Skærbæk Uldspinderi

Kirkevej 13, Skærbæk, Tønder Kommune

Uldspinderiet i Skærbæk nord for Tønder blev grundlagt i 1889 af Markus Christian Petersen, som var søn af en farver. Med undtagelse af en kort periode omkring århundredeskiftet, var virksomheden i familiens eje frem til 1985.

Bygningskomplekset på hjørnet af Kirkevej og Skærbækgårdsvej omfattede spinderi, farveri, væveri, butik og boliger til både ejer og ansatte. Virksomheden forarbejdede rå uld til farvet og ufarvet garn samt vævede tekstiler. Farveriet og væveriet blev dog senere nedlagt.

Skærbæk Uldspinderi var i drift indtil 1998, men i de sidste årtier på lavt blus. I år 2000 blev det omdannet til arbejdende museum.

Bygninger og anlæg

Spinderiet består af en hovedbygning mod Kirkevej, en sidebygning med Skærbækgårdsvej og en mellembygning, der forbinder de to. Bygningerne er i to etager og opført i røde mursten med dekorative detaljer i gule sten. Hovedbygningen havde oprindelig skiftertag, mens taget på sidebygningen var dækket med tagpap. De to bygninger har hhv. eternit- og bliktag.

Hovedbygningen var indrettet med lejlighed til spinderiets ejer og garnbutik i stueetagen og spinderi på 1. sal. Butikken er senere ombygget til beboelse, og det store butiksvindue er skiftet ud. I spinderiet på 1. sal blev der opstillet en række dampdrevne maskiner, bl.a. karte- og spindemaskiner og to mekaniske væve. De originale maskiner af tysk fabrikat er stort set bevaret intakt.

I sidebygningen, der ligger vinkelret på hovedbygningen, var der tidligere garnfarveri og beboelse for faglærte og tjenestefolk. En brønd midt på gårdspladsen forsynede farveriet med vand.

I den lille mellembygning stod dampkraftanlægget, som oprindelig drev maskinerne. Til anlægget hørte en 20 meter høj skorsten. I 1950'erne blev dampmaskinen afløst af elektromotorer, og i 1960'erne fjernedes både dampanlægget og skorstenen.

En stald- og lagerbygning, der også indeholdt lokum til arbejderne, blev revet ned i 2000.

Arkiv

Tønder Museum gennemførte i 1998 en dokumentation af uldspinderiet.

Vurdering

Skærbæk Uldspinderi er yderst velbevaret, både hvad angår bygninger og inventar. Uldspinderiet repræsenterer en industrialisering af de traditionelle erhverv: fåreavl og tekstilproduktio, som ellers foregik på egnens gårde.

Udpegning og vurdering: Museet på Sønderborg Slot.

Opdateret 03. august 2022