Slots- og Kulturstyrelsen

Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

Puljen åbnes først i foråret 2021.

Område:

Frister:

  16. maj 2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

 • Landsdækkende oplysningsforbund
 • Landsdækkende idrætsorganisationer
 • Landsdækkende idébestemte og samfundsengagerende organisationer
 • Sammenslutninger af folkeoplysende organisationer (paraplyorganisationer) for de i nævnte organisationer, hvis formål er at være fællesrepræsentation

Er du berettiget til at søge?

Du skal være en fri folkeoplysende virksomhed, og have modtaget tilskud fra kommunerne og deltagerne/medlemmerne. Tilskuddet skal være finansieret af folkeoplysningsloven. En virksomhed forestås af en folkeoplysende forening, jf. folkeoplysningslovens kapitel 2 om folkeoplysende foreninger som grundlag for tilskud. 

Du skal have gennemført virksomhed for ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening. Denne skal derudover gennemføre virksomhed med kommunale tilskud efter lovens kapitel 4 (om den folkeoplysende voksenundervisning) og kapitel 5 (om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde).

Jf. lovens kapitel 4 rummer Folkeoplysende voksenundervisning:

 •  undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer

Jf. lovens kapitel 5 rummer frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

 • idræt, idébestemt, og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde

Hvad er formålet med ordningen?

-        At yde støtte til landsdækkende folkeoplysende foreninger m.fl.,

 • Med henblik på at styrke ikke-administrativ konsulentvirksomhed og udviklingsarbejde,
 • Samt at efteruddanne ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening.

-        At styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde.

 • Herunder paraplyorganisationernes bistand til medlemsorganisationernes lokale arbejde efter folkeoplysningsloven. 

Sådan vurderes din ansøgning

TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED

Der kan ansøges om tilskud til konsulentvirksomhed, når den ydes til ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 4 eller 5. Konsulenten skal være ansat og direkte lønnet af organisationen, og udgiften skal indgå i organisationens regnskab.

Konsulentvirksomhed omfatter følgende aktiviteter:

1) Rådgivning og vejledning af ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening om forhold vedrørende lovens kap. 4 og 5.

2) Tilrettelæggelse og afholdelse af medarbejderuddannelse vedrørende lovens kap. 4 og 5.

3) Udviklingsarbejde vedrørende lovens kap. 4 og 5.

Ved ansøgning om tilskud oplyses det forventede antal konsulentårsværk og den forventede lønudgift til konsulenter. Et konsulentårsværk udgøres af 1924 timer. Årsværket angives med en decimal. Et konsulentårsværk udregnes således: ansættelsesuger x timetal =årsværk 1924.

Ved opgørelse af lønudgift til konsulenter medregnes alene den del af lønudgiften, der vedrører den folkeoplysende del af konsulentarbejdet. En konsulent med konsulentfunktioner på flere lovgivningsområder eller lignende, kan i opgørelsen af antal konsulenter således ikke medregnes for konsulenttid anvendt med henblik på organisationens virke inden for anden lovgivning (fx serviceloven, lov om specialundervisning for voksne, arbejdsmarkedslovgivningen) eller ved virksomhed, der ikke er reguleret ved lov (fx administration, salg af kurser uden offentlig støtte, international virksomhed, eventuelt med støtte fra EU). Udgiften fratrækkes en eventuel lønrefusion fra anden side, f.eks. en anden organisation.

Tilskud beregnes på baggrund af det forventede antal konsulentårsværk. Der gives alene tilskud til de dele af et årsværk, der kan henføres til folkeoplysningsloven. Administrative opgaver, der hører under organisationens daglige drift, kan ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Eneste undtagelse er, når en organisation kun har ansat en medarbejder i alt. Da kan vedkommende for en mindre del af sit arbejde beskæftige sig med administration og alligevel tælle som en fuldtidskonsulent.

En sekretariatsleder eller tilsvarende af en organisations kontor vil således typisk ikke kunne medregnes i opgørelsen af antal konsulenter, med mindre vedkommende rent faktisk udøver en konsulentfunktion, der kan henføres direkte til loven. I givet fald vil kun denne del af virksomheden (årsværket) kunne medregnes. 

Der kan ikke indregnes frivillige medarbejdere i opgørelsen over konsulenter.

TILSKUD TIL MEDARBEJDERUDDANNELSE

Der kan ansøges om tilskud medarbejderuddannelse i form af kurser, seminarer og lignende, som er et led i uddannelse eller fortsat uddannelse for ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed i henhold til lovens kapitel 4 og 5. Kurset skal være relevant for den pågældendes funktion i foreningen.

Der kan ansøges om tilskud til kursusvirksomhed, som forestås/arrangeres af den landsdækkende organisation, og som ligger ud over organisationens almindelige virke i forhold til det aktive medlem i en lokalforening. 

Kursusregnskabet skal indgå i organisationens regnskab. Kurset skal afholdes inden for landets grænser, og antallet af undervisningstimer må ikke overstige 12 timer pr. døgn. Ved ansøgning om tilskud oplyses det forventede antal deltagertimer og de forventede kursusudgifter. Tilskud til medarbejderuddannelse gives på baggrund af antallet af deltagertimer. Deltagertimerne (kursister x timer) skal opgøres for hvert enkelt kursus for sig. 

Kursusudgifterne udregnes som nettobeløb. Deltagerbetaling og eventuel anden medfinansiering skal trækkes fra. Tilskud beregnes på baggrund af det forventede antal deltagertimer.

I medarbejderuddannelse/kursusvirksomhed medregnes ikke uddannelse af ansatte i ansøgers egen organisation. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal læse ansøgningskriterierne og have de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

OBS: Ved ansøgning om støtte til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse skal der vedhæftes:

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.   

Økonomi

Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter. 

Den afsatte beløbsramme til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse er fordelt i tre puljer således:

1. 35 pct. til landsdækkende oplysningsforbund, herunder paraplyorganisationer, hvoraf 15 pct. afsættes til et grundtilskud. 

2. 20 pct. til landsdækkende idrætsforbund, herunder paraplyorganisationer, hvoraf 35 pct. afsættes til et grundtilskud. 

3. 45 pct. til landsdækkende idébestemte og samfundsengagerende organisationer, herunder paraplyorganisationer, hvoraf 35 pct. afsættes til et grundtilskud.

Den del af de tre puljer, der ikke er afsat til grundtilskud, afsættes til aktivitetstilskud, der fordeles ligeligt til henholdsvis konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. 

Tilskuddet skal anvendes indenfor formålet og til de i ansøgningen anførte aktiviteter i det kalenderår, hvori tilskuddet er givet. Det afsatte beløb fordeles forholdsmæssigt mellem ansøgerne.

Det bevilligede tilskud kan maksimalt udgøre 2/3 af foreningens samlede udgifter til kurser og konsulentaflønning. Tilskud gives under forudsætning af, at de i budgettet anførte aktiviteter gennemføres, også selvom tilskuddet evt. er lavere end det ansøgte beløb. 

Hvornår får du svar?

Når alle ansøgninger er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail.

Når du har indsendt ansøgningen

Du vil modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen kort efter, du har indsendt den.

Lovgrundlag

Din ansøgning behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §44, stk. 1,1. pkt.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet vil blive udbetalt samtidig med, at du modtager mail om tilskuddets størrelse. Tilskuddet udbetales kun til din NEM-konto.

Afregning af tilskud

Regnskabet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. I praksis betyder det at regnskabet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse nr. 1479 af

22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Kravene til regnskab og beretning fremgår af bekendtgørelsens §§ 2-4.

Kravene til revision afhænger af tilskuddet størrelse:

 • Regnskab for tilskud på under 100.000 kr. skal ikke være revideret.

 • Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

 • Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Revisionskravene fremgår af §§ 10-14 i bekendtgørelsen.

Afrapportering

Regnskab for året før skal indsendes sammen med fornyet ansøgning om tilskud eller senest ved ansøgningsfristens udløb.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen og træffer afgørelse. 

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister