Registrering af video on demand-tjenester

Radio- og tv-nævnets vejledning for video on demand-tjenester (VOD-tjenester)

Registrering af video on demand-tjenester

På denne side findes svar på, hvad en video on demand-tjeneste er, hvordan en sådan tjeneste skal registrere sig og hvilke øvrige regler og betingelser, som alle video on demand-tjenester skal leve op til herunder registreringsbekendtgørelsen.

Bemærk, at vejledningen ikke er udtømmende.

Hvem skal registreres?

Alle danske video on demand-tjenester, som lever op til kriterierne om hjemsted, hovedformål m.v., har pligt til at registrere sig hos Radio- og tv-nævnet. Nedenfor kan du se alle de kriterier, som skal være opfyldt for at registreringspligten træder i kraft. Find link til registreringsskemaet i afsnittet ”Registrering af video on demand-tjeneste”.

Tjeklisten

Lever tjenesten op til nedenstående? Så skal den registreres.

 • Hovedformålet med (del)tjenesten er at udbyde audiovisuelt indhold
 • Tjenesten har selv det redaktionelle ansvar for indholdet
 • Indholdet er tilgængeligt for brugeren på et selvvalgt tidspunkt (on demand)
 • Indholdet organiseres i et programkatalog
 • Programmerne skal udbydes med henblik på at informere, underholde eller oplyse via internettet
 • Tjenesten er etableret i Danmark
 • Tjenestens indhold er bestemt for offentligheden og vil kunne have indvirkning på en betydelig del af offentligheden

Læs mere om de enkelte betingelser nedenfor.

Hvad er en video on demand-tjeneste og hvornår er den registreringspligtig?

En video on demand-tjenestes hovedformål er at udbyde audiovisuelt indhold. Der kan også være tale om en video on demand-tjeneste, hvis det er en deltjeneste, som kan adskilles fra tjenestens hovedformål, f.eks. hvis en netavis også har et video on demand-katalog på sin hjemmeside. Video on demand-tjenesten skal udbyde programmer, som f.eks. film, videoklip, dokumentarer m.v.

En betingelse, for om en VOD-tjeneste er omfattet af reglerne, er, at det skal være VOD-tjenesten selv, der har det redaktionelle ansvar for valg og tilrettelæggelse af indhold. En videodelingsplatform som f.eks. YouTube vil således ikke være omfattet af disse regler, da YouTube ikke har redaktionelt ansvar for de uploadede videoer. Der gælder særlige regler for videodelingsplatforme. En kanal på YouTube vil dog i særlige tilfælde i sig selv være en VOD-tjeneste, hvis kanalen lever op til alle betingelserne.

Der stilles også krav om, at indholdet på tjenesten skal være tilgængeligt for brugeren på et selvvalgt tidspunkt på baggrund af et programkatalog. Hvis der kun er tale om live-streaming, er det ikke en VOD-tjeneste, men derimod en lineær tjeneste.

Video on demand-tjenesten skal høre under dansk myndighed og som udgangspunkt være etableret i Danmark, for at reglerne finder anvendelse. Det vil sige, at tjenestens hovedkontor skal ligge i Danmark, og at de redaktionelle beslutninger træffes i Danmark. Der er ikke krav om, at de udsendte programmer skal være på dansk.

Endeligt skal VOD-tjenesten være et massemedie, hvilket betyder, at indholdet skal være bestemt for og vil kunne have en klar indvirkning på en betydelig del af offentligheden.

Eksempler på VOD-tjenester kan være en tv-kanals onlineunivers eller en egentlig streamingtjeneste, hvor man kan streame programmer, serier, film osv.

Hvad er audiovisuelt indhold?

Audiovisuelt indhold er billedprogrammer, der består af et sæt levende billeder med eller uden lyd, der udgør en individuel del inden for en programflade eller et katalog udarbejdet af en medietjenesteudbyder. Det kan eksempelvis være film af spillefilmslængde, videoklip, sportsbegivenheder, dokumentarprogrammer, børneprogrammer og tv-drama uanset programmets længde.

Regler for video on demand-tjenester

Alle video on demand-tjenester (VOD-tjenester) har ansvar for at leve op til gældende lovgivning til enhver tid. Du kan holde dig orienteret om gældende lovgivning på Kulturministeriets hjemmeside, og derudover er du altid velkommen til at kontakte Radio- og tv-nævnet direkte på rtv@slks.dk.

For VOD-tjenester gælder blandt andet følgende regler:

Børnebeskyttelse

 • Programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold, må kun stilles til rådighed på en sådan måde, at mindreårige normalt ikke hører eller ser dem. Dette kan ske ved valg af sendetidspunkt, værktøjer til alderskontrol eller andre tekniske foranstaltninger. Foranstaltningerne skal stå i et rimeligt forhold til programmets mulige skadevirkninger.
 • De mest skadelige programmer, herunder programmer, som indeholder umotiveret vold eller pornografi, skal underlægges de strengest mulige foranstaltninger såsom kryptering og forældrekontrolsystemer.
 • Mindreåriges personoplysninger, som indsamles eller på anden måde genereres i henhold til de foranstaltningerne, må ikke behandles med henblik på kommercielle formål såsom direkte markedsføring, profilering og adfærdsbaseret reklame.

Aldersmærkning

Programmer skal aldersmærkes og seerne skal informeres om aldersgrænserne på en tydelig og neutral måde.

Udbydere af video on demand-tjenester skal informere om aldersgrænser i præsentation og omtale af de udbudte programmer.

Medierådet for Børn og Unges hjemmeside kan findes retningslinjer for aldersmærkning og yderligere information.

Aldersgrænser

Indholdet skal aldersvurderes ud fra de følgende alderstrin:

 • Tilladt for alle
 • Frarådes børn under 7 år
 • Tilladt for børn fra 11 år
 • Tilladt for børn fra 15 år

Undtagelser

En række programmer er undtaget for kravet om aldersmærkning. Det vil som udgangspunkt være:

 • Nyheds- og aktualitetsprogrammer
 • Undervisnings- og forskningsprogrammer
 • Informationsprogrammer om ideel, politisk eller religiøs virksomhed
 • Musikprogrammer
 • Idrætsprogrammer
 • Hobby-, instruktions- og fritidsprogrammer
 • Direkte udsendelser
 • Foromtale af programmer.

Film, der allerede er vurderet af Medierådet for Børn og Unge, vil beholde aldersvurderingen på video on demand-tjenester.

TILGÆNGELIGHED

Video on demand-tjenester skal løbende og gradvist gøre deres tjenester mere tilgængelige for personer med handicap ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger såsom tegnsprogstolkning, tekstning for døve og hørehæmmede, oplæste undertekster og synstolkning.

Ved brug af en handlingsplan skal der redegøres for, hvorledes en VOD-tjeneste vil søge at opfylde den generelle forpligtelse om løbende og gradvis at gøre sine programmer mere tilgængelige for personer med handicap ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger. Handlingsplanen skal godkendes af Radio- og tv-nævnet, og hvert tredje år skal udbyderen afrapportere til nævnet.

Se vejledning om tilgængeliggørelse og skabelon for handlingsplan

REGLER OM REKLAMER, SPONSORERING OG PRODUKTPLACERING

Video on demand-tjenester skal overholde reglerne om reklamer, sponsorering og produktplacering i radio- og fjernsynslovens kapitel 11 og i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio, fjernsyn og on demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

 

OPFORDRING TIL HAD OG TERROR

Programmer, der stilles til rådighed på en VOD-tjeneste, må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, nationalitet, seksuel orientering eller ethvert andet forhold.

Programmerne må heller ikke på nogen måde fremme terrorisme.

 

OPBEVARING AF PROGRAMKOPIER

Video on demand-tjenester har pligt til at optage alle programmer i deres fulde udstrækning. Det vil sige den fulde programflade inklusiv reklamer, breakers mv.

Optagelserne skal opbevares i seks måneder og må ikke ændres, slettes eller destrueres.

 

EUROPÆISKE PROGRAMMER

Europæiske programmer skal udgøre mindst 30 % af kataloget og have en tilpas fremtrædende plads.

En fremtrædende placering kan sikres ved hjælp af forskellige midler såsom et særligt afsnit med europæiske programmer, der er tilgængeligt fra tjenestehjemmesiden, mulighed for at søge efter europæiske programmer i det søgeværktøj, der er til rådighed som en del af denne tjeneste, anvendelse af europæiske programmer i denne tjenestes kampagner eller fremme af en minimumsprocentdel af europæiske programmer fra denne tjenestes katalog, f.eks. ved anvendelse af bannere eller lignende værktøjer.

Med europæiske programmer menes programmer, som er produceret i et EU eller EØS land, f.eks. Danmark.

Radio- og tv-nævnet beder hvert andet år alle video on demand-tjenester oplyse, hvorledes tjenesten har opfyldt ovenstående.

Bemærk at reglerne om europæiske programmer ikke finder anvendelse på video on demand-udbydere med en lav omsætning eller en lille målgruppe.

Der afventes nærmere vejledning herom fra Kulturministeriet.

 

IDENTIFIKATION OG INFORMATION TIL SEERNE

Video on demand-tjenester skal sikre, at seerne og brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til følgende oplysninger:

 • Navnet på tjenesten.
 • Den fysiske adresse, hvor tjenesten er etableret.
 • Kontaktoplysninger om tjenesten herunder e-mailadresse eller hjemmeside.
 • Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

Hvem fører tilsyn med danske on demand-tjenester?

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med, at udbydere af video on demand-tjenester overholder reglerne.

Radio- og tv-nævnet påtaler overtrædelser af reglerne, og træffer afgørelse om udbydernes overholdelse af reglerne.

Radio- og tv-nævnet kan afkræve udbydere af video on demand-tjenester oplysninger, dokumenter, skriftlige udtalelser om virksomhedens drift m.v., der er af betydning for vurderinger af, om reglerne er overholdt.

Hvilke sanktionsmuligheder har Radio- og tv-nævnet?

Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomheden, hvis udbyderen groft eller gentagne gange overtræder reglerne.

Tilsidesættelse af en afgørelse om indstilling af virksomheden efter tilsidesættelse af anmodninger fremsat af Radio- og tv-nævnet, og eksempelvis undladelse af at lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet efter reglerne, kan straffes med bøde.

Registrering af en video on demand-tjeneste

Danske video on demand-tjenester, som opfylder de listede betingelser, er forpligtede til at registrere sig hos Radio- og tv-nævnet.

Det er gratis at blive registreret.

Radio- og tv-nævnet har beføjelser over både registrerede og ikke-registrerede video on demand-tjenester, hvis det vurderes, at tjenesten opfylder betingelserne for registrering.

Registreringsskema

Afgørelser

Afgørelse vedr. Nuuday A/S

Den 11. oktober 2021 traf Radio- og tv-nævnet afgørelse om, at Nuuday A/S udbyder on demand audiovisuel programvirksomhed, og at Nuuday A/S som udbyder af on demand audiovisuel programvirksomhed skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet.

Læs afgørelsen her.

Opdateret 04. april 2023

Registreringsskema

Du finder skema til registrering af video on demand-tjenester her.
Registreringsskema