Afrapportering for Kunststøtteordningen - vinter 2021/2022

Afrapportering for Kunststøtteordningen - vinter 2021/2022

På denne side kan du læse, hvordan du skal afrapportere for kompensation modtaget fra Kunststøtteordningen for vinteren 2021-2022. Du kan afrapportere for følgende kompensationsperioder:

 • 1. december-31. december 2021
 • 1. januar-31. januar 2022
 • 1. februar-28. februar 2022

OBS: Hvis du har en kunstnerisk selvstændig virksomhed og endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal du vente med at afrapportere til, at du har fået din endelige årsopgørelse for 2022.

Frist for afrapportering

31. august 2023

Afrapporteringen består af en elektronisk tro- og loveerklæring. I erklæringen skal du angive, hvilket journalnummer du afrapporterer for. Dit journalnummer starter med ”HJKUNST20.2022”, og du kan finde det i det afgørelsesbrev, du modtog om bevillingen af kompensation. Hvis du har modtaget kompensation fra ordningen flere gange, har du modtaget et brev per afgørelse med et unikt journalnummer. Du skal indsende en afrapportering for hvert journalnummer.

I erklæringen skal du angive, hvilke kompensationsperioder der afrapporteres for på det pågældende journalnummer, samt angive det samlede udbetalte kompensationsbeløb for dette journalnummer.

Du skal derefter angive, hvorvidt der har været væsentlige ændringer sammenholdt med de oplysninger, du angav i ansøgningen:

 • Hvis der ikke har været væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning, skal du vælge ”Nej” og herefter udfylde resten af tro- og loveerklæringen.
 • Hvis der har været væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning, skal du vælge ”Ja”. Ud over tro- og loveerklæringen, skal du udfylde et regnskabsskema, hvori du angiver dine endelige tabte og realiserede indtægter for de perioder, hvor der har været væsentlige ændringer. Læs mere under afsnittet ”Væsentlige ændringer i dine indtægter i kompensationsperioden”.

Herudover skal du erklære på tro- og love:

 • at du ikke havde en samlet personlig indkomst over 800.000 kr. i 2022, da dette er et krav i ordningen. Du kan læse mere om denne erklæring, og hvad der forstås ved personlig indkomst, nedenfor under afsnittet ”Erklæring vedrørende samlet personlig indkomst i 2022”.
 • at du havde en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 96.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke i mindst ét af årene 2020, 2019 eller 2018.
 • at du ikke har modtaget offentlige ydelser, herunder fuld dagpengesats, i den periode, som du har modtaget kompensation for (undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Ændringer vedrørende supplerende dagpenge (før skat) skal indberettes som en væsentlig ændring, da dette modregnes i kompensationsbeløbet).
 • at du, med modtagelsen af kompensation fra denne ordning, ikke har modtaget over 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) i direkte støtte fra staten inden for de foregående tre løbende regnskabsår i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte. Du skal være opmærksom på, at der findes forskellige former for EU-statsstøtte, og at det alene er støtte fra staten indberettet på dit CPR-nummer under EU’s de minimis-forordning, som har betydning i forhold til din kompensation fra denne ordning.
 • at du ikke har modtaget kompensation for de samme tabte indtægter fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger i den periode, som du har modtaget kompensation for, f.eks. fra Erhvervsstyrelsens ordninger for selvstændige og freelancere.
 • at du havde minimum 30 % fald i dine indtægter fra kunstnerisk virke i den periode, som du har modtaget kompensation for.
 • at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i afgørelsesbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Al afrapportering skal indsendes elektronisk via linket ”Indsend afrapportering”.

I tro- og loverklæringen skal du erklære dig på, at din samlede personlige indkomst i 2022 ikke overstiger 800.000 kr.

Retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din samlede personlige indkomst i 2022 overstiger 800.000 kr.

Opgørelsen af din samlede personlige indkomst fremgår af din årsopgørelse for 2022.

Når du erklærer dig på, at din personlige indkomst i 2022 ikke overstiger 800.000 kr., skal du ikke medregne modtaget kompensation for tabt indtægt fra kompensationsordningerne under Slots- og Kultursstyrelsen samt Erhvervsstyrelsen. Dette inkluderer kompensation modtaget fra Kunststøtteordningen.

Såfremt din samlede personlige indkomst i 2022 overstiger 800.000 kr., skal du oplyse dette i den elektroniske erklæringsblanket.

Hvis der har været væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning, skal du udfylde et regnskabsskema, hvori du angiver dine endelige tabte og realiserede indtægter for den periode, hvor du har modtaget kompensation.

Hvilke væsentlige ændringer, der kan have betydning for slutafregningen af dit kompensationsbeløb, afhænger af, hvilket beregningsgrundlag der er benyttet ved udregningen af din kompensation for den pågældende periode. Nedenfor kan du læse en uddybning af, hvad der betragtes som væsentlige ændringer, der kan have betydning for beregningen af det kompensationsbeløb, du har modtaget.

Væsentlige ændringer, hvis din kompensation er beregnet på baggrund af sandsynliggjorte aflyste aftaler mv. i kompensationsperioden:

 • Hvis du i ansøgningen har angivet tabte indtægter fra kunstnerisk arbejde, som efterfølgende alligevel er blevet udbetalt enten helt eller delvist.
 • Realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden, som ikke var angivet i ansøgningen.
 • Tabte kunstneriske indtægter i kompensationsperioden, som ikke var angivet i ansøgningen.
 • Modtagne supplerende dagpenge i kompensationsperioden, som ikke var angivet i ansøgningen.

Væsentlige ændringer, hvis din kompensation er beregnet på baggrund af en referenceperiode i 2017, 2018 eller 2019:

 • Højere eller lavere realiseret kunstnerisk indtægt i kompensationsperioden end det angivne beløb i ansøgningen.
 • Modtagne supplerende dagpenge i kompensationsperioden, som ikke var angivet i ansøgningen.

Sådan gør du, hvis der har været væsentlige ændringer

Hvis du har væsentlige ændringer at angive, skal du bruge regnskabsskemaet udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. I regnskabsskemaet kan du vælge imellem de forskellige kompensationsperioder ved at benytte boksen øverst i regnskabsskemaet.

Hvis du har flere journalnumre skal du kun udfylde regnskabsskemaet for de ansøgninger, hvor der har været væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning.

Du kan vedhæfte regnskabsskemaet i den elektroniske erklæring, hvis du vælger ”Ja” til, at der har været væsentlige ændringer sammenholdt med oplysningerne i din ansøgning.

Hent regnskabsskemaet til afrapportering, hvis der har været væsentlige ændringer (Excel).

Hvis du har angivet nye tab i regnskabsskemaet, som ikke indgik i din oprindelige ansøgning, skal du vedhæfte dokumentation for dette tab.

Hvis du har oplyst væsentlige ændringer i din slutafregning, som giver anledning til op- eller nedregulering af den udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen kontakte dig senest seks måneder efter, at vi har modtaget din afrapportering.

Såfremt dit tab af kunstnerisk indkomst ikke længere udgør et fald på minimum 30 %, kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve en fuld tilbagebetaling af det udbetalte kompensationsbeløb.

Hvis der sker væsentlige ændringer efter indsendt afrapportering

Hvis der, efter afrapporteringen er indsendt, sker væsentlige ændringer i dine tabte eller realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden, som ikke var angivet i den indsendte afrapportering, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen og oplyse om ændringerne med henblik på eventuel regulering af den modtagne kompensation, som følge af de væsentlige ændringer.

Hvis du også har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at modtage kompensation for tabt indkomst for samme periode fra både Slots- og Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Hvis du har modtaget kompensation for tabte indtægter for samme kompensationsperiode fra en af Erhvervsstyrelsens ordninger for selvstændige, freelancere med B-indkomst eller freelancere med A- og B-indkomst, skal du oplyse dette i tro- og loveerklæringen, der fremgår af afrapporteringsskemaet.

Når du har indsendt den elektroniske erklæring, vil du modtage et link til kvittering, som du opfordres til at hente ned og gemme på din computer. Herefter skal du ikke foretage dig yderligere, medmindre Slots- og Kulturstyrelsen kontakter dig angående fejl eller mangler i din afrapportering.

Hvis du har oplyst væsentlige ændringer i din slutafregning, som giver anledning til op- eller nedregulering af den udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen kontakte dig senest seks måneder efter, at vi har modtaget din afrapportering.

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen risikobaseret kontrol og udtager tilfældigt en andel til stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i den risikobaserede kontrol samt stikprøvekontrol kræve, at modtagere af kompensation skal aflægge fuldt regnskab.

Det er vigtigt, at du gemmer dine bilag og regnskabsmateriale, da Slots- og Kulturstyrelsen i fem år fra udgangen af det kalenderår, hvor kompensationen er tildelt, kan bede om yderligere dokumentation.

Afrapporteringen sker efter BEK nr. 1359 af 26. september 2022 og reglerne i bekendtgørelsen for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014, samt aktstykke nr. 144 af 16. april 2020, aktstykke nr. 174 af 14. maj 2020, aktstykke nr. 255 af 25. juni 2020, aktstykke nr. 309 af 17. september 2020, aktstykke 35 af 12. november 2020, aktstykke 36 af 12. november 2020, aktstykke nr. 40 af 12. november 2020, aktstykke nr. 95 af 3. december 2020, aktstykke nr. 134 af 17. december 2020, aktstykke nr. 167 af 25. februar 2021, aktstykke 179 af 10. marts 2021, aktstykke 215 af 14. april 2021, aktstykke 183 af 20. januar 2022 og finansloven for 2022 § 21.11.69.20.

Ordningen er i statsstøtteretlig henseende omfattet af de minimis-forordningen (Forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske Union funktionsmåde på de minimis-støtte).

Opdateret 02. juni 2023