4. Biblioteker – åbne for udlån på afstand

Teknisk specifikation af nye funktioner til håndtering af oprettelse og vedligeholde af udlån på afstand.

A. Oprettelse af låner i andet bibliotekssystem

B. Bestilling til levering med post

C. Lånerstatus udvides til også at præsentere økonomiske mellemværender og afhentningsnummer

D. Afregning af gebyrer

4.1 Use case A. Oprettelse af låner i andet bibliotekssystem:

En bruger vælger i en brugergrænseflade (bibliotek.dk eller anden applikation i klientrolle) en funktion, som forudsætter at brugeren er registreret som låner i et lokalt bibliotekssystem. USe case A omfatter alene personlige lånere.

Use case A1: Oprettelse ud fra eksisterende lånerregistrering. Det forudsættes at brugeren er valideret som biblioteksbruger i et bibliotek i forvejen og herudfra oprettes der en låner med NCIP-transaktion i det bibliotek, som ejer et ønsket materiale (efterfølgende kaldet Remote bibliotek). Remote bibliotek skal kunne kende oprindeligt hjemmebibliotek. Låners data aflæses i hans oprindelige system og opdateres ind i remote bibliotek.

Use case A2: Oprettelse ved henvisning til web-blanket på remote bibliotek’s hjemmeside.

Use case A3: Oprettelse ved på særskilt på web-blanket med web service opslag til remote bibliotek.

Bemærkninger til alle use cases under A:
Under alle omstændigheder skal oprettelse af lånere ske med iagttagelse af de regler, som gælder for det bibliotek, hvor låneren oprettes. Det vil i langt de fleste tilfælde ske ved, at låneren online tilkendegiver at ville overholde reglementet. Endvidere må det forventes, at der er kontrollerede aktiveringsprocedurer, såsom besvarelse af email, før lånerregistreringen aktiveres fuldt ud.

Remote bibliotek skal kunne modtage NCIP transaktionen Request Item, før at den nye låner har gennemført evt. kontrollerende aktiveringsprocedurer.

Det har været drøftet, om der skulle specificeres en oprettelse ud fra digital signatur. Dette er fravalgt, da der dels vil være tale om en central funktion til lokal låneroprettelse, som vil være dobbeltudvikling (da digital signatur må anbefales ved online oprettelse lokalt), og dels da dette ikke understøtter formålet med use case B, nemlig direkte udlån på andet end brugerens sædvanlige bibliotek.

Bemærkninger til Use case A1:
Denne use case lægger op til at bibliotekerne i tilfælde af problemer med betalinger fra en bruger kan kontakte det oprindelige bibliotek.

Ved en implementering bør pinkode/password ikke overføres, men skal indtastes af brugeren.

4.2 Use case B. Bestilling til levering med post:

En bruger vælger en GET-IT-NOW funktion på en brugergrænseflade (bibliotek.dk eller anden applikation i klientrolle) og følgende gennemføres i brugergrænsefladen:

Den bedste (ud fra beholdingsopslag) leverandør med status som udlån-med-post findes. Det tjekkes om brugeren er kendt låner hos dette bibliotek; hvis nej, gennemføres use case A. Derefter sendes en NCIP transaktion med bestilling af typen send-med-posten, som hos postleverance-bibliotek indebærer at der påføres et gebyr. Dette bibliotek skal således kunne modtage en bestilling førend evt. procedurer for godkendelse af låner er gennemført. Låneren skal modtage en kvittering for oprettelse som låner fra remote bibliotek, hvoraf fremgår om brugeren skal foretage nogen aktion.

Bemærkninger til Use case B:

I) Det skal understreges at hensigten med use case B er at sikre en fælles og sammenhængende model for den undtagelse, at der ikke bestilles fra bibliotekerne under ét, men at låneren selv står for at vælge bibliotek med henblik på en hurtigere leverance – uagtet at der vil være en række tilfælde, hvor en hurtigere leverance ikke opnås.

II) Status som udlån-med-post bibliotek skal registreres. Det bør ske som en parameter i VIP-basen.

III) Tilbuddet om leverance med post bør gælde alle borgere i Danmark – og ikke særlige regler for borgere i egen kommune, studerende ved eget universitet etc. Det må forventes at sådanne forudsætninger vil gælde for en bibliotek.dk implementering af funktionen.

IV) Der er en række problemer med bestilling af tidssskriftsartikler og hæfter via maskinelle opslag og der mangler relevante data i posterne. Med valg af NCIP-2002 er det derfor ikke et problem, at denne service ikke håndterer tidsskriftsartikler.

4. 3 Use case C. Lånerstatus udvides til også at præsentere økonomiske mellemværender og afhentningsnummer:

En bruger i brugergrænseflade (bibliotek.dk eller anden applikation i klientrolle), som ser på egne lån og bestillinger – samt mellemværender – og fornyer et lån og afbestiller en bestilling – og ser afhentningsnummer samt se og retter afhentningssted:

Se lån og bestillinger samt forny et lån og afbestiller en bestilling via bibliotek.dk er dækket af danZIG specifikation 04: NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between bibliotek.dk and local library systems).

Her udvides med at kunne se og rette afhentningssted, at kunne se afhentningsnummer og kunne se de enkelte aktuelle økonomiske mellemværender og mellemværender i alt.

Bemærkning til Use case C:
Der er ikke verificeret en NCIP transaktion/element, som kan bruges til at udlevere en liste over betjeningssteder. Derfor er foreslået en service, hvor en sådan kan leveres af en web service til VIP.

4.4 Use case D. Afregning af gebyrer:

En bruger i brugergrænseflade (bibliotek.dk eller anden applikation i klientrolle), ønsker at afregne gebyrer efter at have set lån og bestillinger via inkl. mellemværender. Brugeren henvises med link til online betalingsmulighed hos det bibliotek, som ejer materialet.

Bemærkning til Use case D:
Det er fravalgt at lave en særlige fælles biblioteksbetaling af skyldige gebyrer. Det må forventes forudsat at alle biblioteker, som tilbyder adgang til bestilling i henhold til use case B i forhold til bibliotek.dk, skal kunne håndtere netbaseret betaling. Se bemærkninger til use case B.

 

Denne side er kapitel 4 af 6 til publikationen "Åbne biblioteker – også på afstand".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/danzig/danzig08/index.htm
© 2009