Opslag til Open Call: Bæredygtige museer

Slots- og Kulturstyrelsen efterlyser interessetilkendegivelser fra statsanerkendte- og statslige museer, som ønsker at udvikle og implementere strategier for bæredygtighed; kulturelt, socialt, miljømæssigt og økonomisk. Indsatsen skal udgøre et laboratorie for metodeudvikling af bæredygtig museumspraksis. Initiativet ”Bæredygtige museer” skal igangsætte og understøtte en ambitiøs strategisk udvikling af de statsanerkendte- og statslige museer. SLKS støtter nye strategiske indsatser, som bygger på den danske museumslovgivning, FN’s bæredygtighedsmål og ICOM’s standartsættende museumsdefinition. Ordningen støtter udvikling og implementering af strategier for bæredygtighed, som skal bidrage til udvikling af den samlede danske museumssektor. Der vil blive taget hensyn til geografisk spredning af udviklingsmidlerne, ligesom der vil blive taget hensyn til, at midlerne fordeles mellem de forskellige museumskategorier samt til statsanerkendte- og statslige museer med forskellige størrelser. Der er afsat ca. 11,3 mio. kr. til indsatsen i 2023.

Kunstområde :

Frist

 • 15.09.2023, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Interessetilkendegivelsen skal bygge på et partnerskab mellem minimum 2 statsanerkendte- og/eller statslige museer, men projektet kan inkludere andre relevante partnere f. eks. kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, universiteter, kommuner og civilsamfundsorganisationer.

Hvad er formålet med ordningen?

Målet med ordningen er at igangsætte og understøtte en ambitiøs strategisk udvikling af de statsanerkendte- og statslige museers bæredygtighed. Den strategiske udvikling af museernes bæredygtighed skal finde sted inden for følgende fire områder: Kulturel-, Social-, Miljømæssig- og Økonomisk bæredygtighed. Det er muligt at vægte de fire bæredygtighedskriterier forskelligt eller at have strategisk fokus på et eller flere af kriterierne.

 • Kulturel bæredygtighed belyser museernes faglige opgaver (samlingsvaretagelse, forskning og formidling) og inkluderer flerstemmighed. Et nøglebegreb er kulturel mangfoldighed, som henviser til de mange forskellige måder, hvorpå grupper og samfund finder og samskaber deres kulturelle udtryk jf. UNESCOs konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed. Kulturel bæredygtighed handler om identitet og samhørighed i en kompleks, globaliseret verden.
 • Social bæredygtighed er en praksis som sætter mennesker i centrum og handler om museernes sociale ansvar. Den er karakteriseret ved ligestilling, inklusion og forpligtende fællesskaber. Social bæredygtighed involverer både museernes medarbejdere og borgere og bygger på mangfoldighed hvad angår køn, alder, uddannelse, samt sociale, kulturelle og religiøse tilhørsforhold. Det betyder udvikling af nye metoder og arbejdsmodeller for samskabende processer. Social bæredygtighed har fokus på, hvordan museer sammen med borgere udvikler viden og sprog til at forholde sig til kunst, kultur- og naturarv. Hvordan vi i fællesskab lærer af fortiden, former nutiden og skaber bæredygtige visioner for fremtiden i gensidige lærings- og dannelsesprocesser.  
 • Miljømæssig bærdygtighed har fokus på, hvordan museer kan forholde sig til biodiversitets- samt klimakrise og grøn omstilling. F.eks. ved at samarbejde med borgere om at fremme arbejdet for og bevidstheden om de grønne dagsordner. Miljømæssig bæredygtighed omhandler også museernes lokale forankring, fysiske rammer, fysisk planlægning og klimaaftryk. Det vil sige, hvordan museer kan udvikle en stedsbestemt praksis, som skaber forståelser for, hvordan lokal kultur er påvirket af globale forhold og omvendt.
 • Økonomisk bæredygtighed sætter fokus på at udvikle museumsorganisationer, hvor der er overensstemmelse mellem forpligtigelser, mål og ressourcer. Det vil sige, at der arbejdes med forretningsmodeller, som fremmer robusthed i forhold til at sikre udviklingsmuligheder og håndtering af fremtidige krisesituationer. Økonomisk bæredygtighed handler også om at skabe balance mellem museernes økonomiske aktivitet og deres klimaaftryk. Den bygger således på en økonomisk model, der tager højde for miljømæssig bæredygtighed, samtidig med, at den afbalanceres af social- og kulturel bæredygtighed. 

Initiativet støtter udvikling og implementering af strategier for bæredygtighed, som kan bidrage til udvikling af den samlede danske museumssektor. Indsatsen skal udgøre et laboratorie for metodeudvikling af bæredygtig museumspraksis. Samtidig med at indsatsen bygger på, at kunst og kulturarv kan bidrage til at forstå og finde løsninger på aktuelle samfundsudfordringer. Formålet med ”Bæredygtig museer” er er styrke relationerne mellem museer, borgere og samfund. ”Bæredygtige museer” skal understøtte og fremme museernes relevans og aktualitet.

Proces

Fase 1. Ansøgningsperiode (15. juni -14. september 2023)

De statsanerkendte- og statslige museer går i dialog med hinanden og andre relevante samarbejdspartnere med henblik på udarbejdelse af en interessetilkendegivelse, som beskriver projektets potentiale.
Slots- og Kulturstyrelsen står til rådighed for dialog og besvarelse af spørgsmål i perioden.

Fase 2. Dialog, udvælgelse (15. september – 1. november)

De indkomne interessetilkendegivelser vil blive vurderet af SLKSs rådgivende udvalg for bæredygtige museer. SLKS afgør på baggrund af en indstilling fra udvalget, hvilke interessetilkendegivelser, der skal indgå i den videre proces. 
Slots- og Kulturstyrelsen indkalder de udvalgte ansøgere til en dialog om deres interessetilkendegivelser. Samtalerne vil finde sted i oktober 2023. På baggrund af dialog træffer SLKS endelig beslutning om, hvilke og hvor mange projekter, der modtager støtte, samt størrelsen på tilsagnet. Der udsendes afgørelse til de museer, der har sendt en interessetilkendegivelse til SLKS senest den 1. november.

Fase 3. Projektmodning (1. november – 31. december 2023) 

Hvert projekts projektleder vil sammen med det rådgivende udvalg udgøre en refleksionsgruppe, som skal kvalificere projekternes modning gennem faglig sparring. Refleksionsgruppen godkender metodedesign, procesevaluering samt fælles mål for de enkelte projekters strategiske udviklingsarbejde. 

Fase 4. Realisering, procesevaluering og vidensdeling (1. januar 2024-31. december 2024) 

De projekter, som modtager støtte til implementering af bæredygtighedsstrategier, er forpligtigede til at indgå aktivt i vidensdeling og netværksaktiviteter knyttet til ”Bæredygtige museer” og stille viden og erfaringer til rådighed for andre museer både i processen, og efter strategien er implementeret.

SLKS koordinerer vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de støttede projekter gennem procesevalueringsmøder samt fælles videndeling med museumssektoren.

Hvert projekt skal inden for tre måneder efter ”Bæredygtige museer” er afsluttet udarbejde en rapport i samarbejde med projektets refleksionsgruppe, der kritisk forholder sig til projektets bæredygtighedsmål. Rapporterne offentliggøres på SLKSs hjemmeside.

Krav til projektet

 • Projektet skal indeholde et partnerskab mellem minimum 2 statsanerkendte- og/eller statslige museer.
 • Projektet skal igangsættes med udgangen af 2023 og være gennemført ved udgangen af 2024.
 • Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 20 % af den samlede projektsum fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommuner, fonde, sponsorater eller egenfinansiering ved kapitaliserede lønmidler. Vær opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet om 20 % medfinansiering af den samlede projektsum, hvormed tilskuddet tilsvarende vil blive nedjusteret. Indsatsen dækker projektrelaterede lønudgifter på max 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). 
 • Projektet skal bygge på en omverdensanalyse og inddrage relevant viden og erfaringer med udvikling af bæredygtighed i museumssektoren eller andre relevante sektorer.

Sådan vurderes din ansøgning

Sådan vurderes interessetilkendegivelsen

I vurderingen af interessetilkendegivelsen lægges vægt på følgende kriterier:

 • i hvor høj grad de fire bæredygtighedskriterier eller udvalgte indgår i strategiarbejdet
 • at strategiarbejdet bygger på et samarbejde med relevante partnere
 • at strategiarbejdet understøtter og fremmer museernes relevans og aktualitet
 • at strategiarbejdet forankres i institutionerne, når projektet er afsluttet.

Være samtidig opmærksom på, at der samlet set vil blive taget højde for at udviklingsmidlerne fordeles med hensyntagen til geografisk spredning af de støttede museer samt spredning med hensyn til kategorier og størrelse på museer.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvad skal interessetilkendegivelsen indeholde

Økonomi

Der kan minimum ansøges om 500.000 kr.
 
Ansøgninger med ansøgt beløb på under 500.000 kr., eller hvor egenfinansieringen er under 20 % af den samlede projektsum vil ikke blive behandlet.

Tilskud bliver udbetalt, når afrapportering for tilskuddet er godkendt. 

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal projektlederen indsende procesevaluering, samt beretning og regnskab. Regnskab skal aflægges i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor, da det er et krav for tilskud på over 500.000 kr. Indsend regnskab og beretning elektronisk via www.slks.dk. Udgifter til revision af projektet kan indgå i det samlede projektbudget.

Hvornår får du svar?

-

Lovgrundlag

FL2023

Hvem vurderer ansøgningen

Hvem vurderer interessetilkendegivelsen

SLKS nedsætter i henhold til Bekendtgørelse BEK nr. 2269 af 01/12/2021 om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet et museumsudvalg til rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med uddelingen af midler fra ordningen. SLKS træffer den endelige afgørelse.

SLKSs rådgivende udvalg for bæredygtige museer består af fem medlemmer.

SLKSs rådgivende udvalg for strategisk bæredygtig udvikling;

 • Karen Grøn, Direktør for Trapholt
 • Bo Skaarup, Direktør for Naturhistorisk Museum, Aarhus
 • Lise Skytte, Lektor ved Aarhus Universitet, ART
 • Peter Thor Andersen, Direktør Øhavsmuseerne
 • Birgitte Kehler Holst, Projektleder ODM’s grønne Akademi.
Opdateret 31. marts 2023