Søby Brunkulsleje

Brunkulsvej, Herning Kommune

Under hedesletterne ved Herning, Brande, Videbæk og Borris findes der store aflejringer af brunkul. Lagene er dannet i den geologiske periode Miocæn (23-8 mio. år f.v.t.). Brunkullene ligger som regel i tre lag a 1-2 meters tykkelse under et sandlag på 12-15 meter.

Da Danmark under 1. og 2. verdenskrig blev afskåret fra import af kul og olie, steg efterspørgslen efter de hjemlige energikilder, træ og tørv. Flere steder i Midt- og Vestjylland begyndte man også at grave brunkul for at dække behovet for brændsel.

Ved Søby blev de første brunkul gravet i januar 1940 nær gården Voldsgård vest for Søby Sø. I løbet af få måneder åbnede private entreprenører en række kullejer på arealer, som de lejede eller købte af landmændene.

I begyndelsen blev overjorden gravet af med skovl og spade og kørt væk på trillebør. Men snart blev håndredskaberne afløst af gravemaskiner og transportbånd. Den høje grundvandsstand på hedesletterne gjorde det nødvendigt med store pumpeanlæg i gravene, drevet med dampmaskiner og stationære motorer. Da der efterhånden kom elektricitet til området, overtog elmotorerne det hårde arbejde ved pumperne.

Arbejdsløsheden gjorde, at der var rift om arbejdet i brunkulslejerne, selv om det var tungt og farligt. Mange arbejdere strømmede til det tidligere så tyndt befolkede område og indlogerede sig i begyndelsen på gårdene og i hastigt etablerede pensionater. I løbet af et par år opstod der en hel by ved Voldsgård med omkring 1800 indbyggere. Flere hundrede primitive huse af genbrugsbrædder og tagpap skød op, og der blev også etableret købmandsforretninger, fritidshjem, børnehaver, pensionater og en Falck-station.

Bygninger og anlæg

Søby er det betydeligste brunkulsleje på Herning-egnen med anslået 50 mio. m³ brunkul inden for et areal på 1650 hektar. I årene 1940-70, hvor de sidste kul blev taget op, gravede man ca. 20 mio. m³ på godt 1000 hektar.

For at klare en del af transporten anlagde DSB i 1941 et sidespor til Herning-Brande-banen ind gennem lejet til Søby. Her etablerede man tre læssespor og et ventespor. Både jernbanesporet og Søby Station er i dag fjernet.

Ved Voldsgård findes endnu enkelte beboelsesbarakker, hvoraf en er indrettet til et lille brunkulsmuseum. Overalt i områdets landsbyer og småflækker er der bevaret huse fra "brunkulstiden", selv om de fleste af dem nu er udvidet og ombygget. Den bedst bevarede fabriksbygning i området er Søby Værk, der blev opført i 1951 som briketfabrik. Ved Brunkulsvej er brovægten og vejehuset, hvor lastbilerne blev vejet ved ind- og udkørsel, delvis bevaret.

Selve brunkulslejerne, både ved Søby og andre steder i regionen, ligger i dag som delvist tilplantede naturområder. Da det er farligt at færdes omkring gravene, er der kun begrænset adgang for offentligheden.

Arkiv

På Herning Museum findes en stor billedsamling, der dokumenterer livet i brunkulsgravene og barakbyerne. Desuden findes mindre arkiver fra brunkulsfirmaer. Lokalhistorisk Arkiv i Herning råder ligeledes over billed- og arkivmateriale.

Vurdering

Søby Brunkulsleje er i dag et af regionens mest særprægede naturområder og et vidnesbyrd om en markant, men tidsbegrænset råstofindustri.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Opdateret 24. oktober 2019