Nye partnerskaber

Samarbejde og partnerskaber er en vigtig del af styrelsens udviklingsarbejde. Vi bringer her status for fire af dem.

Ny samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet

Ann Poulsen

Kulturministeriet har for årene 2010-2012 indgået en ny samarbejdsaftale med Integrationsministeriet.

Samarbejdsaftalens parter ønsker særligt at fokusere på indsatser i biblioteker og medborgercentre, som er placeret i eller i umiddelbar nærhed af et af de mest udsatte boligområder her i landet, fordi der er en stor koncentration af ressourcesvage nydanskere, som bor i disse områder. Indholdsmæssigt ligger fokus på følgende indsatser:

 1. Mentorordninger og bydelsmødre-projekter
 2. Uformel læring og ’empowerment’
  Samarbejdsaftalen ønsker især at fremme følgende aktiviteter inden for åben læring og empowerment i biblioteksregi:
  1. Vi læser avisen sammen - biblioteket læser avis med nydanske kvinder
  2. Læseklubber/litteraturkredse
  3. It for alle
  4. Uformel sprogtilegnelse
 3. Kulturformidling og kulturbro
  Under overskriften Kulturbroen ønsker parterne at benytte medborgercentre og biblioteker som platform til at formidle kulturtilbud i alle aldersgrupper
 4. Borgerforum
  Aftaleparterne ønsker, at biblioteket skal være et sted, hvor alle etniske danskere såvel som nydanskere kan modtage kulturelle og samfundsdebatterende stimuli

Læs meget mere

Samarbejdsaftalen med angivelse af de omfattede boligområder samt uddybende beskrivelser af bl.a. de nye samarbejdsområder kan læses på www.biblio-tekogmedier.dk.

Børn, biblioteker og Ramasjang LIVE indsamlede 3,3 mio. kr

Lisbeth Vestergaard

Partnerskabet mellem børnebibliotekerne og programmet Ramasjang LIVE nåede i januar nye højder i forbindelse med Danmarks Indsamling. Projektet Gi’ en tegning talte direkte til Danmarks børn, der på kort tid lavede mere end 300.000 flotte og glade tegninger. Bibliotekerne spillede en vigtig rolle som indsamlere af tegningerne på vegne af Ramasjang LIVE. Flere biblioteker arrangerede desuden tegneworkshops, udstillinger og andre aktiviteter.

På landsplan blev der indleveret 337.824 tegninger på børnebibliotekerne. LEGO Fonden gav 10 kroner for hver tegning til Afrikas kvinder og Haiti. Beløbet blev afsløret i DRs indsamlingsshow den 30. januar, hvor børnene i Danmark blev en af aftenens største bidragsydere med mere end 3,3 mio. kr.

Partnerskab med effekt

Gi’ en tegning viste, hvor meget synergi der springer ud af partnerskabet mellem børnebibliotekerne og Ramasjang LIVE.

Bibliotekerne mobiliserede med kort varsel deres lokale netværk i f.eks. skoler og dagtilbud og fik gjort børn opmærksomme på, at de også kunne hjælpe. Den intensive mediedækning af jordskælvet på Haiti gav mange børn en følelse af magtesløshed, men med Gi’ en tegning blev det muligt at gøre en positiv forskel.

Nogle af tegningerne bliver efter indsamlingen sendt til LEGO Fonden, og andre bliver doneret til et kommende børnetegningsmuseum på Sjælland.

LIMBOLAND - et integrationsprojekt med mange elementer

Ann Poulsen

Filmselskabet Zentropa har inviteret bibliotekerne i Odense, Århus og København til at udvikle en dialogrejse til danske biblioteker omkring filmen Limboland. Mere end 20 biblioteker er destinationer på rejsen.

Zentropa gennemfører Projekt Limboland fra 2009-2012. Et af projektets elementer er produktionen af en film, der formidler personlige livshistorier fra socialt belastede unge med anden etnisk baggrund.

Dialogrejsen til bibliotekerne finder sted i oktober og november 2010 og indeholder to dele:

 • Visning af filmen og efterfølgende debat af den med deltagelse af filmhold og medvirkende unge
 • Tematiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i filmen og dens problemstillinger

Gennem dialogen kan man arbejde på at skabe en forståelse og fællesskabsfølelse, der bygger bro mellem de unge, institutionerne og lokalsamfundet. Bibliotekerne medvirker på den måde til at udvikle følelsen og styrkelsen af medborgerskab.

Det er første gang, at danske biblioteker er inviteret til at indgå i lanceringen af en filmproduktion, og formen med mange deltagende biblioteker og tilknyttede aktiviteter kan i sig selv ses som et nyt og slagkraftigt koncept for biblioteksarrangementer.

Projektet gennemføres med støtte fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

Samarbejde for øget Open Access

Lise Mikkelsen

EU-Ministerrådets konklusioner “Council Conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation” blev tiltrådt af EU-lan-dene ved udgangen af 2007. Konklusionerne behandler blandt andet styrkelse af nationale strategier og strukturer for adgang til og formidling af videnskabelig information samt langtidsbevaring af videnskabelig information, herunder publikationer og data.

Med det formål at efterleve regeringens forpligtigelser blev der i 2009 nedsat et Open Access-udvalg i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). Først og fremmest er det udvalgets opgave at planlægge implementeringen af Ministerrådets konklusioner i Danmark og i anden omgang at sikre gennemførelsen af de aktiviteter som regeringen ønsker igangsat. Open Access til videnskabelige publikationer betyder, at der er uhindret og vederlagsfri adgang til forskningspublikationer for hele verden. Open Access udvalget forventer at sende deres implementeringsplan i høring i maj og juni 2010.

Open Access udvalget består af medlemmer fra en række interessenter i forhold til Open Access.

Medlemmer kommer fra universiteterne, DEFF-styregruppen, DEFF-sekretariatet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Danske Universiteters sekretariat.

Læs mere på DEFFs hjemmeside på www.deff.dk.

Foto fra Lektiecaféen i Farum

 

Denne side er kapitel 10 af 14 til publikationen "Bibliotek og Medier 2010:1".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/nyt_fra_bibliotek_og_medier/2010/1/index.htm
© 2010