Afrapportering for Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner

Afrapportering for Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner

Hvis I har modtaget driftstilskud fra Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen. Afrapporteringen består i, at I skal udfylde en elektronisk erklæring, Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabelon samt vedhæfte almindeligt revideret årsregnskab for 2021.

I har modtaget et driftstilskud på baggrund af jeres forventede driftsunderskud i 2021, der skal kunne tilskrives et fald i entréindtægter eller andre publikumsrettede indtægter som følge af fald i antal betalende besøgende i 2021. Når I afrapporterer, skal I blandt andet oplyse jeres faktiske driftsunderskud i 2021 samt de faktiske entréindtægter eller andre publikumsrettede indtægter i 2021, således at Slots- og Kulturstyrelsen kan udregne jeres endelige tilskudsbeløb. Der kan foretages efterregulering af det udbetalte tilskud, hvis det viser sig, at I har modtaget et højere tilskud, end I er berettiget til i forhold til puljens kriterier. Tilskud vil ikke kunne opreguleres.

Fristen for afrapportering er den 26. august 2022.  

Nedenunder kan I læse mere om, hvordan I afrapporterer.

Efterregulering

I har modtaget et driftstilskud på baggrund af jeres forventede driftsunderskud i 2021. Når I afrapporterer, skal I blandt andet oplyse jeres faktiske driftsunderskud i 2021 samt de faktiske entréindtægter eller andre publikumsrettede indtægter i 2021, således at Slots- og Kulturstyrelsen kan beregne jeres endelige tilskudsbeløb. Der kan på baggrund heraf  foretages efterregulering af det udbetalte tilskud, hvis det viser sig, at I har modtaget et højere tilskud, end I er berettiget til. Tilskud vil ikke kunne opreguleres.

Statsstøtte

Af jeres afgørelsesbrev fremgår det, at jeres tilskud er tildelt efter Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014. Det vil sige gruppefritagelsesforordningen. Nogle tilskudsmodtagere vil efter indsendelse af afrapporteringen blive bedt om at udfylde og indsende et statsstøtteark, der skal dokumentere, at statsstøtteloftet på gruppefritagelsesforordningen overholdes. Nærmere information vil blive eftersendt, såfremt I skal udfylde statsstøttearket.

For at kunne udfylde og indsende jeres afrapportering, skal I bruge:

  • Jeres afgørelsesbrev
  • Jeres journalnummer som I kan finde i afgørelsesbrevet
  • De bilag som I ansøgte på baggrund af
  • Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabelon
  • Almindeligt revideret årsregnskab for 2021
  • Det MitID som I benyttede, da I indsendte ansøgningen.

At afrapportere for tilskud fra Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner betyder, at I skal indsende følgende materiale:

1. Beregningsmodel (xlsx)

I regnskabsskemaet skal I oplyse institutionens faktiske driftsunderskud i 2021 samt de samlende entréindtægter eller andre publikumsrettede aktiviteter i henholdsvis normalåret og 2021.

Vær opmærksom på, at I skal tage udgangspunkt i de samme entréindtægter eller andre publikumsrettede aktiviteter som oplyst i ansøgningen.

Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskabelon kan udfyldes i Microsoft Excel eller Google Sheets. Bemærk, at den ikke må udfyldes i Numbers.

2. Revideret årsregnskab

Som led i afrapporteringen skal I indsende institutionens reviderede årsregnskab for 2021. Af årsregnskabet der indsendes skal der fremgå revisorpåtegning.

Årsregnskabet skal vedhæftes afrapporteringsskemaet i PDF.

3. Afrapporteringsskema

I skal udfylde og indsende ovenstående dokumentation via afrapporteringsskemaet, som I finder link til på denne side.

I afrapporteringsskemaet skal I:

  • oplyse jeres tilskudsbeløb samt hvor stor en del af beløbet I har benyttet.
  • erklære på tro og love, at tilskuddet er anvendt til formålet, og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet.
  • Erklære på tro og love, at de oplysninger, der i øvrigt er afgivet i forbindelse med ansøgning og afrapportering er korrekte.
  • Bekræfte, at I er indforstået med, at det er institutionens ansvar at sikre, at I ikke har modtaget mere end 75 mio. euro i gruppefritaget støtte under stk. 7 og støtte efter andre statsstøtteregelsæt end gruppefritagelsesforordningen til de samme støtteberettigede omkostninger i indeværende regnskabsår.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun jeres personoplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik

Når I har indsendt afrapporteringen, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen.

Slots- og Kulturstyrelsens behandlingstid på afrapporteringer er seks måneder fra, at vi har modtaget dem.

Hvis I ikke har anvendt hele driftstilskuddet, vil I blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af et uretmæssigt udbetalt tilskud. Dette gælder, hvis institutionen har opnået et lavere fald i entreindtægt eller anden publikumsrettet indtægt mellem normalåret og 2021 og dermed har opnået et for højt tilskud eller institutionen har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret 2021.

Derudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, fortiet oplysninger af betydning for vurdering af ansøgningen eller betingelserne for tildeling af tilskud ikke er opfyldt.

I jeres afgørelsesbrev fremgår det, at jeres tilskud er tildelt efter Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014. Det vil sige gruppefritagelsesforordningen.

Jeres tilskud er tildelt under Gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 7, der giver mulighed for at yde støtte svarende til driftsunderskud og en rimelig fortjeneste, dog maksimalt 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år. Dette følger af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

Nogle tilskudsmodtagere vil efter indsendelse af afrapporteringen blive bedt om at udfylde et statsstøtteark, der skal dokumentere, at statsstøtteloftet overholdes. Nærmere information vil blive eftersendt, såfremt I skal udfylde statsstøttearket.

Læs mere om EU-vurderet statsstøtte her

 

Vi beder ikke om jeres bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager jeres afrapportering og regnskab. 

Det sker dog, at vi beder om dokumentation for aktivitetens økonomi fra udgangen af det år, hvor aktiviteten er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at I gemmer jeres regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

I skal afrapportere efter reglerne i aktstykke nr. 21 afgjort den 28. oktober 2021 afløst af aktstykke nr. 121 afgjort den 22. juni 2023 der vedrører udmøntning af sæsonpulje til museer mv.

Opdateret 31. oktober 2023