Tilskud til lokal-tv 2022

Tilskud kan søges af alle ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har programtilladelse i MUX 1 til lokal programvirksomhed.

Kunstområde :

Frist

    29.09.2021, kl. 12:00

Hvem kan søge?

Tilladelseshavere til udøvelse af ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1 kan ansøge Radio- og tv-nævnet om tilskud til driften. Nævnet gennemfører hvert år en ansøgningsrunde om tilskud til det efterfølgende regnskabsår. Alle tilladelseshavere i MUX 1, der ansøger om driftstilskud, får som udgangspunkt det samme driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet.

Er du berettiget til at søge?

Kun indehavere af en tilladelse til udøvelse af ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1 kan søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordning er at yde tilskud til driften af ikkekommercielle lokal-tv stationer.

Sådan vurderes din ansøgning

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser om tilskud på baggrund af en årlig ansøgningsrunde. 

Der kan alene ydes tilskud til stationer, der opfylder vilkårene i deres programtilladelse om bl.a. minimumssendetid og lokalt indhold. Nævnet  kræver, at der oplyses om verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder.

Radio- og tv-nævnet yder det samme årlige tilskud til de tilladelseshavere, der har ansøgt om tilskud for det pågældende tilskudsår. Den andel af puljen til ikkekommerciel lokalradio- og -tv-programvirksomhed som fordeles til lokal-tv, fordeles således lige mellem tilladelseshaverne, som ansøger om driftstilskud i henhold til reglerne herom.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgers stamoplysninger, herunder CVR-nummer, samt kontaktoplysninger
  • Sendeområde/region
  • Oplysninger om stationens bestyrelse
  • Budget, herunder bl.a. forventede omkostninger til personale og produktion

Økonomi

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 49,3 mio. kr. årligt i tilskud til ikke-kommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet administrerer puljen.

Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af finanslovsbevillingen mellem radio og tv. Tilskuddet til tv-området skal dog minimum udgøre 50 % og maksimalt 70 % af den samlede bevilling.

Tilskuddet fra Radio- og tv-nævnet forudbetales i to rater. 1. rate udbetales i løbet af januar og 2. rate i løbet af august, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Hvornår får du svar?

Der udsendes tilsagns- og afslagsbreve i januar 2022, hvor også 1. rate af tilsagnet udbetales til udbetales til ansøgers NemKonto. Tilskudsmodtagernes navne og tilsagnsbeløb offentliggøres i december 2021, umiddelbart efter Radio- og tv-nævnets fordeling af puljen.

Når du har indsendt ansøgningen

Du modtager en elektronisk kvitteringsskrivelse når ansøgningen er modtaget. Skulle det blive nødvendigt kan Slots- og Kulturstyrelsen på Radio- og tv-nævnets vegne indhente supplerende oplysninger. Ansøgningen sendes til nævnet for videre behandling.

Lovgrundlag

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser om tilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 1.

Vilkår for anvendelse af tilskud samt regnskabsaflæggelse sker på baggrund af bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Radio- og tv-nævnet fordeler tilskudsmidlerne til ikkekommerciel lokalradio og -tv, på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet.

Hvem vurderer ansøgningen

Radio- og tv-nævnet vurderer på mødet i december 2021 de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. maj 2022