Kvalitative Brugerundersøgelser 2017

Støttet i 2017

Skovgaard Museet: Multimodale fortællinger: Kvalitative undersøgelsesmetoder til nye brugergrupper: 114.700 kr.
”Multimodale fortællinger” er et brugerundersøgelsesprojekt målrettet ikke-brugere. Målet er at afprøve multimodal og materiel historiefortælling, som metodiske greb til at skabe værdifulde museumsmøder med kunst, kultur og historie og undersøge, om disse møder kan få nye brugere til museet. Projektets mål er således at afdække, hvorvidt de multimodale og narrative greb vil betyde, at ikkebrugere oplever møderne med samlingen som relevante og værdifulde, og i så fald hvordan?

Statens Museum for Kunst: Fra brugerdata til strategisk målgruppeværktøj: 228.100 kr.
Dette projekt skal forbedre den samlede museumsoplevelse for brugerne. Vi ønsker at flere brugere får en bedre oplevelse, der gør dem trygge ved museer og dermed motiverer til at bruge museer og besøge SMK igen. Det vil vi gøre ved at skabe et strategisk målgruppeværktøj baseret på Den Nationale Brugerundersøgelse. Målet er således at udnytte resultaterne fra Den Nationale Brugerundersøgelse til at udvikle et strategisk, vidensbaseret og operationelt målgruppeværktøj, der knytter resultaterne til et langsigtet arbejde med udvikling af museets brugergrupper. Værktøjet kan efterfølgende benyttes af andre museer.

De kulturhistoriske Museer i Holstebro: Metodisk redskab til at gennemføre kvalitative brugerundersøgelser i udstillinger, baseret på cases i de nyetablerede udstillinger i Tirpitz og Strandingsmuseum St. George: 250.000 kr.
Dette projekt har to overordnede mål: For det første at give indsigt i brugeroplevelserne på de to museer for dermed at opkvalificere disse i forhold til de målsætninger, som museerne har opstillet. For det andet igennem de konkrete undersøgelser at udarbejde en velfunderet metodik for gennemførelse af kvalitative brugerundersøgelser på kulturhistoriske museer, som skal bidrage til at skabe et systematisk og reflekteret grundlag for udvikling af museernes formidling.
Slutproduktet bliver således dels caseanalyser og konkrete anbefalinger til de to museer og dels en digital manual, som opstiller retningslinjer for udarbejdelse af kvalitative brugerundersøgelser på kulturhistoriske museer: Undersøgelsesdesign, dataindsamling og analyse af data, baseret på erfaringer fra og konkretiseret via projektets to gennemførte undersøgelser.

Opdateret 10. december 2021