Ny strategi for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

René Olesen

I 2009 tiltrådte Mai Buch posten som ny styregruppeformand for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), og der blev udpeget en ny styregruppe. Den nye formand ønskede at bygge videre på den succes og det fundament, DEFF hidtil har skabt.

Fundamentet er blandt andet skabt via en gennemførelse af en lang række grundlæggende investeringer og politiske beslutninger. Der er investeret knap 300 mio. kr. i bl.a. opgradering af bibliotekssystemer, digitalisering af kortkataloger og tidsskrifter. Der er skabt adgang til licensbelagte elektroniske ressourcer, udvikling af søgesystemer og institutionelle arkiver. Der er etableret et indkøbssamarbejde med mere end 200 institutioner, der omsætter for over 130 mio. kr. årligt i forbindelse med køb af licenser til elektroniske tidsskrifter og databaser. Derudover er det politisk besluttet og implementeret at udvide DEFF, så hovedparten af den fremtidige arbejdsstyrke under deres uddannelse vil kunne arbejde interaktivt digitalt med viden på de videregående udannelser, på de mellemlange og kortere videregående uddannelser samt på ungdomsuddannelserne.

Disse investeringer og politiske beslutninger skal nu udnyttes fuldt ud, og det skal dermed sikres, at den store viden og de services, som bibliotekerne giver adgang til, bliver et omdrejningspunkt i at gøre Danmark mere konkurrencedygtig.

Derfor er der igangsat en ny strategiproces, som skal tage sit afsæt i en foreløbig vision om, at DEFF-services skal understøtte og være med til at sikre, læring, forskning og udvikling i både nationale og globale interaktive communities.

Endvidere er det målet, at DEFF-services skal muliggøre, at udnyttelse af alle vidensressourcer bliver en hovedhjørnesten i at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Der er i januar 2010 gennemført interviews med alle DEFF-styregruppemed-lemmerne enkeltvis for at få deres input til vision, strategi og strategiproces. Endvidere har DEFF-sekretariatet afholdt en workshop med en række personer fra de forskellige DEFF-institutioner for at generere yderlige ideer til fremtidige services. Fokus på denne workshop var at få fundet nogle helt konkrete services om DEFF kan udvikle og som DEFF kan bruge til at løfte sin strategi med i forhold til beslutningstagerne. Resultaterne af workshoppen og interviewene blev behandlet af DEFF-styregruppen i februar. Her blev det vedtaget, at styregruppen til april skal drøfte et oplæg fra sekretariatet, der har fokus på services i forhold til de enkelte målgrupper for DEFF.

Andre input til strategiprocessen er de undersøgelser, som allerede er gennemført eller som er planlagt i DEFF-regi. Det drejer sig bl.a. om interessentanalyse for DEFF-programområdet Nye Institutioner, undersøgelsen Turen går til Brugerland fra programgruppen Mødet med Brugeren og analysen Fremtidens biblioteksbetjening af forskere som blev offentliggjort ultimo januar 2010.

Det vil blive fremlagt en plan for den generelle inddragelse af interessenter, herunder bibliotekerne og programgrupperne, når styregruppen er kommet længere i arbejdet. DEFF-sekretariatet vil sørge for at melde evt. workshops og høringer ud så tidligt som muligt.

 

Denne side er kapitel 8 af 14 til publikationen "Bibliotek og Medier 2010:1".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/nyt_fra_bibliotek_og_medier/2010/1/index.htm
© 2010