Slots- og Kulturstyrelsen

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Tilskud til projekter og projektmodning, der sigter mod udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre inden for definerede indsatsområder.

Område:

Frister:

  01. november 2018

Hvem kan søge?

Folkebiblioteker, skoler, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har mulighed for at søge denne pulje.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er udvikling af folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre i Danmark. Puljen anvendes som en strategisk ressource og vil fortsat blive anvendt i forbindelse med realisering af målsætningerne for Lov om biblioteksvirksomhed. Den er desuden et vigtigt redskab i udviklingen af samarbejdet i det danske biblioteksvæsen.

De årlige indsatsområder understøtter Slots- og Kulturstyrelsens strategi for dansk biblioteksudvikling og Kulturministeriets overordnede strategier. Indsatsområderne fastlægges af Kulturministeren efter rådgivning fra KL, Danmarks Biblioteksforening og Undervisningsministeriet.

Hvilke typer udgifter kan der ydes støtte til?

 • Frikøb af eget personale (Se specifikation nedenfor)
 • Formidling, f.eks. konferencer/seminarer og publicering
 • Konsulentbistand, f.eks. proceskonsulent, følgeforskning, ekstern evaluator eller specialist kompetencer.

Tilskud til løn

Det er muligt at søge midler til lønudgifter i forbindelse med projektet. Timerne skal opgøres i effektiv tid brugt på projektet.

Derudover skal timepriserne som udgangspunkt afspejle de reelle lønomkostninger (inkl. pension, eksklusiv ferie) knyttet til de enkelte medarbejdere. For offentligt ansatte i projektet gælder, at lønniveauet ikke må være højere end det, der er aftalt i de relevante (kommunale, regionale mv.) overenskomster for tilsvarende arbejde.

Der kan ydes et tilskud på maksimalt 300 kr. pr. time.

Hvis en projektdeltager eller projektleder har en højere løn end det ovenfor anførte beløb, kan differencen dækkes af egenfinansiering og skal anføres sådan i budgettet.

Udviklingspuljen giver ikke tilskud til administration af et projekt, men udgifter til administration kan indgå som egenfinansiering med maximalt 3 % af den samlede egenfinansiering.

Der kan normalt ikke søges om tilskud til it-udstyr og inventar.

Der gives ikke tilskud til kompetenceudvikling.

Sådan vurderes din ansøgning

Projekterne skal bidrage til nyudvikling i folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. De skal derfor have nyhedsværdi, fremtidsperspektiv, praktisk anvendelighed og bredde.

 • Nyhedsværdi vil sige, at der skal lægges vægt på metoder eller opgaver, der ikke allerede er afprøvet i andre biblioteker.
 • Fremtidsperspektiv vil sige, at der bør være realistiske muligheder for at udnytte et projekts resultater efter forsøgsperiodens ophør.
 • Praktisk anvendelighed og bredde betyder, at resultaterne skal kunne bruges i hhv. andre folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Dette aspekt inddrages i projektbeskrivelsen, i evalueringen og i den afsluttende rapport.

Desuden prioriteres projekter der:

 • Ligger indenfor de strategiske indsatsområder
 • Gennemføres i samarbejde med andre biblioteker, institutioner m.v., og som sigter mod mere permanente partnerskaber

Hvis et projekt er relevant for flere indsatsområder, vælges det mest relevante.

De strategiske indsatsområder for 2019 er:

Formålsbeskrivelserne for de enkelte områder supplerer de generelle bestemmelser.  Klik på indsatsområdet ovenfor for at se beskrivelsen.

Frie forsøg

Frie forsøg er en mulighed for at søge midler til projekter, der falder uden for årets strategiske indsatsområder. Bemærk at de strategiske indsatsområder prioriteres over frie forsøg. Der kan alene søges midler under Frie forsøg, når et projekt ikke kan henføres til et strategisk indsatsområde. Projekter under Frie forsøg skal opfylde kriterierne om nyhedsværdi, fremtidsperspektiv, praktisk anvendelse og bredde.

Projektmodning

Du har mulighed for at søge om tilskud til projektmodning, hvis forberedelsen til en projektansøgning kræver ekstraordinære ressourcer. I en projektmodningsfase arbejdes der typisk med gennemførelse af behovsanalyse, med at finde samarbejdspartnere og med valg af metode. Hvis du vælger at søge om tilskud til projektmodning, skal du redegøre for, hvordan du vil gribe modningsfasen an. Som minimum skal du angive mål samt tids- og handlingsplan.

Samarbejdsprojekter

Slots- og Kulturstyrelsen lægger vægt på, at flere interessenter indgår i samarbejde/partnerskab om de enkelte udviklingsprojekter. Baggrunden er et ønske om at skabe mulighed for at flere biblioteker bliver inddraget i forsøgs- og udviklingsarbejdet, at opnå bredere sparring i forhold til udviklingen af biblioteksopgaverne og at udbygge samarbejdsrelationerne.

Der kan kun være én juridisk og økonomisk ansvarlig for det samlede projekt. Denne person/institution er samtidig den, som Slots- og Kulturstyrelsen kommunikerer med vedrørende tilsagn/afslag på ansøgning, økonomiske forhold m.v.

Tilgængelighedskrav

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at fremme kravet om tilgængelighed for synshandicappede, ordblinde og svage læsere i almindelighed, til de it-projekter og it-ydelser som iværksættes med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Ifølge Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) sikres tilgængeligheden til elektroniske ydelser bedst og billigst, hvis den tænkes ind fra projektets start. Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer derfor til, at tilgængelighedsaspektet inddrages i projektets tidlige fase, og at der lægges vægt på kravet om tilgængelighed i udformningen af projektansøgningen.

Åbne standarder

Hvis der i projektet udvikles tekniske løsninger skal vedtagne relevante danske og internationale standarder følges.
Er den tekniske løsning dækket af Biblioteksstandarder i Danmark, som er obligatoriske for nye projekter, skal disse følges. Desuden bør tekniske løsninger kunne anvendes af en bredere kreds af biblioteker og potentielt også i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og skal derfor baseres på open source. Hvis dit projekt fraviger disse principper, er det vigtigt, at du begrunder undtagelsen i din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende den digitale ansøgningsblanket, som du finder på denne side ved at klikke på den sorte boks, hvor der står ANSØG.

Kravene til udformningen af ansøgningen fremgår af hhv:

Den digitale ansøgning skal være underskrevet med institutionens digitale signatur. Husk at I skal anvende NemID nøglekort.

 • For sent modtagne ansøgninger kommer ikke i betragtning

Økonomi

Projekter, der gennemføres af folkebiblioteker eller andre kommunale institutioner, bør være delvis finansieret af kommunen. Egenfinansieringen skal udgøre min. 40 % af det samlede budget. En del af egenfinansieringen kan komme fra private samarbejdspartnere, fonde, legater m.fl. I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen imødekomme en ansøgning om fuld finansiering af et projekt.

Der gives tilskud til generel metodeudvikling, men ikke til udvikling af konkrete særlige serviceydelser (jvf. § 20 i Lov om biblioteksvirksomhed) med henblik på salg eller til markedsføring af sådanne ydelser.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bevillige tilskud med et mindre beløb end det ansøgte. Dette vil være begrundet i tilsagnsbrevet.

Projektvarighed

Slots- og Kulturstyrelsen som udgangspunkt tilsagn om tilskud for et år. Ekstraordinært kan styrelsen give tilsagn om tilskud til projekter i op til to år. Du kan ikke opnå tilskud fra puljen med tilbagevirkende kraft.

Hvornår får du svar?

Ved en ansøgningsrunde 1. november kan du som ansøger normalt forvente svar inden udgangen af januar året efter.

Når du har indsendt ansøgningen

1. Når din ansøgning er modtaget, får du en elektronisk kvittering.

2. Ved ansøgningsfristens udløb fordeles alle indkomne ansøgninger blandt Slots- og Kulturstyrelsens faglige konsulenter, som udarbejder indstillinger til styrelsens fagligt Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF).

3. Projekter og indstillinger drøftes på et møde mellem RUF og Slots- og Kulturstyrelsen. Nærmere oplysninger om hvornår der er møde i Slots- og Kulturstyrelsens fagligt Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF) offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

4. Efter RUF-mødet træffer Slots- og Kulturstyrelsen endelig beslutning og sender tilsagn og afslag til ansøgere.

Lovgrundlag

I henhold til §18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, yder staten tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet, og der afsættes årligt et beløb på finansloven §21.31.03.10 til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskud bevilges under forudsætning af:

 • At du anvender tilskuddet i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som du har vedhæftet ansøgningsblanketten.
 • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, i hht. ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.
 • At det ved enhver omtale af udviklingsprojektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse fremgår, at projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.

Regnskab og revision

Se de generelle bestemmelser her (link til bekendtgørelsen).

Se bestemmelser for aflæggelse af regnskab og revision her.

Regnskab skal aflægges i en særlig regnskabsskabelon (følger snarest)

Udbetaling

Foruden regnskab skal projektet indsende en faglig slutrapport til projektets faglige konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 mdr. efter projektets afslutning.

Sagsbehandlingstiden er herefter maksimal 8 uger.

Afrapportering af projektmodning

Modtager du tilskud til projektmodning, skal du enten

 • afrapportere ved at fremsende en egentlig ansøgning ved efterfølgende ansøgningstermin eller
 • afrapportere ved at fremsende en kort rapport om, hvad der førte til, at projektmodningen ikke resulterede i en egentlig ansøgning.
   
  Faglig resultatformidling af igangværende forsøg

Projektets faglige slutrapport publiceres i Projektbanken.

Offentligheden skal have mulighed for at følge udviklingen af projektet og tilskudsmodtager skal derfor publicere information om projektet og projektets faglige slutrapport i Projektbanken (link til projektbanken). Det er vigtigt, at projektresultater også løbende formidles i form af artikler i fagblade, lokal- og landsdækkende presse, konferenceoplæg m.v. Disse produkter skal også indgå i Projektbanken. 

Juridisk og økonomisk ansvar for projektet

Vær opmærksom på at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for, at al relevant lovgivning overholdes, og at projektet ikke strider imod administrativt fastsatte regler.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen og træffer afgørelse.

Slots- og Kulturstyrelsens fagligt Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF), rådgiver styrelsen i forbindelse med Udviklingspuljen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Hjælp med teknikken

Bruger du Firefox eller Chrome, og har du problemer med at signere din ansøgning eller afrapportering med din medarbejdersignatur med nøglefil, vil vi bede dig om at benytte Internet Explorer i stedet. Husk at opdatere Java, inden du går i gang med at udfylde skemaet. Hent den seneste version af Java

Har du brug for mere teknisk hjælp

Regnskabsaflæggelse

Læs hvordan du aflægger regnskab

OBS: Hvis du har fået tilsagn januar 2014 eller tidligere, skal du læse krav til regnskab via dette link.

 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)