Afrapportering for kompensation til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed

Afrapportering for kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje

Hvis I har modtaget kompensation fra kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, er I forpligtet til at indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere for kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed betyder, at I skal indsende producentens godkendte årsregnskab eller projektregnskab samt en erklæring og en opgørelse, der blandt andet viser, forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen ikke har ændret sig væsentligt.

Fristen for indsendelse af afrapportering er den 30. juni 2023

I skal bruge følgende for at forberede afrapporteringen:                     

 • Afgørelsesbrevet fra ansøgningen
 • De bilag, som I ansøgte på baggrund af
 • Jeres godkendte årsregnskab for den periode som kompensationen vedrører eller projektregnskab

Vær særligt opmærksom på

Bemærk, at hvis I har modtaget kompensation fra denne ordning for mere end én ansøgning, skal der indsendes en afrapportering for hver af ansøgningerne.

At afrapportere for kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed betyder, at I skal indsende følgende materiale:

1. ÅRSREGNSKAB eller PROJEKTREGNSKAB

I skal indsende producentens ordinære årsregnskab eller projektregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker. Årsregnskabet skal være godkendt af den øverste ledelse og være ledsaget af en revisorerklæring.

Find skabelonen til revisorerklæringen her

Hvis det indsendte årsregnskab eller projektregnskab viser overskud, eller I har ændret regnskabspraksis i forhold til sidste år, skal I uddybe dette overskud og/eller sandsynliggøre, at ændret regnskabspraksis eller periodiseringsprincipper ikke er ændret med det formål at opnå større kompensation fra denne ordning.

2. ERKLÆRING OG OPGØRELSE

I skal udarbejde en erklæring, der dokumenterer, at producenten i regnskabsperioden ikke har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som ikke indgik i den likviditetsvurdering, som blev foretaget i forbindelse med ansøgningen, hvis den ansøgte kompensation oversteg 500.000 kr.

Det skal fremgå af erklæringen, at kompensationen er anvendt til finansiering af tab ved den sæsonbetonede forestilling som følge af COVID-19, og at forudsætningerne for kompensationen ikke har ændret sig væsentligt. Dette dokumenteres ved anvendelse af skabelonen til opgørelse af indtægter, omkostninger og evt. godtgørelse knyttet til forestillingen. Skabelonen til opgørelse findes her

Hvis producenten har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsperioden, som vedrører kompensationsperioden eller har opnået et væsentligt bedre resultat end budgetteret i forbindelse med ansøgningen, skal I redegøre for årsagerne hertil og sandsynliggøre, at dette ikke er begrundet i for stor kompensation.   

3. AFRAPPORTERINGSSKEMA
I skal udfylde og indsende ovenstående dokumentation via afrapporteringsskemaet, som I finder på denne side.

I afrapporteringsskemaet skal I erklære:

 • på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte.
 • At producenten kun er blevet kompenseret for tab, som påviseligt er direkte knyttet til den forestilling, som blev aflyst eller udskudt, eller hvor der er sket væsentlige ændringer i antallet af opførelser, og som producenten ikke kunne afværge
 • At der ikke er blevet kompenseret for omkostninger, som er blevet godtgjort på anden vis, herunder ved forsikring eller anden statslig COVID-19 kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til forestillingen
 • At producenten for det indkomstår, der vedrører kompensationen (2020, 2021 eller 2022) har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler
 • At kompensationen ikke har bidraget til et overskud hos producenten relateret til forestillingen
 • At virksomheden ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder ændring af periodiseringsprincipper

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid-19- hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar, jf. §81d.

Afrapporteringsskemaet signeres ved indsendelse med Nem ID eller MitID.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve, at producenten i forbindelse med efterfølgende kontrol af udbetalt kompensation anvender revisorbistand. Dette gælder både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft og sker ud fra en væsentligheds- og risikovurdering tilsvarende den gældende praksis på de øvrige kompensationsordninger.

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden, dog maks. 16.000 kr. eks. moms.

Bemærk, at retten til godtgørelse for revisorudgifter bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales inden for den pågældende ordning, hvis producenten endeligt dømmes for misbrug af ordningen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af kompensation i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun oplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Når I har indsendt jeres afrapportering, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen. I skal derefter ikke foretage jer mere.

Slots- og Kulturstyrelsens behandlingstid på afrapporteringer er op til seks måneder fra, at vi har modtaget dem.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • det viser sig, at forudsætningerne for kompensationen har ændret sig væsentligt
 • der efterfølgende er opnået kompensation fra øvrige kompensationsordninger
 • producenten har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret/-årene eller har opnået et væsentligt bedre resultat end budgetteret i forbindelse med ansøgningen, skal I redegøre for årsagerne hertil og sandsynliggøre, at dette ikke er begrundet i for stor kompensation.
 • Det bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab ikke fremsendes inden den fastsatte frist
 • I undlader at afgive supplerende oplysninger til den efterfølgende kontrol

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse nr. 387 af den 3. april 2023 om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed m.v. under COVID-19, der falder uden for den generelle arrangementspulje med senere ændringer, hvis I har modtaget kompensation inden for perioden den 9. marts 2020 til den 30. juni 2021.  

Hvis I har modtaget kompensation inden for perioden den 1. juli 2021 til den 30. september 2021 skal I afrapportere efter bekendtgørelse nr. 1492 af den 25. juni 2021 om midlertidig kompensation til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19 i perioden 1. juli 2021 til 30. september 2021, som falder uden for arrangementsordningen, med senere ændringer. 

Hvis I har modtaget kompensation inden for perioden den 19. december 2021 til den 15. februar 2022 skal I afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse nr. 329 af den 11. marts 2022 om midlertidig kompensation til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for arrangementsordningen, med senere ændringer.

Slots- og Kulturstyrelsen kan udveksle oplysninger med andre myndigheder ifølge lov nr. 2054 af den 16. november 2021 om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område.

 

Opdateret 03. maj 2023