Restaureringsseminar 2008 - oplæg om Nørre Vosborg

v. Thomas Carstens, arkitekt MAA

Nørre Vosborg, ny hotelfløj i et fredet kulturlandskab.

Det nuværende Nørre Vosborg, nær  Ulfborg og Vemb i det tidligere Ringkøbing amt, er en Borggård omgivet af volde og voldgrav, som skal være anlagt og opført i 1532. Det første og tilhørende Ladegårdsanlæg er formentligt opført samtidigt med en samlet placering som i dag - øst for borgen.

Efter flere brande, diverse tilføjelser og tilbygninger er de nuværende avlsbygninger dateret 1788 for nordfløjens vedkommende og 1949 for hele sydfløjen - der sidst nedbrændte i 1946. Ladegårds-anlægget består af 11 enkeltstående eller sammenbyggede lade-, avls- og mandskabsbygning.

I 2003 erhverver bygherren Realea hele Herregården Nørre Vosborg med borg- og ladegårdsanlæg for igennem en markant anderledes brug at bevare de, på dette tidspunkt, stærkt værkbrudne bygninger for eftertiden.

En udfordring i at omdanne en herregård med et tidligere aktivt landbrug, til et nutidigt hotel, kultur- og konferencecenter på såvel herregården og i avlsbygninger.  

Ladegårdsanlægget danner en imponerende optakt til Borgen igennem et symmetrisk, aksefast og meget voluminøst anlæg. Hvor to store agerrumslader dominerer og tegner anlæggets storhed. Det sammenbyggede anlæg danner sammen med portbygningen et beskyttet gårdrum, der åbner sig imod vest og indrammer Borgen.

Ladegårdsanlægget har pr. definition været det bærende, økonomiske og driftsmæssige grundlag for udfoldelsen af "det søde borgliv" – hvis noget sådan har kunne finde sted i det yderste Vestjylland...

Samtidigt har de prunkløse avlsbygninger i deres rene funktionalitet naturligt været Borgen underlegen i arkitektonisk henseende. Ladegårdens mange bygninger vidner om det tidligere stærkt funktionsopdelte anlæg, ligesom de konstruktive forhold i de enkelte bygninger også afspejler datidens funktionelle krav til disse.

Ud over ladernes volumener har Borgen i højere grad været det synlige bevis på herremandens velstand og kulturelle indsigt i de arkitektoniske strømninger fra ind- og udland. I anlægget findes en helt særegen vestjysk nygotik.

Dette omvendte styrkeforhold i økonomisk og arkitektonisk henseende imellem Borgen og ladegårdsanlægget vil, til trods for det samlede anlægs konvertering, stadig være bibeholdt.

Ladegårdens kommende indretning med hoteldrift, storkøkken, udstillings- og konferencerum samt koncert- og teatersal er nu som dengang det økonomiske fundament for - og den mulige overlevelse af - Nørre Vosborg. 

Ligeledes vil anlæggets funktionelle opdeling og konstruktive forhold i de enkelte bygninger bibeholdes efter devise om, at store rum stadig rummer store sammenhængende funktioner, og små fagdelte bygninger indeholder mindre opdelte funktioner.

Da hoteldriften er et kerneområde i visionen om Nørre Vosborgs fremtid, var der et stort ønske fra Bygherren Realea´s side om at bygge nyt i området omkring ladegårdsanlægget. Alle de eksisterende bygningerne havde i programfasen fået nye funktioner, og der var ikke volumen nok i den ellers store bygningsmasse.

Løsningen blev en selvstændig bygning placeret parallelt med de to dominerende nord- og sydlænger i det eksisterende anlæg.

En ny hotellænge der skaber en ny rumlig sammenhæng med agerrumsladens "glemte" nordside og et nyt gårdrum,der eksponerer nordladens 1700'tals murværk og samlede gestalt.

Den nye hotelfløj matcher i volumen det eksisterende anlægs største bygninger. Men på trods af sin størrelse og placering konkurrerer den ikke med det historiske gårdrum og hovedaksen i anlægget.

Når et aktivt og driftigt landbrug står overfor at bygge nyt; en ny svinestald, en ny løsdriftsstald eller lignende, placeres de ofte store volumener i praktisk afstand fra det øvrige produktionsapparat -  det er i den ånd den nye hotelfløjs udformning og placering skal forstås.

Foto af Nørre Vosborg, fredet bygning

Foto af Nørre Vosborg, ny bygning

Foto af Nørre Vosgård 

Opdateret 01. februar 2019