Avedøre Holme industrikvarter

Hvidovre Kommune

Avedøre Holme var oprindelig nogle småøer mellem Kalveboderne og Brøndby Strand. Øerne havde et frodigt plante- og dyreliv, og om sommeren gik der græssende køer. Da man i 1920'erne byggede en lav dæmning, kom der lidt sommerhusbyggeri på holmene.

Efter 2. verdenskrig var der mangel på industrigrunde i hovedstaden. Det førte til idéen om at udnytte Avedøre Holme, der lå godt i forhold til København og det planlagte motorvejsnet. I 1956 søgte foreningen Dansk Arbejde om tilladelse til at inddæmme området. Tilladelsen kom i 1961, og i 1964 gik arbejdet i gang. To år senere kunne den første virksomhed flytte ind i det nye og totalplanlagte industrikvarter. Et pumpeanlæg sørgede for, at området bag digerne blev holdt tørt.

Avedøre Holme var tiltænkt de store fabrikker, men det blev især transport- og lagervirksomheder, der flyttede ind. Virksomhedernes hovedsæder flyttede ikke med, men forblev i København.

Den økonomiske krise i 1970'erne satte en stopper for udviklingen i Avedøre Holme. Man nåede aldrig op på det forventede antal arbejdspladser. Blandt andet kom Center Syd, et stort kontorkompleks fra 1982, til at stå delvis tomt.

I 1980'erne inddæmmede man yderligere et område mod syd. Her placerede kommunen Avedøreværket, et affaldsdepot og et rensningsanlæg. Disse offentlige institutioner var ikke med til at forbedre kvarterets image.

Avedøre Holme skal ses i sammenhæng med den nærliggende Avedøre Stationsby. Her var det meningen, at arbejdskraften skulle bo. En højbane, som aldrig blev til noget, skulle have bragt arbejderne frem og tilbage mellem hjem og arbejde.

Bygninger og anlæg

Avedøre Holme industrikvarter er med sine 450 hektar et af Danmarks største industriområder. Mod nord afgrænses kvarteret af Køge Bugt-motorvejen, på de øvrige sider er der vand. Boligområderne på den anden side af motorvejen afskærmes fra industrien af et grønt bælte.

Området bærer præg af en gennemført planlægning med brede, retvinklede boulevarder og store grunde. Ensartet, nærmest anonymt elementbyggeri fra 1970'erne er det dominerende træk. Bygningerne er beregnet til nemt at kunne skifte funktion. Her er det kun navneskiltene, som røber, hvad der foregår indenfor. De mest karakteristiske bygninger er Avedøreværket og kontorkomplekset Center Syd.

Et system af diger, dæmninger og pumpeanlæg er selve forudsætningen for industrikvarterets eksistens.

Vurdering

Avedøre Holme industrikvarter repræsenterer perioden fra 1960'erne og frem. Efterkrigstidens ideal om en totalplanlægning skinner tydeligt igennem. Her er det ikke længere fabriksejeren, men det offentlige, der træder ind og styrer forholdet mellem arbejde, bolig og fritid.

De tre kommunale institutioner (kraftvarmeværk, affaldsdepot og rensningsanlæg) er eksempler på, hvordan det offentlige varetager aspekter af det danske industrisamfund.

Byggestilen er karakteristisk for 1960'erne og -70'erne: rationel og effektiv. Forklaringen på, at man overhovedet turde bygge på en gruppe holme, skal findes i tidens tro på teknologiens ufejlbarlighed. Hvis pumpesystemet en dag svigter, vil alt undtagen Avedøreværket blive oversvømmet!

Avedøre Holme er også historien om 1970'ernes krise og om en udvikling, der ikke gik, som man havde forventet. Kvarteret blev ikke særlig attraktivt for industrien. Produktionen flyttede i stedet til provinsen og senere ud af landet.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 03. august 2022