Tilskud til lokal-tv 2023

Tilskud kan søges af alle ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har programtilladelse i MUX 1 til lokal programvirksomhed.

Kunstområde :

Frist

    06.10.2022, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Tilladelseshavere til udøvelse af ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1 kan ansøge Radio- og tv-nævnet om tilskud til driften. Nævnet gennemfører hvert år en ansøgningsrunde om tilskud til det efterfølgende regnskabsår. Alle tilladelseshavere i MUX 1, der ansøger om driftstilskud, får som udgangspunkt det samme driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet.

Er du berettiget til at søge?

Kun indehavere af en tilladelse til udøvelse af ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1 kan søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordning er at yde tilskud til driften af ikkekommercielle lokal-tv stationer.

Sådan vurderes din ansøgning

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser om tilskud på baggrund af en årlig ansøgningsrunde. 

Der kan alene ydes tilskud til stationer, der opfylder vilkårene i deres programtilladelse om bl.a. minimumssendetid og lokalt indhold. Nævnet kræver, at der oplyses om verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder.

Radio- og tv-nævnet yder det samme årlige tilskud til de tilladelseshavere, der har ansøgt om tilskud for det pågældende tilskudsår. Den andel af puljen til ikkekommerciel lokalradio- og -tv-programvirksomhed som fordeles til lokal-tv, fordeles således lige mellem tilladelseshaverne, som ansøger om driftstilskud i henhold til reglerne herom.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgers stamoplysninger, herunder CVR-nummer, samt kontaktoplysninger
  • Sendeområde/region
  • Oplysninger om stationens bestyrelse
  • Budget, herunder bl.a. forventede omkostninger til personale og produktion

Økonomi

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 49,3 mio. kr. årligt i tilskud til ikke-kommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet administrerer puljen.

Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af finanslovsbevillingen mellem radio og tv. Tilskuddet til tv-området skal dog minimum udgøre 50 % og maksimalt 70 % af den samlede bevilling.

Tilskuddet fra Radio- og tv-nævnet forudbetales i to rater. 1. rate udbetales i løbet af januar og 2. rate i løbet af august, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Hvornår får du svar?

Der udsendes tilsagns- og afslagsbreve i januar 2023, hvor også 1. rate af tilsagnet udbetales til udbetales til ansøgers NemKonto. Tilskudsmodtagernes navne og tilsagnsbeløb offentliggøres i december 2022, umiddelbart efter Radio- og tv-nævnets fordeling af puljen.

Når du har indsendt ansøgningen

Du modtager en elektronisk kvitteringsskrivelse når ansøgningen er modtaget. Skulle det blive nødvendigt kan Slots- og Kulturstyrelsen på Radio- og tv-nævnets vegne indhente supplerende oplysninger. Ansøgningen sendes til nævnet for videre behandling.

Lovgrundlag

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser om tilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 1.

Vilkår for anvendelse af tilskud samt regnskabsaflæggelse sker på baggrund af bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Radio- og tv-nævnet fordeler tilskudsmidlerne til ikkekommerciel lokalradio og -tv, på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet.

Hvem vurderer ansøgningen

Radio- og tv-nævnet vurderer på mødet i december 2022 de indkomne ansøgninger.

Opdateret 20. september 2022