5. Biblioteker – åbne for aflevering på afstand

Teknisk specifikation af nye funktioner til aflevering på afstand.

5.1 Use case E. Aflevering på andet bibliotek end eget bibliotek:

En bruger afleverer et materiale hjemmehørende i andet bibliotek: Det andet bibliotek identificeres enten automatisk normalt ud fra RFID-tag (ISIL) eller manuelt ud fra ejermærke. En NCIP-transaktion med aflevering sendes, således at materiale i hjemmebibliotek får status ”afleveret” i forhold til gebyrer m.v. – og afmærkes internt i bibliotekssystem som ”på vej hjem”. Afleveringskvittering udskrives.

Bemærkninger til use case E:

I) Det er fravalgt at forsøge etableret en service, som kan identificere et ejerbibliotek ud fra stregkoder tildelt bibliotekerne. Der er ganske vist sket en fordeling af stregkodeintervaller for at undgå overlap. Men denne er udokumenteret og det var vurderingen på danZIG NCIP-arbejdsgruppemøde 7.5.2009 at der ville være usikkerhedsmomenter ved en løsning, som så oven i købet ville være meget besværlig at etablere.

II) Det har været foreslået at etablere en national registrering af materialeID i form af en supplerende indberetning til DBC. For folkebibliotekerne vil det være en udvidelse af lokaliseringsindberetning. For forskningsbiblioteker vil den være en særskilt indberetning. En nærmere vurdering af etablering af datagrundlag og etablering af en service ligger uden for udvikling af det aktuelle dokument. Der vil i givet fald ikke blive tale om ændring af de to nye NCIP Implementation Guidelines, som alene beskriver anvendelsen af identifikationen af ejende bibliotek.

III) Den lokale håndtering af modtagelse af stregkodemærket materiale bestemmes lokalt. Ved selvbetjening kan gives en kvittering med stregkoden og derefter manuel håndtering (læse ejerbibliotek manuelt) og at aflevering henvises til betjent skranke.

IV) Den lokale håndtering af modtagelse af materiale med RFID-tags bestemmes lokalt. Her skal peges på følgende muligheder:

  • SIP2: Den mest udbredte kommunikation mellem selvbetjeningsautomat og bibliotekssystem. Det er ikke RFID løsning i dag, hvor ejende bibliotek aflæses og videreføres med SIP2 til bibliotekssystemet. Det undersøges om SIP2 dataelementet Institutional ID kan anvendes
  • NCIP: Der findes transaktioner hertil, men NCIP til kommunikation mellem selvbetjeningsautomat og bibliotekssystem findes ikke implementeret i Danmark. Derfor ikke behov for aktuelle initiativer
  • Bibliotekssystemspecifikke protokoller: Til anden aflæsning end selvbetjeningsautomat har hvert enkelt system selv ansvar for at kunne læse ISIL fra en RFID-tag.

V) Hvis et bibliotek modtager en NCIP-afleveringstransaktion og det pågældende materiale er udlånt til andet bibliotek (fjernlån), skal biblioteket orientere det bibliotek, som har et aktivt ILL-udlån. Hertil anvendes en notifikation med Item Checked In Service til biblioteker, der modtager NCIP meddelelser.

VI) Ved en aflevering remote kan der ikke afregnes for påløbne gebyrer. Brugeren henvises (jf. use case D) til elektronisk betaling hos det bibliotek, som ejer materialet.

 

Denne side er kapitel 5 af 6 til publikationen "Åbne biblioteker – også på afstand".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm
© 2009