Afrapportering for tilskud på over 100.000 kr. fra pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Puljen støttede aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skal give adgang til fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.

I kan læse mere her om pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 100.000-1.000.000 kr.)

Hvis I har modtaget et tilskud på over 100.000 kr. fra pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Hvis I har modtaget et tilskud på over 100.000 kr. fra puljen til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed, skal I afrapportere med et regnskab og en beretning. Regnskabet og beretningen skal redegøre for projektets forløb og indfrielsen af de eventuelle krav, der er fastsat i bevillingsbrevet. I skal være særligt opmærksomme på, at kravene til regnskabet afhænger af det beløb I har modtaget. Yderligere information kan læses her på siden.

Regnskab og beretning skal indsendes elektronisk via denne hjemmeside.

Når I har indsendt afrapporteringen, vil I automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den e-mail adresse, I har oplyst i blanketten. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og I vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Inden I afrapporterer, er det en god ide, at have afgørelsesbrevet og det af Slots- og Kulturstyrelsen senest godkendte budget klar.

Regnskabet skal indeholde følgende:

  • Tilskud der afregnes for (som meddelt i afgørelsesbrevet)
  • Budgetposter fra ansøgningen. Her skal I være opmærksomme på, at de skal være ens med det af Slots- og Kulturstyrelsen godkendte budget
  • Regnskabsposter skal være sammenlignelige med budgetposterne.
  • Eventuel egenfinansiering

I samme Excel-ark som regnskabet skal der udfyldes en beretning. Beretningen findes på et separat faneblad. I beretningen skal der redegøres for følgende:

  • Er projektet udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål tilskuddet er bevilliget til?
  • Har projektet opfyldt eventuelle særlige mål, der er opsat i bevillingsbrevet?
  • Er der ændringer i budgettet fra ansøgningen eller senest godkendte budget?
  • Er der ændringer i projektet, som ikke på forhånd var godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen?

Tilskud mellem 100.00 kr.- 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud mellem 100.000 kr. - 500.000 kr. skal I være særligt opmærksomme på, at regnskabet både skal underskrives af tilskudsmodtager og af en regnskabskyndig person. For yderligere information vedr. krav for en regnskabskyndig, kan I læse mere her

I stedet for at få regnskabet underskrevet af en regnskabskyndig person, kan I dog også vælge at få regnskab revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Regnskabet kan enten udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på din computer og vedhæftes blanketten sammen med beretningen, eller gemmes på din computer og underskrives med MitID fx via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende.

Tilskud over 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud på over 500.000 kr. skal I være særligt opmærksomme på, at regnskabet både skal underskrives af tilskudsmodtager og skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Behold dine kvitteringer

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Lovgrundlag

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab. Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014.

Opdateret 31. oktober 2023