Folkeoplysningspuljen

Kunstområde :

Frist

  08.12.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Foreninger og organisationer, som modtager støtte efter folkeoplysningslovens kap. 4, 5, 12 a og 13. 

 • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
 • Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
 • Daghøjskoler, der tilbyder voksenundervisning med et folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende sigte.
 • Folkeuniversitetsafdelinger og lokalkomitéer, der tilbyder folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed om forskning.

Derudover kan landsdækkende organisationer for folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven, samt sammenslutninger af folkeoplysende organisationer (paraplyorganisationer), hvis formål er at være fællesrepræsentation, også kan søge puljen.

Er du berettiget til at søge?

Puljen kan ikke søges af offentlige myndigheder, institutioner eller lignende (eksempelvis kommuner, skoler og folkebiblioteker), men de kan godt indgå som samarbejdspartnere i et projekt.

Hvad støtter puljen?

Der kan søges om tilskud til mindre projekter, der ligger inden for ovenstående indsatsområde.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at støtte mindre folkeoplysende projekter inden for følgende to indsatsområde:

1.    Tilbagevenden til folkeoplysningen efter corona

Der gives støtte til projekter, der har til formål at øge medlemstallet og tiltrække nye deltagere til folkeoplysende aktiviteter. Projekterne skal være med til at sikre, at alle børn, unge og voksne igen får adgang til folkeoplysende aktiviteter efter coronakrisen. Det kan f.eks. være gennem samarbejdsprojekter mellem foreninger og skoler, fritidstilbud eller andre civilsamfundsaktører.

Der gives endvidere støtte til projekter, hvis formål er at rekruttere nye frivillige.

2.    Den demokratiske samtale i en digital tid

Den demokratiske samtale i Danmark er udfordret af polariserende mekanismer og algoritmer på digitale platforme. Folkeoplysningen har altid spillet en væsentligt rolle i det danske demokrati og for den demokratiske samtale. Det skal også gælde, efter samtalen er blevet mere digital.

Der gives støtte til projekter, undervisning, oplæg og debatter, der eksperimenterer og sætter fokus på muligheder og udfordringer for den demokratiske samtale i en tid, hvor digitalisering vinder frem.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved uddelingen af midler vurderer Slots- og Kulturstyrelsen projektet i relation til puljens ovennævnte formål samt følgende kriterier (tilfældig rækkefølge):

Projektets demokratiserende og fællesskabsdannende effekter.
Projektets udvikling af deltagelsesformer, som er fremmende for den demokratiske deltagelse. 
Projektets udvikling af nye formater og koncepter, som kan komme andre til gode.
Projektets involvering af nye deltagergrupper.
Projektets realiserbarhed inden for det angivne budget.
Projektets bud på forankring af aktiviteterne efter projektperioden.
En geografisk spredning af puljemidlerne.

Følgende gives der ikke tilskud til:

 • Tilskud til dækning af løn til eget personale, men egen aflønning kan indgå i egenfinansieringen.
 • Projekter, hvor der udelukkende eller overvejende søges til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter (bygninger) støttes ikke.
 • Almindelige driftsudgifter.
 • Allerede igangsatte projekter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal og vedhæfte følgende bilag:

Projektet skal have en fast start- og slutdato og skal være afsluttet senest et år efter projektets start.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler ansøgningerne, som de er indkommet. Ansøgningerne vurderes udelukkende på baggrund af de obligatoriske bilag – alle bilag derudover vil ikke blive inddraget i vurderingen af ansøgningen. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er benyttet eller fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Kulturministeren har afsat i alt 2 mio. kr. til puljen.

Der kan som minimum søges 15.000 kr. og maksimalt 200.000 kr. Ansøgninger på under 15.000 kr. eller over 200.000 kr. til et projekt vil ikke blive behandlet.

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 30 % fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommunen, fra fonde eller sponsorater eller egenfinansiering ved lønmidler.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering. 

Lovgrundlag

Fordelingen af udlodningsmidler sker i medfør af lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Aktstykke nr. 273 om udlodningsmidler til kulturelle formål er tiltrådt af Finansudvalget d. 10. juni 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Tilskud bevilges under forudsætning af:

 • At du anvender tilskuddet i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som du har vedhæftet ansøgningsblanketten.
 • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, i henhold til ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.

Udbetaling

Hele tilskuddet udbetales ved projektstart. Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

Regnskabsaflæggelse

Regnskab skal aflægges i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023