Den internationale evaluering

Kulturstyrelsen afsluttede i 2009 en international evaluering af vidensudviklingen af den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed i Danmark.

Det glæder styrelsen, at det internationale panel mener, at dansk arkæologi på mange områder er langt fremme og generelt har en god position i Europa. Også det danske system med lokal forankring af arkæologien som en del af museernes virksomhed roser rapporten som noget unikt og velfungerende. Men som det kan læses peger rapporten også på forbedringer. Hér gælder det særligt de tre hovedområder struktur, tilgængeliggørelse af viden og udarbejdelse af nationale strategier.

I forbindelse med opgavevaretagelse og struktur mener panelet, at de arkæologiske museer skal være bedre til at dele deres kompetencer, f.eks. i større enheder eller centre. Der vil blive fulgt op på anbefalingen om organiseringen af de arkæologiske museer i forbindelse med den igangværende museumsudredning.

For at imødekomme panelets anbefalinger om tilgængeliggørelse af viden er der allerede taget en række tiltag i forbindelse med det nye Fund og Fortidsminder, der åbnes for offentligheden medio juni 2010. Flere initiativer vil følge.

Styrelsen glæder sig også til at tage fat på arbejdet med udarbejdelsen af en national strategi, som fremtidige arkæologiske undersøgelse skal prioriteres og perspektiveres i forhold til. For at få det største udbytte og udnytte de forskellige institutioners kompetencer inviterer vi repræsentanter fra museer og universiteter samt Det Arkæologiske Råd til at være med til at løse denne opgave sammen med os. Efter sommerferien vil vi præsentere en handlingsplan for dette arbejde.

Den internationale evaluering er på den måde med til at føre dansk arkæologi og ikke mindst dansk arkæologisk forskning et godt skridt fremad. De sidste års arkæologiske udgravninger har leveret mange væsentlige undersøgelsesresultater, der herefter lettere vil finde sin plads i den fremtidige historieskrivning og i den fortsatte arkæologiske vidensudvikling.

Rapporten <link file:10056 _blank international evaluering af den arkaeologiske>International evaluering af vidensudviklingen af den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed i Danmark kan downloades her.  

Opdateret 30. september 2022