Radio- og tv-nævnet

Tilskud til lokalradio 2022

Driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio

Område:

Frister:

    29. september 2021, kl. 12:00

Hvem kan søge?

Tilladelseshavere til udøvelse af ikkekommercielt lokalradio kan ansøge Radio- og tv-nævnet om tilskud til driften. Nævnet gennemfører hvert år en ansøgningsrunde om tilskud til det efterfølgende år. 

Hvad er formålet med ordningen?

Tilskuddet har til formål at bidrage til stationernes driftsudgifter. Såfremt det samlede tilskud overstiger de faktiske driftsudgifter, skal det overskydende beløb tilbagebetales. Dette gælder også hvis der er sendt færre tilskudsberettigede timer.

Sådan vurderes din ansøgning

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser om tilskud på baggrund af en årlig ansøgningsrunde. Ansøgningen om tilskud for 2022 bliver behandlet på nævnets møde i december 2021.

Tilskuddet beregnes på grundlag af stationernes selvstændige programvirksomhed. Der kan således ydes støtte til op til 15 sendetimer pr. uge, og der ydes ikke tilskud til genudsendelser. 

Ved co-produktioner med andre lokale radiostationer bliver der i beregningen af tilskuddet medregnet et antal timer, der er proportionalt med stationens finansieringsandel af produktionen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgers stamoplysninger, herunder CVR-nummer samt kontaktoplysninger
  • Radiostationens programvirksomhed
  • Programplan, herunder sendetimeoplysninger, for tilskudsåret
  • Budgetoplysninger
  • Vedtægter

Økonomi

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 49,3 mio. kr. årligt i tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet administrerer puljen.

Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af finanslovsbevillingen mellem radio og tv. Tilskuddet til radioområdet skal dog minimum udgøre 30 % og maksimalt 50 % af den samlede bevilling.

Tilskuddet fra Radio- og tv-nævnet forudbetales helt eller delvist ved tilskudsårets begyndelse, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Hvornår får du svar?

Der udsendes tilsagns- og afslagsbreve i januar i tilskudsåret, hvor også tilsagnet udbetales til ansøgers NemKonto. Tilskudsmodtagernes navne og tilsagnsbeløb offentliggøres i december 2021, umiddelbart efter Radio- og tv-nævnets fordeling af puljen.

Når du har indsendt ansøgningen

Du modtager en elektronisk kvitteringsskrivelse når ansøgningen er modtaget.  Skulle det blive nødvendigt kan Slots- og Kulturstyrelsen på Radio- og tv-nævnets vegne indhente supplerende oplysninger. Ansøgningen sendes til nævnet for videre behandling.

Lovgrundlag

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser om tilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

Vilkår for anvendelse af tilskud samt regnskabsaflæggelse sker på baggrund af bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskudsmodtager skal indsende dokumentation for anvendelse af tilskud til Radio- og tv-nævnet senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning. Betingelserne for tilskud fremgår af stationernes tilsagnsbreve.

Hvem vurderer din ansøgning?

Radio- og tv-nævnet fordeler tilskudsmidlerne til ikkekommerciel lokalradio- og -tv, på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)