nedenunder kan I læse mere om, hvordan I afrapporterer.

Når I har indsendt den elektroniske erklæring, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen. I skal derefter ikke foretage jer mere, med mindre Slots- og Kulturstyrelsen kontakter jer.

Afrapporteringsfrist

Fristen for afrapportering er den 12. august kl. 23:59 2022.

Hvis I har modtaget tilskud til en eller flere aktiviteter fra Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere for tilskud på 100.000 kr. eller derunder betyder, at I skal afgive en erklæring på, at I har anvendt tilskuddet til det formål, som det er bevilget til, og at betingelserne for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne for tilskuddet fremgår af jeres afgørelsesbrev.

Erklæringen er elektronisk og består af en række punkter. I skal erklære jer på:

 • At tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet
 • At de oplysninger der i øvrigt er afgivet i forbindelse med ansøgning og afrapportering er korrekte.
 • Etc.

Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering skal I bruge:

 • Jeres afgørelsesbrev
 • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
 • De bilag som I ansøgte på baggrund af
 • Det MitID som I benyttede, da I indsendte ansøgningen

Udfyld og indsend jeres elektroniske erklæring via dette link.

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

I har pligt til at oplyse Slots- og Kulturstyrelsen, hvis der er sket væsentlige ændringer i forbindelse med de aktiviteter, I har fået tilskud til.

Væsentlige ændringer kan eksempelvis være:

 • Hvis projektbeskrivelsen af aktivitetens indhold er blevet ændret.
 • Hvis I har foretaget store ændringer i forhold til jeres budget.
 • Hvis aktiviteten er afvikle over flere eller færre dage end oplyst ved ansøgningen.

Det er ikke en væsentlig ændring, hvis:

 • I har afviklet aktiviteten på nye datoer, der ligger inden for den periode, hvori tilskuddet skulle anvendes.
 • I har foretaget lavpraktiske ændringer i forhold til afviklingen.

Hvis de væsentlige ændringer forøger budgettet, er det ikke muligt at få opreguleret tilskuddet. I skal imidlertid stadig have den væsentlige ændring godkendt.

Hvis I har fået tilskud på forskellige ansøgninger, er det ikke muligt at overflytte midler mellem de forskellige tilskudsberettigede aktiviteter.

I tilfælde af væsentlige ændringer skal I sende en mail til publikumsfremmende@slks.dk med oplysninger om ændringerne. Slots- og Kulturstyrelsen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, om ændringerne har betydning for berettigelsen af tilskuddet.

Bemærk, at I ikke kan afrapportere, før de væsentlige ændringer er blevet godkendt.

I skal være særligt opmærksom på, at jeres tilskud kan være tildelt som statsstøtte.

Har I modtaget tilskud, der dækker indirekte omkostninger, er støtten enten tildelt i overensstemmelse med gruppefritagelsesforordningens art. 53, stk. 7 eller stk. 8.

Gruppefritagelsesforordningens stk. 8 giver mulighed for at yde dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 2 mio. euro (ca. 15 mio. kr.). Vurderer Slots- og Kulturstyrelsen derfor, at I med tilskud fra puljen er 5 % eller mindre fra at overskride statsstøtteloftet, vil I blive kontaktet med henblik på at udfylde et statsstøtteark, efter I har indsendt afrapporteringen.

Såfremt I har modtaget mere end 15. mio. kr. i offentlig støtte til de samme støtteberettigede udgifter, kan der forekomme en efterregulering af jeres tilskud. Jeres afrapportering er derfor først færdigbehandlet, når Slots- og Kulturstyrelsen informerer herom.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun jeres personoplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis I udtages til stikprøve, vil I blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis I ikke har anvendt hele det tilskud, der blev bevilget til aktiviteten, vil I blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om hel og delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen.

Derudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt betingelserne for tildeling af tilskud ikke er opfyldt.

I jeres afgørelsesbrev fremgår det, at jeres tilskud er tildelt efter Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014. Det vil sige gruppefritagelsesforordningen.

Har I modtaget støtte til indirekte omkostninger, vil jeres tilskud tildeles under stk. 7 eller stk. 8. Når jeres afrapportering er færdigbehandlet, vil Slots- og Kulturstyrelsen meddele, om jeres tilskud er givet under stk. 7 eller stk. 8. Nogle tilskudsmodtagere vil efter indsendelse af afrapporteringen blive bedt om at udfylde et statsstøtteark, der skal dokumentere, at statsstøtteloftet overholdes. Nærmer information vil blive eftersendt, såfremt I skal udfylde statsstøttearket.

Om gruppefritagelsesforordningen

Gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 7, giver mulighed for at yde støtte svarende til driftsunderskud og en rimelig fortjeneste, dog maksimalt 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år. Dette følger af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

Gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 8, giver mulighed for at yde dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 2 mio. euro (15 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. (jf. Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108). I kan læse mere om, hvad det konkret betyder i puljebeskrivelsen.

Klik her for at læse mere om statsstøtte.

Bilag, kvitteringer mv. skal ikke indsendes sammen med erklæringen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for aktivitetens økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor aktiviteten er afsluttet. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelsen for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014, idet der dog for denne pulje generelt dispenseres fra bekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 4 om krav om forvaltningsrevision.

Opdateret 31. oktober 2023