Nødpulje til store velgørende musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs, som følge af restriktioner i forbindelse med håndtering af COVID-19

Puljen yder kompensation til store velgørende musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs som følge af, at musikfestivalen ikke kan afvikles eller må afvikles i væsentlig ændret form på grund af restriktioner relateret til COVID-19. Puljen gælder store velgørende musikfestivaler, der var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 01.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af juridiske enheder, som er direkte etableret med henblik på løbende at understøtte afviklingen af en stor velgørende musikfestival, som formelt arrangeres af en almennyttig forening eller fond.

De juridiske enheder skal have hjemsted i Danmark og være CVR-registreret inden den 6. marts 2020.

Hvis den almene foreningskonstruktion kontrollerer mere end én underliggende, konkurstruet juridisk enhed, skal de juridiske enheder sende én samlet ansøgning. Hver festival kan kun ansøge nødpuljen én gang. Det er op til de berørte juridiske enheder at afgøre, hvilken enhed der indsender ansøgningen.

For at kunne søge ordningen skal festivalen desuden leve op til følgende krav:

1. Festivalen skal have mindst 350 deltagere

Det er et krav, at deltagerne skulle have været til stede på samme tidspunkt og på samme lokalitet.

2. Festivalen skal uddele årets overskud til velgørende formål.

Det er et krav, at festivalens formelle arrangør uddeler årets overskud til velgørende formål.

3. De juridiske enheder, der søger om kompensation, skal have udtømt mulighederne for at søge støtte fra de generelle COVID-19-hjælpepakker, som administreres af enten Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen:

De generelle hjælpepakker er:

 • kompensationsordningen for arrangementer
 • kompensationsordningen for lønkompensation
 • kompensationsordningen for faste omkostninger.

Kompensationsordningen for faste omkostninger skal søges for de restriktioner, der er relevante for de juridiske enheder i kompensationsperioden, inklusive de nationale nedlukninger.

Hvis de juridiske enheder helt åbenlyst ikke er berettiget til at modtage kompensation fra en eller flere af de generelle COVID-19-hjælpepakker, er det ikke nødvendigt, at de søger denne eller disse ordninger. I stedet skal ansøger redegøre for, hvorfor de juridiske enheder ikke har været berettiget til at søge den/dem.

4. Festivalen skal have taget alle nødvendige og relevante initiativer og værktøjer i brug for at reducere sine omkostninger.

Det vil være forskelligt fra festival til festival, hvilke omkostninger man kan reducere. Eksempler på omkostninger, der i nogle tilfælde kan falde bort, er omkostninger til timelønnede medarbejdere og konsulenter eller omkostninger til ikke-nødvendig vedligeholdelse. Omkostninger som følge af kontrakter om aflønning af kunstnere skal fortsat afholdes.

Kravet om omkostningsreduktion bør ikke i væsentligt omfang påvirke festivalens fortsatte drift og udvikling i negativ retning. Festivalen skal f. eks. stadig kunne afvikle sine aktiviteter i det omfang, at den ikke er omfattet af et åbningsforbud som følge af myndighedernes COVID-19 restriktioner.

5. Festivalen skal have anvendt den del af den disponible formue, som ikke er nødvendig for at sikre den fortsatte drift og udvikling.

Eksempler på, hvad der kan indgå i festivalens disponible formue, er likvider og let omsættelige aktiver, f.eks. værdipapirer. Omvendt er det ikke påkrævet, at festivalen optager lån i materielle anlægsaktiver, eksempelvis bygninger.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at yde kompensation til store velgørende musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs som følge af, at musikfestivalen ikke kan afvikles eller må afvikles i væsentlig ændret form på grund af restriktioner relateret til COVID-19.

Puljen er målrettet musikfestivaler med en særlig bagvedliggende almen foreningskonstruktion, der er karakteriseret ved, at festivalen formelt arrangeres af en juridisk enhed, som typisk er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.  Den formelle arrangør af festivalen lejer aktiviteter såsom medarbejdere, udstyr, fast ejendom mv. af en eller flere særskilte juridiske enheder, som er etableret med henblik på at understøtte den løbende afvikling af den velgørende musikfestival. Fælles for de juridiske enheder er, at de typisk kontrolleres af den samme personkreds.

Disse juridiske enheder, som alene beskæftiger sig med og er direkte etableret for at understøtte afviklingen af musikfestivalen, kan blive særligt udfordret, såfremt det bliver nødvendigt at aflyse store arrangementer. De kan ikke kompenseres efter arrangørordningen, men kan i tilfælde af en aflysning af festivalen opleve betydelige økonomiske tab på f.eks. faste omkostninger og lønninger. Disse tab kan medføre, at det ikke fremadrettet vil være muligt at afvikle festivalen uden væsentlige ændringer og vil på sigt medføre en risiko for, at festivalen går konkurs. Kompensationen fra nødpuljen til velgørende musikfestivaler er derfor målrettet de juridiske enheder, som er forbundet til den velgørende musikfestival.

Hvad støtter puljen?

Puljen yder kompensation for alle typer omkostninger, der relaterer sig direkte til planlægning, afvikling, efterbehandling og aflysning af festivaler, som var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021.

Omkostningerne kan f.eks. være lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., udgifter til vedligeholdelse af materiel og andre anlægsaktiver og udgifter til revision.

Omkostningerne kan omfatte både ordinære driftsomkostninger i forbindelse med den festival, der søges om kompensation for, ekstraordinære omkostninger i forbindelse med festivalen som følge af COVID-19 foranstaltninger og nødvendige ekstraordinære omkostninger, som er nødvendige for at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af festivalen i sin nuværende form.

Hvad støtter puljen ikke?

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, der ikke relaterer sig direkte til festivaler, som var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021.

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, der dækkes af festivalens forsikringer.

Der ydes ikke kompensation for tabte indtægter.

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som ved genaktivering på et senere tidspunkt forventes at kunne generere en økonomisk indtjening.

Hvor meget kan der søges om?

Kompensationen beregnes som 100 % af ansøgers kompensationsberettigede omkostninger.

Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 80 % af ansøgers indtægtstab. Indtægtstabet beregnes ved at sammenligne den festival, der søges om kompensation for, med en referencefestival, som skal være ansøgers seneste festival, der ikke var påvirket af COVID-19-restriktioner.

Statsstøtte

Nødpuljen til store velgørende musikfestivaler er i statsstøtteretlig henseende etableret med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 7, som giver mulighed for at yde støtte svarende til driftsunderskud og en rimelig fortjeneste, dog maksimalt 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år (jf. EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

Støtte ydet efter artikel 53, stk. 7, er forbeholdt ansøgere, som har modtaget eller vil modtage mere end 15 mio. kr. i samlet statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger. Støtte, som er givet til de samme støtteberettigede omkostninger, kan også være støtte givet efter andre regelsæt end gruppefritagelsesforordningen og skal også regnes med.

Hvornår kan der søges?

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.

Samspil med andre COVID-19-ordninger og offentlig støtte

Der kan ikke søges om kompensation fra Nødpulje til store velgørende musikfestivaler til omkostninger, der er dækket af andre COVID-19-hjælpepakker. Det er heller ikke muligt at søge om kompensation for omkostninger, der dækkes af andre former for offentlig støtte.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema skal anvendes, og alle felter skal udfyldes. Skemaet findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden finder I ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i for at sikre jer, at I har alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal I skrive under med NemID medarbejdersignatur

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøgningen skal vedhæftes følgende bilag:

1. BEREGNINGSMODEL (xlsx)

Beregningsmodellen skal indsendes i excelformat.

Bemærk om beregningsmodellen, at:

 • I skal opgøre alle de omkostninger, som de juridiske enheder, der er omfattet af ansøgningen, har haft eller forventes at have. Den enkelte juridiske enhed udfylder hver sin opgørelse. Omkostningerne skal relatere sig direkte til planlægning, afvikling, efterbehandling og aflysning af den festival, der søges om kompensation for. Festivalen skal have været planlagt til afholdelse i peiroden fra og med 1. maj 2021 til og med 30. september 2021.
 • Hvis de juridiske enheder, der er omfattet af ansøgningen, har haft indtægter, som dækker en del af deres omkostninger i kompensationsperioden, skal I opgøre disse indtægter, hvorefter beregningsmodellen automatisk trækker dem fra opgørelsen af omkostninger.
 • Indtægter omfatter f. eks. indtægter fra fakturerede ydelser eller varer, kontantsalg og lignende, for eksempel indtægter fra billetsalg, udlejning af materiel eller lokaler til festivalen, udlejning af personale, drift af spisesteder mv. samt sponsorater, tilskud og donationer. Støtte fra COVID-19 hjælpepakkerne skal også opgøres som indtægter.
 • I skal også beregne de juridiske enheders samlede indtægtstab i beregningsmodellen. Indtægtstabet baseres på en sammenligning med den seneste afholdte festival, som ikke var påvirket af COVID-19 relaterede restriktioner. Her skal I medregne alle indtægter i kompensations- og referenceperioden, for eksempel billetindtægter, andre salgsindtægter og lejeindtægter samt sponsorater, tilskud, COVID-19 støtte mv.

2. SANDSYNLIGGØRELSE AF FESTIVALENS FORVENTEDE BILLETSALG

I skal sandsynliggøre, at I forventede at have mindst 350 deltagere til stede på samme tidspunkt og samme lokalitet.

Deltagerantallet kan for eksempel sandsynliggøres ved at vedlægge dokumentation for jeres billetsalg til jeres referencefestival, som er jeres seneste festival, der ikke var påvirket af COVID-19-restriktioner.

3. PERIODEREGNSKAB OG LIKVIDITETSBUDGET

Perioderegnskabet skal starte den 1. januar 2021 og afsluttes på ansøgningstidspunktet.

Likviditetsbudgettet skal begynde ved ansøgningstidspunktet og slutte, når alle omkostninger i forbindelse med festivalen forventes at være afholdt og anvendt. Åbningsbalancen i likviditetsbudgettet skal være afstemt til balancen i perioderegnskabet.

I kan anvende denne skabelon

4. REDEGØRELSE FOR, AT DE JURIDISKE ENHEDER, DER ER OMFATTET AF ANSØGNINGEN, HAR UDTØMT MULIGHEDERNE FOR STØTTE FRA DE GENERELLE COVID-19- KOMPENSATIONSORDNINGER

Redegørelsen skal være i form af dokumentation for den støtte, der er modtaget fra de ordninger, som er nævnt under afsnittet "Hvem kan søge" eller afslag om støtte fra ordningerne. 

Hvis I er forhindret i at søge om kompensation fra en af de generelle hjælpepakker fordi den endnu ikke er åben for ansøgninger på ansøgningstidspunktet, kan I i stedet vedlægge en erklæring om, at de juridiske enheder vil søge om kompensation fra ordningen, når det bliver muligt.

Hvis de juridiske enheder helt åbenlyst ikke har været berettiget til at modtage kompensation fra de generelle COVID-19 kompensationsordninger, kan I i stedet for at søge ordningerne vedlægge en redegørelse for, hvorfor de juridiske enheder ikke ville have været støtteberettiget. 

5. DOKUMENTATION FOR, AT FESTIVALEN HAR IAGTTAGET SIN TABSBEGRÆNSNINGSPLIGT

I skal vedlægge en redegørelse for de værktøjer og initiativer, festivalen har taget i brug for at reducere sine omkostninger. Beskriv særligt de variable omkostninger, som, I eventuelt har vurderet, kan falde bort. Hvis ansøger har finansieret investeringer eller afholdt større variable omkostninger på egenkapitalen, og der søges om kompensation til nødvendige ekstraordinære omkostninger, skal ansøger redegøre for, hvorfor investeringen eller den variable omkostning ikke kunne udskydes eller falde bort.

6. VURDERING AF LIKVIDITETSBEHOV OG OMFANGET AF LET OMSÆTTELIGE AKTIVER

I skal dokumentere at have anvendt den disponible formue, som ikke er nødvendig for at sikre den fortsatte drift (going concern) og udvikling. I skal samtidig vurdere likviditetsbehovet og omfanget af let omsættelige aktiver, som er nødvendige at bevare for at sikre den fortsatte drift, samt i tilknytning hertil en vurdering af den forventede udvikling i egenkapitalen.

7. REDEGØRELSE FOR BEHOVET FOR KOMPENSATION

I skal dokumentere, at det er afgørende for musikfestivalens videre drift, at der ydes kompensation fra denne ordning. Dokumentation skal have form af en skriftlig redegørelse.

8. ERKLÆRING OM, AT FESTIVALEN IKKE VAR KRISERAMT INDEN DEN 31. DECEMBER 2019 (docx)

Ledelsen skal erklære, at den juridiske enhed ikke   inden den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Den obligatoriske skabelon skal anvendes. Erklæringen skal underskrives af den eller de tegningsberettigede hos den enkelte juridiske enhed.

9. TRO- OG LOVE-ERKLÆRING (docx)

Ansøger skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte. Den obligatoriske skabelon skal anvendes. Erklæringen skal underskrives i henhold til de af ansøgningen omfattede juridiske enheders tegningsregel.

10. REVISORERKLÆRING (docx)

Ansøgningen skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. Den obligatoriske skabelon til revisorerklæring skal anvendes.

Der ydes godtgørelse for 80 % af rimelige og dokumenterbare udgifter til revisorerklæringen, såfremt festivalens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revisors arbejde kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms. Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen skal medsendes. 

I det elektroniske ansøgningsskema skal I desuden:

 • Erklære på tro og love, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes kompensation fra ordningen.
 • Erklære på tro og love, at de juridiske enheder, der er omfattet af ansøgningen, var CVR-registrerede inden d. 6. marts 2020
 • Erklære på tro og love, at ansøger(ne) for indeværende regnskabsår har betalt eller vil betale den skat, som de er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler
 • Erklære, at festivalen uddeler sit overskud til velgørenhed
 • Erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.
 • Bekræfte, at I er indforståede med, at det er ansøgers ansvar at sikre, at ansøger ikke har modtaget mere end 15 mio. kr. i gruppefritaget støtte og støtte efter andre statsstøtteregelsæt end gruppefritagelsesforordningen til de samme støtteberettigede omkostninger, samt at de er indforståede med, at eventuelle overskud i forbindelse med afrapporteringen kan blive modregnet den udbetalte kompensation, hvis tærskelværdien på 15 mio. kr. overskrides.
 • Godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om festivalen, de juridiske enheder mv. og disses ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a, samt i forbindelse med COVID-19-hjælpepakker § 81d, stk. 2.

Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen eller andre myndigheder med henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre. Ansøger du som virksomhed vedrørende medarbejdere eller på vegne af enkeltpersoner i øvrigt, skal du orientere de pågældende medarbejdere/enkeltpersoner om, at oplysninger om deres CPR-numre kan blive videregivet af Slots- og Kulturstyrelsen til andre myndigheder.

Ansøger skal være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • ansøger ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden forventes at være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.

Udbetaling af kompensation vil ske, når ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Udbetaling af kompensation sker direkte til den ansøgende juridiske enheds NemKonto.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af COVID-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Slots- og Kulturstyrelsen kan give administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne vedlagt ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den vedlagte dokumentation er utilstrækkelig. Det samme gælder, hvis den ansøgte kompensation i forhold til sammenlignelige kulturinstitutioner skønnes at være opgjort væsentligt for højt.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag, kan du indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Afrapportering og efterregulering

Senest den 1. februar 2023 skal I indsende dokumentation til brug for afrapportering. Hvis I har medtaget omkostninger, der afholdes i 2022, skal I skriftligt anmode om dispensation til senere indsendelse.

I skal indsende følgende materiale:

1. Den juridiske enheds ordinære årsregnskab

I skal indsende det ordinære årsregnskab for den eller de juridiske enheder, der var omfattet af ansøgningen om kompensation. Årsregnskabet for den periode, som kompensationen vedrører, skal indsendes. For eksempel: hvis I har modtaget kompensation for omkostninger afholdt i både 2020 og 2021, skal årsregnskaberne for begge år indsendes.

Årsregnskabet skal være godkendt af den øverste ledelse i den juridiske enhed, der søger på vegne af festivalen.

Ansøgere, hvis årsregnskab ikke revideres af en godkendt revisor, skal indsende en revisorerklæring sammen med det bestyrelsesgodkendte årsregnskab. Slots- og Kulturstyrelsen stiller en skabelon for denne revisorerklæring til rådighed.

2. De juridiske enheders egen opgørelse og erklæring

De juridiske enheder, der var omfattet af ansøgningen om kompensation, skal udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • at de periodiserede omkostninger og indtægter, som ansøger har afholdt henholdsvis modtaget i kompensationsperioden, ikke afviger med mere end minus henholdsvis plus 10 % fra den opgørelse, som de juridiske enheder udarbejdede til brug for ansøgning om kompensation
 • at ansøger ikke i regnskabsåret har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som ikke indgik i det likviditetsbudget, som blev udarbejdet til brug for ansøgning om kompensation.
 • at kompensationen er anvendt til finansiering af ordinære driftsomkostninger, af ekstraordinære omkostninger som følge af COVID-19 foranstaltninger eller nødvendige ekstraordinære omkostninger.
 • at forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen ikke har ændret sig væsentligt.

Den juridiske enhed, der har modtaget kompensation, skal underrette Slots- og Kulturstyrelsen, hvis den festival, der er modtaget kompensation for, i sin oprindelige eller i ændret form opføres senere inden for samme sæson, afvikles af en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere eller hvis den juridiske enhed understøtter afvikling af et i det væsentligste tilsvarende arrangement.

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Lovgrundlag

Nødpulje til store velgørende musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs, som følge af restriktioner i forbindelse med håndtering af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1555 af den 2. juli 2021. (aktstykke nr. 302, afgjort den 24.juni 2021).

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023