Puljen til almennyttige kulturelle projekter

Formålet med denne pulje er, at støtte almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire områder: Demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. verdenskrig.
Note:

Puljen har én årlig ansøgningsrunde. Der kan ikke søges efter ansøgningsfristens udløb. Du kan få en mail om frister, ved at tilmelde dig nedenfor.

Kunstområde :

Frist

  07.03.2022, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Foreninger og selvejende institutioner som er:

 • Formaliseret som en juridisk person med vedtægter, regnskaber, årsberetninger og CVR-nummer.
 • Har eksisteret i to år (som en formaliseret juridisk person) på datoen for ansøgningsfristen.

Har organisationen en hovedorganisation (eller tilsvarende overordnende organisation), skal der søges igennem denne.

Hvad kan der søges tilskud til:

Der kan søges om tilskud på mellem 30.000 kr. og 100.000 kr. til mindre projekter, der ligger inden for et

af nedenstående områder:

 • Demokrati og menneskerettigheder: Der ydes tilskud til projekter, der på nye måder øger engagementet i demokratiske problemstillinger.
 • Kulturbevaring: Der ydes tilskud til projekter, som øger kendskabet til historiske særtræk i et lokalområde.
 • Kulturforståelse: Der ydes tilskud til tværkulturelle projekter, som på nye måder øger kendskabet til mellemfolkelig forståelse.
 • Modstandsfolk 2. verdenskrig: Der ydes tilskud til projekter og aktiviteter, hvis målgruppe er modstandsfolk fra 2. verdenskrig. Disse aktiviteter kan være udflugter og enkeltstående arrangementer.

Projektet skal:

 • Være almennyttigt, dvs. komme andre end organisationen selv til gavn.
 • Have et udviklende formål.
 • Have en afgrænset målgruppe.
 • Være åbent og involvere andre end organisationens medlemmer.
 • Have en afgrænset projektperiode med en start- og slutdato.
 • Projektperioden kan tidligst starte 1. juli i tilskudsåret. 

Puljen yder støtte til forskellige udgifter, så længe de indgår som led i selve projektet. Udgifterne udgør følgende:

 • Administration - max. 10 % af det samlede ansøgte beløb.
 • Honorarer - max. 5 % af det samlede ansøgte beløb.
 • Anskaffelser - max. 5 % af det samlede ansøgte beløb.
 • De øvrige udgifter til projektet – resterende procenter af det samlede ansøgte beløb. 

Hvad kan der ikke søges tilskud til:

 • Projekter, der kan søge støtte fra andre statslige puljer, se www.statens-tilskudspuljer.dk
 • Gentagne, eller årligt tilbagevendende projekter.
 • Projekter, som allerede er i gangsat eller afviklet.
 • Projekter, der har karakter af almindelig drift.
 • Projekter med kommercielle formål.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med denne pulje er, at støtte almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire områder: Demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. verdenskrig.

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning behandles på det foreliggende grundlag. Mangelfulde ansøgninger får afslag.

Hvis de påkrævede standardskabeloner ikke er anvendt, vil ansøgningen få afslag.

Der kan ikke eftersendes bilag.

Vi kan dog kontakte en ansøger, såfremt der er nogle uklarheder i det indsendte.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Projektbeskrivelse på max. en A4 side, der kort og præcist forklarer, hvad projektet går ud på (benyt standardskabelon til projektbeskrivelse)
 • Kort resume over projektbeskrivelsen (max. 300 tegn) - indgår i ansøgningsskemaet. 
 • Budget over projektets samlede indtægter og udgifter (benyt standardskabelon til budget)
 • Vedtægter, som er lovlige, gyldige og underskrevne. Bemærk, det er den underskrevne kopi, som skal indsendes.
 • Kort forankringsplan, der beskriver, hvad der skal ske, når projektet er afsluttet (indgår i ansøgningsskemaet). 
 • Målbare mål og beskrivelse af målgruppe.
 • Erklæring om at organisationen og dens medlemmer inden for de seneste tre år ikke har været straffet i medfør af straffeloven i forbindelse med foreningens virksomhed. Læs 'Vejledning om straffefrihedserklæringen' (PDF)

Økonomi

Puljen finansieres af Udlodningsmidlerne. Puljens størrelse for 2022 er på 7,4 mio. kr. 

Såfremt det samlede ansøgte beløb overstiger puljens størrelse, nedjusteres tilskuddene forholdsmæssigt med udgangspunkt i det ansøgte beløb.

Der udbetales kun til den NemKonto, der er knyttet til dit CVR-nummer. Tilskuddet udbetales samlet så tæt som muligt på projektets startdato.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvis puljens størrelse udgør mindre end 2 mio. kr., vil puljen ikke blive opslået i det pågældende år. Pengene overføres til det efterfølgende års bevilling.

Puljens størrelse kendes typisk i februar, og det vil kort efter fremgå af hjemmesiden, om puljen slås op. 

Hvornår får du svar?

Du vil få svar på din ansøgning, når Folketingets Finansudvalg har godkendt aktstykket. Tidspunktet kan variere.

I 2022 forventer vi at kunne give dig svar ultimo juni, og vi udbetaler dit tilskud så tæt på din projektstart som muligt.

Det er ikke tilladt at anvende tilskuddet, før aktstykket er tiltrådt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, skifter sagen status i portalen. Den skal stå som ”indsendt”. Du kan redigere din ansøgning helt frem til ansøgningsfristens udløb.

Vær dog ekstra opmærksom på, at den ændrede ansøgning skal indsendes igen, da ikke-indsendte ansøgninger afvises ved ansøgningsfristens udløb og bliver således ikke behandlet.

Når ansøgningsfristen udløber: Vi tjekker ansøgningerne for at se om alle formalia er i orden, samt om de ansøgte projekter kan godkendes. Dernæst beregner vi tilskudsbeløbet.

Vi laver et aktstykke med indstillinger om tilsagn og afslag. Det sendes til Kulturministeriet til ministerens godkendelse. Derfra sendes aktstykket videre til Folketingets Finansudvalg, som behandler det på et af deres udvalgsmøder. Folketingets Finansudvalgs mødedagsorden er offentlig tilgængelig på www.ft.dk. Når aktstykket er tiltrådt, sender vi svarbrev til alle i portalen, og udbetaler tilskuddet, så tæt på projektstartdatoen, som muligt.

Lovgrundlag

Udlodningsloven

Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) til landsdækkende almennyttige organisationer sker i medfør af lov nr. 1532 af 19. december 2017 om lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri § 19, pkt. 2, stk. 2  

Projektstøttebekendtgørelsen

Tilskudsmodtagere skal aflægge til Slots- og Kulturstyrelsen jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Det er fjerde gang puljen udmøntes.

Alle aktstykker er offentligt tilgængelige på www.ft.dk og i aktstykkedatabasen hos Moderniseringsstyrelsen. De tidligere modtagere fremgår af aktstykker. 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

 • Kontakte Slots- og Kulturstyrelsen, hvis der er ændringer.
 • Aflægge regnskab efter reglerne i Projektstøttebekendtgørelsen.
 • Ikke anvende projektet til kommercielle formål.

Læs mere om afrapportering

Hvem vurderer ansøgningen

Din ansøgning behandles af Slots- og Kulturstyrelsen, og godkendes af Folketingets Finansudvalg via et aktstykke.

Der kan ikke klages over afgørelser truffet af Folketingets Finansudvalg. Der kan klages over Slots- og Kulturstyrelsens administration af din ansøgning.

Kulturministeriets Departement er klageinstans for puljen. En klage skal være skriftlig, og sendes på mail til Slots-og Kulturstyrelsens hovedpostkasse, post@slks.dk, senest fire uger fra den dag du modtager din afgørelse. Mailen skal mærkes med dit oplyste journalnummer og ordet klage i emnefeltet. Styrelsen sender klagen videre til Kulturministeriets Departement, sammen med en redegørelse og evt. bilag.

 

Opdateret 12. januar 2022