Udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren

Puljen støtter udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren. Puljen støtter udvikling af museernes læringspotentialer og vidensproduktion i lærende partnerskaber med uddannelsessektoren.

Støttet i 2015:

J.F Willumsens Museum og Roskilde Museum indgår tværfagligt udviklingssamarbejde for at arbejde med sprogstimulering til dagtilbudsbørn og indskolingsbørn. 890.000 kr.

"Museet som læringsrum for sprogstimulerende undervisning i dagtilbud og indskoling"
Over en 2-årig periode vil J.F. Willumsens Museum, ROMU-Roskilde Museum (afd. Frederikssund Museum) og bibliotekerne i tæt samarbejde med Udviklingscenter for børn og børnekultur arbejde med udviklingen af nye undervisningsmetoder, samarbejdsformer og undervisningsmaterialer målrettet undervisningen af børn med sprogvanskeligheder i alderen 5-8 år. Projektet vil have særlig fokus, hvorledes visuelle og sanselige processer kan styrke den sprogstimulerende undervisning.

Vikingeskibsmuseet og Museum Lolland-Falster indgår samarbejde om formidling af marinearkæologen gennem inddragelse af unge i udviklingen af indholdet til udstillingen. 600.000 kr.

"Det marinearkæologiske Eksperimentarium – udvikling af udstilling og undervisning"
Med afsæt i udstillingen ”marinearkæologisk Eksperimentarium” ønsker Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet at undersøge og eksperimentere med, hvordan man kan lave inkluderende, social, digital og relevant faglig læring om marinearkæologi til elever fra grundskolen. Museerne vil inddrage elever og lærere i en 3-årig proces omkring udviklingen af udstilling og undervisning om marinearkæologi.

Svendborg Museum/Forsorgsmuseet og Horsens Museum/Fængselsmuseet indgår samarbejde om udviklingen af dilemma-spillet ”Fattiggård og Fjendeland” for udskolingen gennem en omfattende brugerinddragelse. 758.000 kr.

"Fattiggård eller fjendeland?"
Udvikling af et digitalt dilemma-spil til udskolingsklasser, hvor et tværinstitutionelt samarbejde ml. Forsorgsmuseet, Horsens Museum, Svendborgs kommunes 11 folkeskoler samt skoleafdelingen, Nationalt Videncenter for historie og kulturarvsformidling understøtter, forsker i og styrker samarbejdsmulighederne mellem museer og folkeskole.

Industrimuseet, Viborg Museum og Gasmuseet indgår 3-årigt samarbejde for udbygge, udvikle og forankre partnerskabsmodellerne mellem skoler og museer gennem Adoptionsklasser. 900.000 kr.

"Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem skoler og museer – AKSOM"
Projektet AKSOM skal udvikle samarbejdsmetoder i lærende partnerskaber mellem skoler og museer. Samarbejder om en eller flere klasser, som adopteres af partnerskabernes museer. Første del af AKSOM organiseres som aktionsforskning med tanke på at ændre samarbejdspraksis, både hos deltagerne og på sigt hos andre museum-skole partnerskaber. Deltagere er tre museer og tre folkeskoler i Horsens, Viborg og Hobro. Projektet har hjemsted på Danmarks Industrimuseum.

Frederiksbergmuseerne/Storm P. Museet for Dansk Bladtegning og Københavns Sprogcenter indgår samarbejde om udvikling af sprogundervisning gennem humor, satire og ansættelser på museet. 400.000 kr.

"Katten har fået kyllinger!"
Humor og satire er på en gang et fænomen, der samler og adskiller mennesker – og sjældent mere aktuelt end nu. Nærværende tværmuseale projekt ønsker at indgå i en fremadrettet dialog vha. interkulturel udveksling i et samarbejde udenlandske borgere fra Københavns Sprogcenter. Gennem workshops vil deltagerne indsamle, udvælge og perspektivere eksempler på international humor og satire udtryk verbalt, illustreret eller performet.

Bilag

Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)

Furesø Museerne, Museum Nordsjælland og Helsingørs Bys museer indgår tværfagligt og tematisk samarbejde om kulturmøder og migration. 394.000 kr.fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Videndeling/Oversigt_over_stoettede_projekter/Museernes_samarbejde_med_undervisningssektoren/_Beretning___Beretning_for_Kulturstyrelsen_m_underskrift.pdf

"Kultur på vej!"
Kultur på vej skaber fire undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder sammen om, hvordan mobilitet skaber kulturmøde og påvirker lokalområdet fysisk og kulturelt. Forløbene målrettes undervisningen i historie på hhv. 3-4. klassetrin, 5-6. klassetrin, 7-9 klassetrin og i gymnasiet. Undervisningsmaterialet består af en kildesamling samt et workshopforløb med de deltagende museer. Desuden udgives to akademiske artikler, der formidler hhv. det metodiske forskningsprojekts resultater og de pædagogiske refleksioner over projektet.

Bilag

Læs mere om projektet her (pdf)

fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Videndeling/Oversigt_over_stoettede_projekter/Museernes_samarbejde_med_undervisningssektoren/Afrapportering_af_projektet_Kultur_pa___Vej.pdfHerregårdsmuseet Gl. Estrup, Museet på Sønderskov og 2 lokale gymnasier indgår nye partnerskaber – bla. gennem jobswops. 408.000 kr.

"Partnerskaber på tværs!"
Partnerskaber på tværs er et pilotprojekt udformet som et forpligtende og formaliseret lærende partnerfællesskab mellem Gl. Estrup, Paderup Gymnasium, Museet på Sønderskov og Vejen Gymnasium, hvor grænserne mellem faggrupperne og institutionerne overskrides og udviskes med det formål at være forbillede for lignede formaliserede partnerskaber på nationalt såvel som internationalt plan i kraft af, at projektet er et videreudvikling af partnerfællesskaberne i Intrface. Ph.d. Sally Thorhauge bidrager som facilitator via sine forskningsresultater på området.

Den Hirschsprungske samling og David Samling sætter fokus på tværkulturelle perspektiver. 500.000 kr.

"Tværkulturelle perspektiver på kunst og kultur"
Den Hirschsprungske samling og Davids samling vil i samarbejde udvikle nye formidlingsgreb til samlingerne og sætte tværkulturelle perspektiver på ældre dansk og islamisk kunst. Formålet er at udvikle digitalt støttede læringstiltag, der sikrer inklusion af brugerne med forskellige kompetencer, og at styrke den interkulturelle dialog i brugernes møde med forskellige kunsttraditioner.

Bilag

Læs mere på projektets hjemmeside

Støttet i 2014:

http://www.kultur-mix.dk

Kvindemuseet
”Seksualundervisning på museer”
Kvindemuseet og Naturhistorisk museum i Aarhus gentænker seksualundervisning, som er obligatorisk fra 1.-9. klasse. Læseplanen understreger at der skal være afstand til elever og læreres eget erfaringsgrundlag. Museerne vil udvikle rammer for samvær, refleksion, samtale og historisk perspektivering. Deres genstande kan skabe nødvendig distance, der giver nye muligheder og dermed bidrage til udvikling af unges seksuelle identitet.
Støttet med 300.000 kr.

Den gamle By – Danmarks Købstadsmuseum
”Inklusion – viden og oplevelser for alle”
Projektet undersøger og udvikler metoder i museers undervisning til brug for skoleklasser med inklusion af elever med særlige behov. Sammen med skoler og pædagogiske fagpersoner afprøves og evalueres forskellige didaktiske greb. Metoder og best practice forløb udvikles og beskrives indenfor kultur- og naturhistoriske emner, og videndeles med andre skoler og museer.
Støttet med 559.000 kr.

HEART – Herning Museum of Contemporary Art
“Museet I den åbne skole – lærende partnerskaber mellem museer og skoler I samarbejde med lokale kommuner”
Museet i den åbne skole er et samarbejde mellem 12 museer, 12 kommuner og 12 skoler om udvikling af modeller for brug af museet som læringsrum i forlængelse af folkeskolereformen. I 12 lokale projekter indgås partnerskab og udvikles læringsaktiviteter. Der udvikles viden og erfaring centralt via fælles læringsdage og opfølgning samt konsulenthjælp fra projektleder og nationalt netværk af Skoletjenester, samt følgeforskning fra nationalt Videnscenter for Historie- og kulturarvsformidling.
Støttet med 1.500.000 kr.

Bilag 

Se projektets praksismanual her (PDF)

fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Videndeling/Oversigt_over_stoettede_projekter/Museernes_samarbejde_med_undervisningssektoren/Museet_i_den_aabne_skole.pdfLæs mere om projektet her (PDF)

Frederiksbergmuseerne
”Læring, kunst og museer – netværk, kompetenceudvikling og læringsteorier”
Frederiksbergmuseerne, Ribe kunstmuseum og Sorø kunstmuseum samarbejder om udvikling af lokale partnerskaber med kulturskoler og folkeskoler med det formål at forankre skolereformens målsætning om understøttet læring. Projektet skal desuden sikre at kunstmuseernes kompetencer forankres i lokale skoleudviklingsprojekter. Projektet er baseret på national videndeling og kvalificering af partnerskabstanken, der skal resultere i en række brugerudviklede, æstetiske læringsforløb.
Støttet med 300.000 kr.

Læs mere om projektet her (PDF)

Nationalmuseetfileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Videndeling/AEstetisk_laering_-_master_-_aktuelt_c_med_sidetal.pdf

”Nye veje – Lærende partnerskaber omkring den åbne skole”
Projektet bygger på at etablere lærende partnerskaber mellem kulturhistoriske museer og skoler med henblik på at udvikle nye bæredygtige samarbejdsformer som øger skolernes muligheder for at gøre brug af museer i undervisningsøjemed. Det er den nye skolereforms oplæg til at både kultur- og foreningsliv skal indgå i skolen med aktiviteter, der understøtter elevernes læring, som er udgangspunkt for projektet.
Støttet med 1.000.000 kr.

Vesthimmerlands Museum (i samarbejde med 7 museer og 6 forvaltninger) Museumsundervisning for børn med særlige behov – netværk , kompetenceudvikling, læringsteori og effektmåling. 1.659.000 kr.

Bilag

Læs om erfaringerne fra projektet her (PDF)
Se projektets praksismanual her (PDF)  

Horsens Museum Demokrati & demokratisering – læringsprocesser i samfundet, klasseværelset og museet.

Støttet med 453.750 kr.

Storm P Museet  Fortid, Nutid, Fremtid – Museer, humor og plejesektoren.
Støttet med 629.000 kr.

Arbejdermuseet Unge stemmer (valgfag til udskolingen om demokrati og medborgerskab)
Støttet med 755.000 kr.

Bilag

Læs mere om erfaringerne fra projektet her (PDF)

Se projektets praksismanual her (PDF)

Se publikation fra projektet (PDF)

Se eksempel på undervisningsbeskrivelse (PDF)

Se artikel om projektet (PDF)

Se film om projektet her (YouTube-link)

BRANDTS – connecting Art and Vocational Education. Museet som lærings-, oplevelses- og dialogpartner I erhvervs-, produktions- og fagskolernes undervisning og udviklingsarbejde.
Støttet med 755.000 kr.  

Opdateret 03. januar 2020