Statens Kunstfond

Udstilling af kunsthåndværk og design på gallerier

OBS!: Vi oplever pt. en fejl i vores ansøgningssystem. Hvis du oplever problemer med det digitale ansøgningsskema, så prøv venligst igen omkring kl. 16.00. Hvis det ikke virker herefter, så send venligst ansøgningen inklusive bilag til kunsthaandvaerkogdesign@slks.dk. Angiv venligst "Fejl i ansøgningssystem" i emnefeltet og vedhæft gerne screenshot af fejlmelding. Tilskud til danske gallerier til udstilling af dansk kunsthåndværk og design med en uddeling på 5 tilskud á 100.000 kroner.

Frister:

  04. marts 2020

* Note: Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Hvem kan søge?

 • Gallerier

Gallerier med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.

Du kan søge tilskud til:

 • udstillinger og shows med værker af danske kunsthåndværkere og designere i Danmark.

Udvalget giver tilskud til nulevende kunsthåndværkere og designere. Udstillinger skal præsentere nulevende kunsthåndværkere og designere - men gruppeudstillinger behøver ikke kun at præsentere nulevende kunstnere.

Hvem kan ikke søge?

 • Studerende under uddannelse inden for kunsthåndværk og design.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Atelierleje
 • Uddannelsesinstitutioner og de studerendes projekter
 • Virksomhedernes kapitalinvesteringer, for eksempel nye maskiner til driftsmæssig produktion
 • Drift af enhver art. Herunder husleje, vand og varme, mv.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at fremme udstilling af dansk kunsthåndværk og design med kunstnerisk kvalitet inden for udvikling, forståelse og nytænkning af nutidigt dansk kunsthåndværk og design. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design uddeler inden for puljen tilskud til præsentation og udstilling af danske kunsthåndværkere og designeres arbejde over for et relevant publikum.

Udvalget arbejder for at skabe en bred forståelse for og anerkendelse af, at kunsthåndværk og design er Danmarks super power. Med det klare mål at skabe større bevidsthed om, og synlighed af værdien og potentialet i dansk design og kunsthåndværk ønsker udvalget med en særlig pulje at give 5 tilskud á 100.000 kroner med det formål at udstille kunsthåndværk og design for brugere i hele landet.

Honorarer til kunsthåndværkere og designere


Udvalget opfordrer etablerede udstillingssteder, museer og gallerier til at honorere kunsthåndværkere og designere, hvis de deltager i arbejdet med opbygning af udstillingen på udstillingsstedet. Du kan søge om honorartilskud til opbygning sammen med tilskud til udstillingen. Læs mere om hvordan du som institution kan få refunderet udgifter til visningsvederlag til kunsthåndværkere og designere.

Udvalget opfordrer desuden udstillingssteder til at honorere kunstnere i forbindelse med deres arbejde med en udstilling. Udstillingsstedet kan ansøge om midler til udstillingshonorar. Udstillingshonorar omfatter kunstnerens arbejde i forbindelse med en udstilling, som ikke direkte kan henføres til produktion af værker, som for eksempel kunstnerens deltagelse i møder, opsætning og nedtagning af udstilling, deltagelse i PR og formidling.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:


Kunstnerisk kvalitet

Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde.

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser minimum ét af følgende punkter:

 • Fagnøderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner.
 • Mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.
 • Relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

Udvalget er opmærksom på, at kunsthåndværk og design er et bredt område og ønsker at støtte projekter med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området. Det kan både være projekter, som viser et æstetisk potentiale og en stærk forståelse for håndværk, materialer og sanselighed og projekter, som er centreret omkring konkrete designløsninger på specifikke problemer eller projekter af mere immateriel eller kritisk karakter. Udvalget giver tilskud til konkrete projekter på baggrund af budgetter.

Da kunsthåndværk og design er et stort fagområde, favner udvalget bredt i uddeling af tilskud og tilgodeser også kunstnerisk kvalitet i fagområdets grænser.

Udvalget ønsker endvidere at prioritere samarbejdsprojekter hvor aktører finder sammen i nye konstellationer for at udforske feltets muligheder på tværs af fagområder, samt at imødekomme de udfordringer og muligheder vi står overfor som mennesker og samfund.

Som de andre udvalg i Statens Kunstfond tilgodeser Projektstøtteudvalget ansøgninger om produktion, præsentation og formidling af kunsthåndværk og design over for børn og unge. Herudover gør udvalget opmærksom på Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, som kunsthåndværk og design er en del af.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal indeholde, og argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen. Ansøgningen skal redegøre for et konkret udstillingsprogram for ét år.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse på maksimum én side og et budget. Projektbeskrivelsen kan være på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Du må ikke fjerne spørgsmålene fra skabelonen til projektbeskrivelsen. Download skabelonen her.
 • Billedmateriale:
  • Maksimum to A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, du søger tilskud til. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller JPG).
  • Eventuelt maksimum fem A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF eller JPG).
 • Kort CV for alle kunsthåndværkere, designere, kuratorer, initiativtagere, skribenter med videre, der søges midler til. CV’et må maksimum fylde én A4-side. Ved projekter med flere deltagere skal du vedlægge forkortede CV'er på maksimum en halv A4-side per deltager (filformat: Word eller PDF).
 • Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.
 • For ansøgere med udenlandsk konto: udfyldt bankoplysningsskema (se afsnittet ”Økonomi”)

Vedhæft ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejde. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Bemærk, at alle aktiviteter der vedrører samme projekt, som for eksempel produktion, udstilling og katalog, skal samles i én ansøgning.

Samarbejdsprojekter/medansøgere


Er I flere samarbejdspartnere, som vil dele et eventuelt tilskud mellem jer, men ikke har et fælles CVR-nummer? Så skal alle i gruppen indsende en elektronisk ansøgning med et identisk projektnavn og identiske bilag. I budgetskemaet skal I hver især angive det beløb, som er ansøgerens andel af det samlede beløb, I søger om.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, JPG og Word. Vi modtager ikke Pages og ZIP-filer
 • at det skal fremgå tydeligt hvem der ansøger, og hvis du tidligere har ansøgt under andet CPR/CVR eller alias skal dette ligeledes fremgå tydeligt
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledning, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Projektstøtteudvalget uddeler fra denne pulje 5 tilsagn á 100.000 kroner.

Udbetaling


Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projekt falder.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, lov nr. 457 af 08/05/2013.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)