Udbud af et lydunivers til børn og unge

Udbud af et lydunivers til børn og unge

Tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i form af et digitalt public service-lydunivers med indhold til børn og unge med tilskud udbydes ved en skønhedskonkurrence.

Det er Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om vinderen af udbuddet.

Ved ansøgningsfristen d. 18. marts 2024, var der indkommet 4 ansøgninger.

De 4 ansøgere er:

• Aller Media A/S

• Bundesen Management ApS

• Muncks Studios København ApS

• Golittle ApS

Radio- og tv-nævnets evalueringsrapport kan læses her

Børnesagkyndiges vurdering kan læses her

Deltagelse i udbuddet sker ved indgivelse af en ansøgning via linket øverst på siden.

Ansøgningsskemaet var åbent frem til den 18. marts 2024 kl. 12.00.

Til ansøgningen skal bilagene 1- 7 vedhæftes, idet det bemærkes, at Bilag 1 kun er obligatorisk i det omfang, der er tale om en sammenslutning af deltagere, f.eks. et konsortium. Bilag 2 er kun obligatorisk, hvis kontaktpersonen er en anden end den tegningsberettigede. 

Det er obligatorisk for alle ansøgere at indlevere enten anfordringsgaranti, dvs. Bilag 3A, eller Bilag 3B dokumentation for deponering af DKK 2 mio. på en spærret konto.

Alle ansøgere skal tillige vedhæfte bilagene 4 - 7. Bilagene kan samlet maksimalt fylde 15 MB. Derudover skal ansøger indsende vedtægter for den eller de ansøgende virksomheder. 

Ved indgivelse af ansøgningen accepterer ansøger, jf. bekendtgørelsens § 25, stk. 2, vilkårene i udbudsmaterialet.

Skulle der opstå problemer med at anvende det elektroniske ansøgningsskema eller de tilhørende bilag, opfordres ansøger til at rette henvendelse til Radio- og tv-nævnets sekretariat inden udløbet af ansøgningsfristen den 18. marts 2024 kl. 12.00. Henvendelse skal ske på mail: rtv@slks.dk

Ansøgere opfordres til at afsætte god tid til at gennemføre ansøgningsproceduren.

Radio- og tv-nævnet kan afvise ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Nævnet vil dog ikke afvise ansøgninger, der alene har uvæsentlige mangler, eksempelvis formelle mangler, der er uden betydning for ansøgningens indhold.

Ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede minimumsoplysninger, eller hvor der ikke er stillet en anfordringsgaranti eller deponering på DKK 2 mio., eller hvor ansøger ikke inden den for Radio- og tv-nævnet stillede frist besvarer spørgsmål om supplerende oplysninger, præciseringer eller fuldstændiggørelse af ansøgningen, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet.

Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen. Ansøgninger, der indkommer efter den angivne ansøgningsfrist, vil således ikke blive behandlet.

Ansøger vil efter indsendelse af ansøgningen modtage en kvitteringsmail fra Radio- og tv-nævnets sekretariat på modtagelsen af ansøgningen og bilagene.

Ansøgningerne vil være tilgængelige for offentligheden i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).

Som udgangspunkt er der således adgang til aktindsigt i alle ansøgninger med bilag. Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysninger i ansøgningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven. Eksempelvis kan oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende undtages fra retten til aktindsigt, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår.

Såfremt ansøgningen indeholder oplysninger, som ansøger anser for omfattet af offentlighedslovens undtagelser fra adgangen til aktindsigt, skal dette meddeles ved indsendelse af ansøgningen

Spørgsmål, der stilles om udbudsmaterialet, vil blive offentliggjort i anonymiseret form her på siden. 

Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, såfremt der ikke fremkommer egnede ansøgere eller til på ethvert tidspunkt i processen af ændre de i udbudsmaterialet angivne frister eller at udskyde tidspunktet for sin afgørelse.

Oplysninger herom vil snarest muligt blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside sammen med oplysninger om nyt forventet tidspunkt. Oplysningerne vil også blive sendt til ansøgernes kontaktpersoner, hvis udsættelse skulle ske efter ansøgningsfristens udløb.

Uddybende spørgsmål til ansøgere med henblik på præcisering af de afgivne oplysninger i ansøgningerne vil dog blive rettet til pågældende ansøgers kontaktperson.

Sådanne ændringer betragtes som den del af udbudsmaterialet, som ansøger accepterer ved indlevering af ansøgning.

Det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden udgør DKK 66,0 mio. (2024- pl). Tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Ansøger skal i planen for driften dokumentere, at der de enkelte år udbetales følgende tilskud: DKK 13,2 mio. i 2024, DKK 26,4 mio. årligt i 2025 og 2026 (2024-pl).

Hermed følger svar på de stillede spørgsmål såvel på informationsmødet den 26. februar 2024 som modtaget i den skriftlige spørgerunde.

Ved besvarelsen henvises til bekendtgørelse nr. 130 af 5. februar 2024 om udbud af public service-lydunivers med indhold til børn og unge (bekendtgørelsen) og udbudsmaterialet af 19. februar 2024.

1) Spørgsmål:

Er alle ansøgninger med i opløbet om tilladelsen efter offentliggørelsen af de konditionsmæssige ansøgninger den 20. marts 2024, eller er der kun en top tre liste?

Svar:
Alle ansøgninger, som ved den indledende gennemgang efter ansøgningsfristens udløb af Radio- og tv-nævnet er vurderet at indeholde de i udbudsmaterialet krævede oplysninger og dermed anses for at være egnede (konditionsmæssige), indgår på lige fod ved vurderingen af ansøgningerne.

2) Spørgsmål:

I forhold til, at lyduniverset skal stilles vederlagsfrit til rådighed, angår dette alene overfor privatpersoner eller vil det f.eks. kunne anvendes som undervisningsmateriale på en folkeskole? Og hvis der er en tredjepartsplatform, så som e-reolen, må man så sælge det til dette? Hvad med rettighederne, hvem betaler for dette?

Svar:
Det fremgår af § 13, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 11.4. i udbudsmaterialet, at lyduniverset skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Ligeledes fremgår det af § 17, stk. 1, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 11.5.2. i udbudsmaterialet, at programudbuddet kan stilles til rådighed via tredjepartsplatforme, så længe tilladelsens krav til on demand tilrådighedsstillelse er overholdt. Eventuelle indtægter, der hidfører fra tilrådighedsstillelse af programudbuddet på tredjepartsplatforme, betragtes som indtægter, der er knyttet til public service-programvirksomheden og skal medgå til finansieringen af public service-programvirksomheden, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 4., jf. afsnit 11.5.2. i udbudsmaterialet.

Såfremt der i forbindelse med tilrådighedsstillelsen optræder ophavsretlige forhold, er dette nærmere reguleret i lovbekendtgørelse nr. 1093 af 20. august 2023 om bekendtgørelse om ophavsret.  Oprethavsretlige forhold ligger uden for denne udbudsbekendtgørelses virkeområde.   

3) Spørgsmål:

Skal man stifte et helt nyt selvstændigt selskab, eller må man gerne ”rense” et allerede eksisterende selskab, som vil fungere som den selvstændige juriske enhed?

Svar:
Det fremgår af § 4, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 11.2. i udbudsmaterialet, at tilladelseshaver skal være en selvstændig juridiske enhed, hvis eneste formål er at drive det digitale public service-lydunivers med indhold til børn og unge med tilskud.

Der er således intet til hinder for, at ansøger som den selvstændige juridisk enhed anvender et allerede eksisterende selskab, så længe at selskabets eneste formål, jf. ovenfor, overholdes – og dette overholdes i hele tilladelsesperioden.

4) Spørgsmål:

Må der gerne indgå reklamer på tredjepartsplatforme, hvor programudbuddet stilles til rådighed, som f.eks. Spotify via Acast – og hvem har ophavsrettighederne hertil?

Svar:
Det fremgår af § 17, stk. 3, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 11.5.2. i udbudsmaterialet, at tilrådighedsstillelse af programudbuddet på tredjepartsplatforme kan ske på tjenester med reklamer m.v. Eventuelle indtægter, der hidfører fra tilrådighedsstillelse af programudbuddet på tredjepartsplatforme, betragtes som indtægter, der er knyttet til public service-programvirksomheden og skal medgå til finansieringen af public service-programvirksomheden, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 4, jf. afsnit 11.5.2. i udbudsmaterialet.

Såfremt der i forbindelse med tilrådighedsstillelsen optræder ophavsretlige forhold, er dette nærmere reguleret i lovbekendtgørelse nr. 1093 af 20. august 2023 om bekendtgørelse om ophavsret.  Oprethavsretlige forhold ligger uden for denne udbudsbekendtgørelses virkeområde.

5) Spørgsmål:

Vil en ansøger få tildelt flere point ved vurderingen, hvis det tilkendegives, at programudbuddet er til rådighed på flere tredjepartsplatforme?

Svar:
Det fremgår af § 38, stk., 4, nr. 3, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 7.2.2. i udbudsmaterialet, at Radio- og tv-nævnet ved sin vurdering af de beskrevne planer for distribution og tilrådighedsstillelse af programudbuddet bl.a. vil lægge vægt på, i hvor høj grad ansøger sikrer, at distribution og tilrådighedsstillelse af programudbuddet når målgruppen, herunder distribution og tilrådighedsstillelse foregår på platforme, som er udbredte og anvendes af målgruppen. Videre fremgår det af § 17, stk. 1, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 11.5.2. i udbudsmaterialet, at programudbuddet kan stilles til rådighed via tredjepartsplatforme, så længe krav til on demand tilrådighedsstillelse er overholdt. Det vil således bero på en konkret vurdering fra nævnets side.

6) Spørgsmål: 

Skal redaktionen være på navngivne personer, eller er det tilstrækkeligt, at det er profiler?

Svar: 
Det fremgår af § 6, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 11.2. i udbudsmaterialet, at tilladelseshaver skal have en selvstændig redaktion bestående af en ansvarshavende redaktør. Videre fremgår det, at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skal have erfaring med udvikling, produktion eller tilrettelæggelse af programindhold målrettet børn og unge. 

Desuden fremgår det af § 30, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 6.2.2. i udbudsmaterialet, at planerne for public service-programvirk-somheden skal indeholde planer for den selvstændige redaktion, herunder en redegørelse for den organisatoriske og redaktionelle kapacitet samt kompetencer og erfaring i relation til det planlagte programudbud.

Endelig fremgår det af § 38, stk. 3, nr. 1, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 7.2.1. i udbudsmaterialet, at Radio- og tv-nævnet ved sin vurdering af de beskrevne planer for public service-programvirksomheden bl.a. vil lægge vægt på, i hvor høj grad ansøgningen demonstrerer kompetencer og erfaringer i relation til det planlagte programudbud. Det vil i den forbindelse blive tillagt positiv betydning, at ansøger kan dokumentere relevante kompetencer og erfaring hos nøglepersoner.

Det er således ikke principielt et krav, at der skal indgå navngivne personer, men ansøger skal være opmærksom på, at ansøger deltager i en skønhedskonkurrence, og at, jf. ovenfor, at det vil blive tillagt positiv betydning, at ansøger kan dokumentere relevante kompetencer og erfaring hos nøglepersoner.

7) Spørgsmål:

Sidder Radio- og tv-nævnet hver i sær og giver point eller sidder de samlet og læser ansøgningerne igennem?

Svar:
Alle ansøgninger med bilag bliver fremsendt til Radio- og tv-nævnet.  På mødet onsdag den 22. maj 2024 gennemgår og vurderer nævnet de indkomne ansøgninger og giver point i forhold til de anførte tildelingskriterierne, jf. § 38, stk. 2, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 7.2. i udbudsmaterialet, ud fra den opstillede pointskala, jf. afsnit 7.3. i udbudsmaterialet.

8) Spørgsmål: 

Kan et programformat dække flere af de listede programkategorier, eller kan et format kun dække/indgå i en enkelt kategori?

Svar:
Det fremgår af § 10, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 11.3. i udbudsmaterialet, at tilladelseshavers programudbud og nyproduktion skal have en tematisk bredde og skal ud over nyheder som minimum omfatte fire af følgende programkategorier: samfund, kultur, drama, underholdning, viden og musik. Det kan ikke udelukkes, at et programudbud og nyproduktion kan omfattes af flere programkategorier men det må bero på en konkret vurdering af Radio- og tv-nævnet.

9) Spørgsmål:

Er det muligt at få en liste over tidligere udbydere, der har vundet et lignende digitalt public service-udbud?

Svar:
Radio- og tv-nævnet har tidligere udbudt følgende af public service-indhold:

  • Udbud af den fjerde FM-kanal
  • Udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM- og DAB)
  • Udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur

Yderligere information findes på: Udbud (slks.dk)

10) Spørgsmål: 

Det fremgår af afsnit 6.2.1.3. om ejerskabserklæring følgende:  ”Ansøger bekræfter i ansøgningsskemaet, at DR eller deltagere i et konsortium bag det digitale lydunivers for børn og unge med en ejerandel over 10 pct. ikke indgår i en eventuel sammenslutning, der ansøger om tilladelsen” Hvordan skal den overstregede del forstås? Et konsortium vil (oftest) være en sammenslutning af flere, der ansøger om tilladelsen (som en selvstændig juridisk enhed naturligvis). Men der vil hver ejerandel (oftest) udgøre mere en 10%, så hvad betyder det ovenstående? Refererer den del også kun til DR eller?

Svar:
Dette afsnit i udbudsmaterialet referer til § 29 i bekendtgørelsen vedrørende DR og angår således ikke øvrige ejerandele i et evt. konsortium.

11) Spørgsmål:

Det fremgår af afsnit 6.2.2. om økonomiske & organisatoriske forhold i udbudsmaterialet følgende: ”Den selvstændige juridiske enhed kan basere sin virksomhed på andre enheders formåen og ressourcer, herunder eksempelvis underleverandører eller enheder, der er helt eller delvist ejet af ejerkredsen, jf. dog afsnit 6.2.1.3. I givet fald skal ansøger godtgøre, at den selvstændige juridiske enhed fuldt ud – med respekt for kravet om økonomisk adskillelse – kan råde over de beskrevne ressourcer.” Betyder det her at selvstændigt ejede selskaber, hvis indehavere er ejet af medlemmer af konsortiets ejerkredsen, den selvstændige juridiske enhed, ikke må være underleverandør til universet, hvis konsortiet vinder udbuddet?

Svar:
Dette afsnit i udbudsmaterialet referer til kravene til indholdet af ansøgningen og henviser til beskrivelsen af de økonomiske og organisatoriske forhold, der kan være baseret på eksisterende selskabers formåen. Det er således ikke direkte reguleret, at underleverandører ikke kan være selskaber affilieret med den selvstændige juridiske enhed.

12) Spørgsmål:

Det fremgår af afsnit 11.5.4. i udbudsmaterialet om anden virksomhed følgende: ”Tilladelseshaver kan uanset 11.2. drive anden virksomhed i tilknytning til public service-programvirksomheden med henblik på udnyttelse af tilladelseshavers tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v. Hvordan skal det her forstås? Kan der under teknisk udstyr også forstås videresalg af fx den tekniske løsning uden indhold? Og hvordan skal ”særlig sagkundskab m.v.” tolkes? Kan I komme med eksempler?

Svar: 
Det fremgår af § 19, i bekendtgørelsen, jf. afsnit 11.5.4. i udbudsmaterialet, at tilladelseshaver har mulighed for at drive anden virksomhed ved siden af public-servicevirksomheden. Det kan eksempelvis være udlejning af lydstudier eller afholdelse af events.

13) Spørgsmål:

Er der mulighed for at medsende flere bilag end de prædefinerede 1-7? Hvis ikke, hvordan anbefales det så, at der f.eks. redegøres for den etablerede redaktions kompetencer (CV’er)?

Svar:
Der opfordres til at bilag som f.eks. CV’er indsendes som ét sammenhængende bilag. Hvis de ikke kan indsendes sammen med ét af de obligatoriske bilag, opfordres der til at indsende øvrige bilag på enten bilag 1 eller bilag 2, hvis disse ikke anvendes. I sidste instans er det også muligt at indsende øvrige bilag til rtv@remove-this.slks.dk.

Opdateret 06. juni 2024